Diogelwch Tân

I gadw eich hunain yn ddiogel os oes tân, mae'n bwysig gwybod pa gamau fedrwch ei gymryd i wneud eich cartref yn fwy diogel.

Dyma rhai awgrymiadau:

 • Profwch eich larwm tân - hyd yn oed os mai un wedi ei wifro yw hi, bydd batri argyfwng fydd angen i chi gyfnewid
 • Trefnwch sut y byddech yn dianc petai tân yn eich cartref. Byddwch yn ymwybodol o gynllun dianc eich adeilad. Os hoffech gopi o'r cynllun yma, cysylltwch â ni
 • Cofiwch gau bob drws a diffodd bob teclyn megis eich teledu, bob nos. Cadwch eich ffôn ac unrhyw gymhorthion symud yn agos os ydych yn ei hangen
 • Sicrhewch fod unrhyw ganwyllau ddim mewn peryg o ddechrau tân a pheidiwch â gorchuddio unrhyw gwresogyddion
 • Peidiwch a defnyddio mwy nag un plwg mewn soced, a byth defnyddiwch nhw os maen nhw'n wlyb
 • Diffoddwch eich sigaret yn llwyr a chadwch unrhyw fatsis rhag afael plant. Peidiwch a ysmygu yn y gwely.

Diogelwch tân mewn tai a fflatiau

Yn Newydd, rydym yn cymryd eich diogelwch o ddifrif. Fel eich landlord, rydym yn cydymffurfio â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 a Deddf Diogelwch Tân 2021 fel a ganlyn:

 • Gwneud asesiad risg tân mewn ardaloedd cymunedol a fflatiau, a’i adolygu’n rheolaidd.
 • Rheoli a chynnal rhagbaratoadau tân digonol a phriodol i leihau'r risg o dân yn yr ardaloedd hynny.
 • Bydd person sy’n alluog ac yn gymwys yn profi ac yn arolygu’r gosodiadau trydan yn eich cartref o leiaf bob pum mlynedd.
 • Gosod larymau carbon monocsid ymhob ystafell mae’r gymdeithas yn eiddo arni ac sy'n cynnwys teclyn llosgi tanwydd ffosil. Noder am offer coginio nwy: cyfrifoldeb y tenant yw cynnal a gwasanaethu cwcer nwy drwy benodi peiriannydd sydd wedi ei gofrestru â Gas Safe. Ewch i www.gassaferegister.co.uk i ddod o hyd i beiriannydd cofrestredig lleol, neu ffoniwch 0800 408 5500.
 • Archwiliad gweledol yn unig sy'n cael ei gynnal ar offer coginio nwy adeg yr archwiliad diogelwch nwy blynyddol.
 • Bydd eich larwm mwg / larwm CO yn cael ei wirio gennym bob 12 mis ar yr un pryd â'r gwasanaeth i'ch system wresogi.
 • Os ydych yn byw yn un o'n cynlluniau Byw'n Annibynnol, yna bydd eich Swyddog Byw'n Annibynnol yn cwblhau Asesiad Risg sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (PCRA) er mwyn sicrhau bod gennych chi a'r Gwasanaeth Tân y gefnogaeth gywir ar waith os bydd argyfwng.
 • Sicrhau bod llwybrau dihangfa addas ar gael, eu cadw'n glir, a'u cynnal er mwyn gallu gadael yr adeilad yn ddiogel. Mae ein Swyddogion Stad, Syrfëwyr a Swyddogion Tai o gwmpas yn rheolaidd, i sicrhau ar y cyd bod hyn yn digwydd, ond mae angen eich help chi hefyd.

