Diogelwch yn eich cartref

Yn yr adran yma, rydym wedi rhannu'r wybodaeth a'r adnoddau gorau i chi ar gyfer cynnal cartref diogel. Mae'r adran yma yn cynnig cipolwg ar ddiogelwch trydanol, hylendid dŵr, yn ogystal â gwybodaeth hanfodol am radon ac asbestos.

Isod mae rhai o’n hawgrymiadau diogelwch trydanol y gallwch eu dilyn i leihau’r siawns o ddigwyddiad trydanol yn eich cartref.

Diogelwch trydanol

Mae diffyg cynnal a chadw neu camddefnydd o osodiadau trydannol gallu arwain at dân, anafiadau difrifol, neu hyd yn oed marwolaeth.

Wrth ddilyn y camau syml yma, fedrwch chi leihau’r tebygrwydd o ddigwyddiad trydanol yn eich cartref:

 • Sicrhewch eich bod yn caniatáu mynediad i ni i gael profi eich gosodiadau trydanol pan fo angen. Fel arfer, mae hwn bob pum mlynedd ac yn cymryd tua thair i bedair awr i gwblhau. Fel rhan o’r prawf hwn, bydd unrhyw ffitiadau sydd angen eu newid yn cael eu newid a bydd unrhyw uwchraddiadau sydd eu hangen yn cael eu cwblhau.
 • Sicrhewch eich bod yn gwybod lleoliad eich uned defnyddwyr/bwrdd ffiwsiau a sut i’w ddefnyddio petai doriad yn eich cylched yn eich cartref.
 • Peidiwch â gadael eitemau ar stand-by
 • Peidiwch a gadael teclynau yn gwefru neu gadael sychwr dillad ymlaen pan nad ydych gartref.
 • Peidiwch a gorlwytho socedi trydan. Os nad ydych yn siwr os yw eich soced wedi ei orlwytho, defnyddiwch y cyfrifiadur ar lein hwn i weld.
 • Peidiwch â gadael ceblau byw lle mae peryg baglu drostyn nhw neu lle gallent nhw ddifrodi.
 • Sicrhewch fod eich offer mewn cyflwr da ac nad yw’r gwifrau a’r plygiau wedi’u difrodi mewn unrhyw ffordd.
 • Prynwch eich offer trydanol gan fanwerthwyr parchus a sicrhewch eu bod yn cydymffurfio â safonau Prydeinig.
 • Os mai popty trydan sydd gyda chi, gwnewch yn siŵr mai trydanydd cymwysedig sy’n ei osod
 • Peidiwch â cheisio unrhyw waith trydanol eich hun. Mae Newydd yn apwyntio trydanwyr cymwys yn unig i gwblhau’r gwaith yn eich cartref.
 • Peidiwch â defnyddio offer trydanol yn yr ystafell ymolchi.
 • Peidiwch â defnyddio offer garddio trydanol tu allan mewn tywydd gwlyb.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: