Diogelu

Fel sefydliad sydd â gwerthoedd cadarn, rydym yn sicrhau bod ein holl staff yn delio mewn ffordd gyson gyda materion sy’n ymwneud ag amddiffyn oedolion a phlant sy’n agored i niwed.

Er mai’r awdurdod lleol sydd â’r ddyletswydd statudol, mae gan Newydd ddyletswydd i ofalu wrth roi gwybod am achosion posib o gam-drin neu ofal anaddas.

Rydym wedi ymrwymo i’r canlynol:

  • hwyluso diogelwch ac amddiffyn oedolion a phlant sy’n agored i niwed
  • hybu iechyd a llesiant oedolion a phlant sy’n agored i niwed
  • gwella ansawdd bywyd oedolion a phlant sy’n agored i niwed
  • gwella’r modd yr adnabyddir achosion o gam-drin a sut y gallwn ymateb i’r achosion hynny
  • gweithio ar y cyd â phartneriaid perthnasol megis gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol i atal oedolyn neu blentyn sy’n agored i niwed rhag cael ei gam-drin
  • hyfforddi ein staff i adnabod, ymateb a gweithio i atal camdriniaeth, yn ogystal â bod â gweithdrefn gofnodi mewn lle pe amheuir bod achos o gam-drin

Cewch hyd i’n polisi diogelu yma. (saeneg yn unig)