Mae hefyd yn bwysig eich bod chi'n deall pa gamau sylfaenol y gallwch eu cymryd i'ch amddiffyn eich hun a'ch cartref. Mae eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

 • Os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau, cadwch yr ardaloedd cymunedol yn glir bob amser. Rhaid cynnal a chadw pob allanfa dân er mwyn lleihau’r risg y bydd tân yn cynnau.
 • Ni ddylid storio sgwteri symudedd o fewn ardaloedd cymunedol na rhwystro llwybrau dianc; rhaid gwefru batris a chynnal sgwteri yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.
 • Cofiwch gau pob drws. Peidiwch â gadael drysau tân ar agor mewn mannau cymunedol, na thynnu drysau mewnol, na thynnu mecanwaith cau drysau yn eich cartref; mae’r rhain yn helpu i atal tân rhag lledaenu.
 • Profwch eich larwm mwg a'ch larwm carbon monocsid bob wythnos, peidiwch â’u datgysylltu, peintio drostynt, na thynnu'r batri. Gallwch brofi eich larwm drwy wasgu'r botwm profi nes clywch chi sŵn y larwm. Dylai'r larwm stopio canu ar ôl i chi dynnu eich bys oddi ar y botwm. Os yw'n ymddangos nad yw eich larwm yn gweithio'n iawn a'ch bod wedi ceisio newid y batri, rhowch wybod i ni ar unwaith.
 • Trefnwch sut y byddech chi’n dianc petai tân yn eich cartref. Byddwch yn ymwybodol o gynllun gwagio eich adeilad.
 • Rhowch wybod i ni os ydych chi'n sylwi ar unrhyw ddifrod i strwythur yr adeilad a allai yn eich barn chi beryglu diogelwch tân. Er enghraifft, drws tân wedi'i ddifrodi.
 • Cyn gwneud unrhyw DIY, siaradwch â ni er mwyn i ni allu rhoi sicrwydd i chi na fydd hyn yn effeithio ar unrhyw un o’r nodweddion diogelwch tân sydd yn eich cartref. 

Chwistrellwyr

Ers 2016, bu’n ddeddfwriaeth fod chwistrellwyr tân i gael eu gosod ymhob tŷ a fflat, domestig neu breswyl, newydd neu wedi'i addasu, yng Nghymru.

Cynhelir archwiliad blynyddol er mwyn sicrhau bod eich systemau chwistrellu yn gwbl weithredol. Bydd angen mynediad i'ch eiddo ac felly mae'n bwysig eich bod i mewn ar yr amser a’r dyddiad y cytunwyd arno ar gyfer yr apwyntiad. Bydd ein contractwyr yn ceisio eu gorau i ddarparu dyddiad ac amser penodol ar eich cais. Gall gwasanaeth i’r system chwistrellu gymryd unrhyw beth rhwng 15-45 munud.

Dyma rai rheolau syml i'n helpu ni i'ch cadw'n ddiogel:

 1. Peidiwch ag addurno dros y gorchuddion chwistrellu gwyn cylchol sydd ar y nenfwd, gan y gallai hynny effeithio ar eu gweithrediad.
 2. Peidiwch â rhwystro'r chwistrellwyr gan y gallai unrhyw beth sy'n cael ei osod o'i flaen atal y chwistrell rhag cyrraedd y tân.
 3. Wrth addurno, byddwch yn ofalus i osgoi defnyddio stêm yn rhy agos at chwistrellwr, er enghraifft, i gael gwared ar bapur wal. Bydd system chwistrellu yn dod yn weithredol ar dymheredd uchel, sef 68°C i fod yn fanwl gywir. Ni fydd mwg yn gwneud i’ch system chwistrellu ddod yn weithredol.

I ddarllen mwy am ddiogelwch tân, darllenwch y daflen wybodaeth yma gan Lywodraeth y DU. Yn anffodus, nid oes fersiwn Cymraeg o'r daflen wybodaeth yma ar gael.

Os ydych chi'n byw mewn bloc o fflatiau a hoffech chi gael copi o'n cynllun diogelwch rheoli tân ar gyfer ardaloedd cymunedol eich adeilad, cysylltwch â ni ar 0303 040 1998.