Mathau o waith trwsio

Argyfyngau trwsio

Mae swyddfa Newydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30am a 4.30pm. Y tu hwnt i’r oriau hyn byddwn yn ymateb i argyfyngau trwsio yn unig. Ceir rhestr o argyfyngau trwsio nodweddiadol isod.

Diffinnir argyfwng fel rhywbeth na allech fod wedi’i ragweld ac yn rhywbeth a allai achosi perygl i iechyd a diogelwch y tenantiaid, neu ddifrod a distryw difrifol i eiddo. Fel arfer, bydd y tîm cynnal a chadw sy’n cael ei alw allan mewn argyfwng yn diogelu’r broblem er mwyn ei thrwsio’n gyfan gwbl ac yn briodol yn ystod oriau gwaith arferol. Mae’r mathau o waith mae’r tîm yn cael ei alw allan ar ei gyfer yn cynnwys:

  • Toeau sy’n gollwng yn ddifrifol
  • Draeniau wedi blocio
  • Eich unig doiled wedi blocio
  • Colli pŵer neu olau trydan
  • Colli nwy
  • Colli gwres mewn tywydd oer pan nad oes unrhyw fath arall o wres ar gael
  • Colli gwresogydd troch os hwn yw’r unig beth sy’n darparu dŵr poeth
  • Peipiau wedi byrstio

Rydym yn cydnabod y bydd angen i bensiynwyr a thenantiaid sy’n agored i niwed gael blaenoriaeth mewn amgylchiadau penodol. Os bydd contractwr yn cael ei alw allan i drwsio rhywbeth mewn argyfwng pan nad oes argyfwng trwsio wedi’i gyfiawnhau, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu’r holl gostau dan sylw.

I roi gwybod am argyfwng trwsio y tu allan i oriau swyddfa, dylech ein ffonio ar 0303 040 1998 24 awr o'r diwrnod. Peidiwch â defnyddio gwefan Newydd na’r cyfryngau cymdeithasol i roi gwybod am argyfwng atgyweirio os gwelwch yn dda.

Bydd gwaith trwsio mewn argyfwng yn cael ei wneud o fewn 24 awr.

Gwaith trwsio brys

Mae'r gwaith trwsio hwn yn waith sydd angen ei wneud o ganlyniad i drafferth sy'n effeithio'n sylweddol ar eich cyfforddusrwydd neu'ch cyfleustra. Mewn rhai amgylchiadau, gellid trin y gwaith hwn fel argyfwng.

Mae’r rhestr yn cynnwys:
• Colli pŵer neu olau trydan yn rhannol
• Pŵer, soced golau neu osodiad trydanol anniogel
• Colli cyflenwad dŵr neu nwy yn rhannol
• Colli gwres lle neu wres dŵr yn llwyr neu’n rhannol
• Draeniau wedi blocio neu’n gollwng, neu stac carthion
• Toiled wedi blocio neu’n gwrthod fflysio
• Sinc, bath neu fasn wedi blocio
• Tap sy’n gwrthod troi
• Gollyngiad o beipen, tanc neu seston ddŵr neu wres
• To’n gollwng
• Clo, drws neu ffenestr allanol anniogel
• Grisiau rhydd neu wedi datgysylltu
• Grisiau neu lawr coed wedi pydru
• Ffôn mynediad drws yn gwrthod gweithio
• Ffan echdynnu’n gwrthod gweithio mewn cegin neu ystafell ymolchi heb unrhyw fodd arall o’i hawyru.

Bydd gwaith trwsio brys yn cael ei gwblhau o fewn 7 diwrnod.

Gwaith trwsio arferol

Gwaith trwsio yw hwn sydd â llai o frys amdano, ac sy’n gallu aros ychydig cyn rhoi sylw iddo. Mae’n cynnwys mân broblemau gyda thoiledau, bath, sinciau, drysau neu ffenestri’n cydio, trwsio plastr, bricwaith, a gwaith trwsio mewnol ac allanol arall nad oes brys i’w gwblhau.

Bydd gwaith trwsio arferol yn cael ei gwblhau o fewn 28 diwrnod.

Gwaith cynnal a chadw wedi'i gynllunio

Os oes modd cynllunio gwaith cynnal a chadw ymlaen llaw, gallwn drefnu ei wneud ar grŵp o gartrefi ar yr un pryd, er mwyn cadw’r costau i lawr. Bydd hyn yn cynnwys gwaith i’ch cartref er mwyn ei gadw mewn cyflwr da, ac i sicrhau ei fod yn llety diogel i chi ac i’ch teulu. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys peintio allanol, trwsio drysau a ffenestri i’w paratoi ar gyfer eu peintio, newid boeleri, trin gwres canolog a theclynnau nwy bob blwyddyn, ac archwilio a phrofi’r teclynnau sy’n cael eu darparu gennym.

Byddwn ni neu’r contractwr yn cysylltu â chi ymlaen llaw i wneud unrhyw arolygon a all fod yn ofynnol cyn i’r gwaith ddechrau.