Hylendid dŵr

Cadwch eich systemau gwresogi i weithio'n ddiogel. 

Dilynwch y canllaw glendid dŵr yma er mwyn atal clefyd y Llengfilwyr:

Ceir hyd i facteria Legionella yn yr amgylchedd naturiol; fodd bynnag, gyda’r amodau cywir gall Legionella gael cyfle i halogi a thyfu mewn systemau dŵr poeth ac oer. Efallai eich bod chi wedi clywed am glefyd y Llengfilwyr. Mae clefyd y Llengfilwyr yn ffurf o niwmonia a all fod yn angheuol, ac fe’i hachosir drwy fewnanadlu defnynnau bach o ddŵr halogedig. 

Isod rydym yn amlinellu rhai mesurau rheoli syml ond effeithiol a fydd yn eich helpu i gadw’ch systemau gwresogi yn gweithio’n ddiogel.

Rhedeg eich tapiau 

Mae hi’n bwysig bod eich system dŵr poeth yn cael ei gadw’n boeth, bod eich dŵr oer yn cael ei gadw’n oer, a bod y dŵr yn gyffredinol yn cael ei gadw i gylchredeg drwy ddefnydd rheolaidd. Os ydych wedi bod yn yr ysbyty neu ar wyliau ac wedi gadael eich eiddo yn wag am 7 diwrnod neu fwy, sicrhewch wrth ddychwelyd bod eich tapiau a'ch cawodydd (heb anghofio unrhyw dapiau allanol) yn cael eu fflysio trwy eu rhedeg am o leiaf 2 funud.

Cawodydd

Os oes gennych chi gawod, mae hi’n bwysig eich bod yn glanhau pen y gawod bob 3 mis. I’r rhai hynny nad sy’n talu am y gwasanaeth hwn drwy eu tâl gwasanaeth, y dull traddodiadol yw: 

1. Dadsgriwio pen y gawod a'r bibell a’i osod mewn bag plastig

2. Arllwys hydoddiant o un-rhan finegr gwyn i un-rhan dŵr a’i adael am 3 awr (gallwch hefyd ddefnyddio unrhyw ddad-galchydd cyffredinol)

3. Rinsiwch pen y gawod a'r bibell yn drwyadl.

Bydd hyn yn cael gwared ag unrhyw galch a gwaddod sydd fel arall yn darparu’r amgylchedd iawn i Legionella dyfu.

Os hoffech rannu'r wybodaeth yma gyda'ch teulu a'ch ffrindiau, lawrlwythwch ein taflen wybodaeth yma.