Hylendid Dŵr

CADWCH EICH SYSTEMAU GWRESOGI YN GWEITHIO’N DDIOGEL

DILYNWCH Y CANLLAW GLENDID DŴR HWN I ATAL CLEFYD Y LLENGFILWYR

Cyflwyniad

Ceir hyd i facteria Legionella yn yr amgylchedd naturiol; fodd bynnag, gyda’r amodau cywir gall Legionella gael cyfle i halogi a thyfu mewn systemau dŵr poeth ac oer. Efallai eich bod chi wedi clywed am glefyd y llengfilwyr.
Mae clefyd y llengfilwyr yn ffurf o niwmonia a all fod yn angheuol, ac fe’i hachosir drwy fewnanadlu defnynnau bach o ddŵr halogedig. Isod rydym yn amlinellu rhai mesurau rheoli syml ond effeithiol a fydd yn eich helpu i gadw’ch systemau gwresogi yn gweithio’n ddiogel.

CAWODYDD 

Os oes gennych chi gawod, mae hi’n bwysig eich bod yn glanhau pen y gawod bob 3 mis. I’r rhai hynny nad sy’n talu am y gwasanaeth hwn drwy eu tâl gwasanaeth, y dull traddodiadol yw: 

1. Dadsgriwio pen y gawod a'r bibell a’i osod mewn bag plastig

2. Arllwys hydoddiant o un-rhan finegr gwyn i un-rhan dŵr a’i adael am 3 awr (gallwch hefyd ddefnyddio unrhyw ddad-galchydd cyffredinol)

3. Rinsiwch pen y gawod a'r bibell yn drwyadl.

Bydd hyn yn cael gwared ag unrhyw galch a gwaddod sydd fel arall yn darparu’r amgylchedd iawn i Legionella dyfu.


Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw bryderon pellach.  

enquiries@newydd.co.uk

0303 040 1998

07422 128780