Safon Ansawdd Tai Cymru

Cyflwynwyd Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) yn 2002 ac fe’i crëwyd er mwyn sicrhau bod y tai cymdeithasol i gyd yn ateb gofynion cyffredin, waeth pwy yw’r landlord.

Mae’r safon yn amcanu i sicrhau bod y cartrefi i gyd:

  • mewn cyflwr da
  • yn ddiogel a saff
  • wedi eu gwresogi’n ddigonol, yn effeithlon o ran defnyddio tanwydd, ac wedi eu hinswleiddio’n dda
  • yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern
  • wedi eu lleoli mewn amgylchedd deniadol a diogel
  • yn cwrdd ag anghenion penodol yr aelwyd (e.e. anghenion pobl ag anableddau penodol) cyn belled ag y bo modd

Mae cydymffurfiaeth Newydd ar 31ain Mawrth 2017 fel a ganlyn:

Meini prawf

% stoc sy’n cydymffurfio ar hyn o bryd

Toeon a chydrannau cysylltiedig

100%

Ffenestri

100%

Drysau allanol

100%

Ceginau

100%

Ystafelloedd ymolchi

100%

Graddfa ynni (SAP ≥ 65)

100%

Systemau gwres canolog

100%

Systemau trydanol

100%

Synwyryddion mwg sy’n rhedeg oddi ar y prif gyflenwad trydan

100%

Gerddi a storfeydd allanol hyd at ac yn cynnwys ffin yr eiddo

100%

Pob cydran

100%

 

 

 Mae gan Newydd, fodd bynnag, rai methiannau derbyniol o fewn ei stoc tai gyda golwg ar rai o feini prawf WHQS.

Diffinnir methiant derbyniol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r eiddo nad yw’n cydymffurfio â WHQS am un o’r rhesymau a ganlyn:

Dewis y preswylydd – Bydd Newydd yn cymhwyso’r math hwn o fethiant derbyniol pan a lle bynnag mae’r tenant yn gwneud cais amdano, e.e. mae tenant wedi gwrthod cael cegin newydd, peth sydd angen ei wneud er mwyn cydymffurfio â WHQS.

Amseriad y gwaith - Bydd Newydd yn ystyried cymhwyso’r math hwn o fethiant derbyniol i gydran pan wneir buddsoddiad sylweddol mewn eiddo yn y tymor byr, neu pan mae’r tenant presennol yn gwneud cais cyfredol am grant addasiadau ffisegol a fydd yn effeithio’n uniongyrchol ar y gydran sydd dan ystyriaeth, e.e. mae’r ystafell ymolchi bresennol angen cawod dros y bath ond ar hyn o bryd mae’r tenant yn gwneud cais am gaban cawod i bobl anabl drwy’r broses Grant Addasiadau Ffisegol. Ni fyddai gosod cawod dros y bath yn yr ystafell ymolchi bresennol, yna gosod caban cawod mynediad gwastad newydd yn ei lle yn fuan wedyn, yn ddefnydd effeithiol o adnoddau.

Cost y gwaith – Bydd Newydd yn cymhwyso’r math hwn o fethiant derbyniol i gydran mewn achos lle byddai’r gwaith yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol i gost gros blynyddol y math yna o gydran, ac yn peryglu’r gallu i fuddsoddi yn unol â lefelau cynllun buddsoddi blynyddol Newydd, e.e. mae’r gegin bresennol yn rhy fach i gynnwys yr holl unedau cegin sydd eu hangen, ond gellid tynnu wal i lawr i greu cegin fwy. Ystyrir nad yw gwaith o’r fath yn gost-effeithlon gan y byddai hyn yn peryglu gallu Newydd i wneud gwaith arall i eiddo arall.

Cyfyngiad ffisegol – Bydd Newydd yn cymhwyso’r math hwn o fethiant derbyniol pan a ble bynnag y’i hystyrir yn anymarferol i gwrdd â’r angen cydran oherwydd cyfyngiadau maint a gofod, cyfyngiadau ardal gadwraeth, neu anghenion meddygol unigolyn, e.e. mae cegin yn rhy fach i gynnwys y nifer cywir o gypyrddau ac nid oes modd gwneud y gegin yn fwy heb amharu ar ardaloedd eraill yr eiddo.

Ar hyn o bryd mae gan Newydd y nifer canlynol o fethiannau derbyniol o fewn ei stoc tai (nodwch fod mwy nag un math o fethiant derbyniol mewn ambell eiddo):

 Math o fethiant derbyniol

Cyfanswm sy’n bodoli o fewn y stoc tai

Dewis y preswylydd

244

Amseriad y gwaith

412

Cost y gwaith

364

Cyfyngiadau ffisegol

400

Pob methiant derbyniol

1,420