Mathau o waith trwsio

Argyfyngau trwsio

Mae swyddfa Newydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30am a 4.30pm. Y tu hwnt i’r oriau hyn byddwn yn ymateb i argyfyngau trwsio yn unig. Ceir rhestr o argyfyngau trwsio nodweddiadol isod.

Diffinnir argyfwng fel rhywbeth na allech fod wedi’i ragweld ac yn rhywbeth a allai achosi perygl i iechyd a diogelwch y tenantiaid, neu ddifrod a distryw difrifol i eiddo. Fel arfer, bydd y tîm cynnal a chadw sy’n cael ei alw allan mewn argyfwng yn diogelu’r broblem er mwyn ei thrwsio’n gyfan gwbl ac yn briodol yn ystod oriau gwaith arferol. Mae’r mathau o waith mae’r tîm yn cael ei alw allan ar ei gyfer yn cynnwys:

 • Toeau sy’n gollwng yn ddifrifol
 • Draeniau wedi blocio
 • Eich unig doiled wedi blocio
 • Colli pŵer neu olau trydan
 • Colli nwy
 • Colli gwres mewn tywydd oer pan nad oes unrhyw fath arall o wres ar gael
 • Colli gwresogydd troch os hwn yw’r unig beth sy’n darparu dŵr poeth
 • Peipiau wedi byrstio

Rydym yn cydnabod y bydd angen i bensiynwyr a thenantiaid sy’n agored i niwed gael blaenoriaeth mewn amgylchiadau penodol. Os bydd contractwr yn cael ei alw allan i drwsio rhywbeth mewn argyfwng pan nad oes argyfwng trwsio wedi’i gyfiawnhau, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu’r holl gostau dan sylw.

I roi gwybod am argyfwng trwsio y tu allan i oriau swyddfa, dylech ein ffonio ar 0303 040 1998 24 awr o'r diwrnod. Mae angen rhoi gwybod am bob atgyweiriad brys dros y ffôn i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu ar unwaith.

Gwaith trwsio brys

Mae'r gwaith trwsio hwn yn waith sydd angen ei wneud o ganlyniad i drafferth sy'n effeithio'n sylweddol ar eich cyfforddusrwydd neu'ch cyfleustra. Mewn rhai amgylchiadau, gellid trin y gwaith hwn fel argyfwng.

Mae’r rhestr yn cynnwys:
• Colli pŵer neu olau trydan yn rhannol
• Pŵer, soced golau neu osodiad trydanol anniogel
• Colli cyflenwad dŵr neu nwy yn rhannol
• Colli gwres lle neu wres dŵr yn llwyr neu’n rhannol
• Draeniau wedi blocio neu’n gollwng, neu stac carthion
• Toiled wedi blocio neu’n gwrthod fflysio
• Sinc, bath neu fasn wedi blocio
• Tap sy’n gwrthod troi
• Gollyngiad o beipen, tanc neu seston ddŵr neu wres
• To’n gollwng
• Clo, drws neu ffenestr allanol anniogel
• Grisiau rhydd neu wedi datgysylltu
• Grisiau neu lawr coed wedi pydru
• Ffôn mynediad drws yn gwrthod gweithio
• Ffan echdynnu’n gwrthod gweithio mewn cegin neu ystafell ymolchi heb unrhyw fodd arall o’i hawyru.

Gwaith trwsio arferol

Gwaith trwsio yw hwn sydd â llai o frys amdano, ac sy’n gallu aros ychydig cyn rhoi sylw iddo. Mae’n cynnwys mân broblemau gyda thoiledau, bath, sinciau, drysau neu ffenestri’n cydio, trwsio plastr, bricwaith, a gwaith trwsio mewnol ac allanol arall nad oes brys i’w gwblhau.

Gwaith cynnal a chadw wedi'i gynllunio

Os oes modd cynllunio gwaith cynnal a chadw ymlaen llaw, gallwn drefnu ei wneud ar grŵp o gartrefi ar yr un pryd, er mwyn cadw’r costau i lawr. Bydd hyn yn cynnwys gwaith i’ch cartref er mwyn ei gadw mewn cyflwr da, ac i sicrhau ei fod yn llety diogel i chi ac i’ch teulu. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys peintio allanol, trwsio drysau a ffenestri i’w paratoi ar gyfer eu peintio, newid boeleri, trin gwres canolog a theclynnau nwy bob blwyddyn, ac archwilio a phrofi’r teclynnau sy’n cael eu darparu gennym.

Byddwn ni neu’r contractwr yn cysylltu â chi ymlaen llaw i wneud unrhyw arolygon a all fod yn ofynnol cyn i’r gwaith ddechrau.

Gwelliannau a Newidiadau

Cyn i chi wneud unrhyw newidiadau i'ch cartref mae'n rhaid i chi ysgrifennu atom i gael caniatâd.
Mae'n rhaid i ni sicrhau nad yw eich cartref yn cael ei ddifrodi na'i wneud yn anniogel. Mewn rhai achosion bydd yn rhaid i chi hefyd gael Caniatâd Cynllunio neu Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu gan yr awdurdod lleol. Newid yw unrhyw beth sy'n ychwanegiad neu'n newid i'r eiddo neu ei gyflenwad nwy, trydan neu ddŵr.

 • Enghreifftiau o'r newidiadau mwyaf cyffredin yw:
 • Symud/cael gwared ag unedau neu ddrysau sydd wedi'u gosod
 • Addasiadau i wres canolog
 • Plymio mewn peiriannau golchi neu offer eraill
 • Adeiladu patios
 • Taro waliau i lawr
 • Gwydr dwbl
 • Gosod tân nwy neu adeiladu lle tân nodwedd
 • Amgáu cynteddau
 • Estyniadau
 • Ffensys ychwanegol
 • Seigiau lloeren
 • Gosod switshis golau gwahanol
 • Ychwanegu neu symud pwyntiau trydan

Rhaid i drydanwr cymwysedig wneud yr holl waith trydanol o dan Ran P o'r Rheoliadau Adeiladu, a rhaid darparu tystysgrif diogelwch. Ni fydd eich rhent yn cynyddu o ganlyniad i unrhyw welliannau a wnewch, ond chi fydd yn gyfrifol am atgyweiriadau i’r gwelliannau hyn. Os na chewch ganiatâd, codir tâl arnoch i atgyweirio neu adfer eich cartref.