Ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym ni wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn y gweithle, fel bod pawb yn cael ei drin ag urddas a pharch.

Rydym yn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu annheg ar sail hil, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, anabledd, rhyw, statws priodasol, crefydd neu gred, oedran, cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw nodwedd berthnasol arall yn y ddarpariaeth o dai, gwasanaethau neu gyflogaeth. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau am swyddi gan bobl o unrhyw gefndir.

  • Os ydych yn gwneud cais am swydd gyda ni, byddwn:
  • yn recriwtio a hyrwyddo staff ar sail eu gallu, a pha mor addas ydynt i wneud y gwaith
  • yn darparu hyfforddiant a chyfleon eraill i’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau
  • yn sicrhau bod gennych yr offer angenrheidiol i wneud eich gwaith yn effeithiol
  • yn cymryd camau buan ac effeithiol os bydd rhywun yn aflonyddu arnoch yn y gwaith
  • yn monitro ein harferion recriwtio i sicrhau nad ydym, yn anfwriadol, yn rhoi grwpiau penodol o bobl dan anfantais, ac yn nodi’r ffyrdd y gallwn eu defnyddio i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn fwy effeithiol

Rydym yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth i bob gweithiwr newydd ac i aelodau’r Bwrdd. Mae hwn yn gwrs ar ymwybyddiaeth gyffredinol ac mae’n cynnwys gwahaniaethu ac arfer orau ar draws pob agwedd gan gynnwys rhyw, ethnigrwydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd neu gred. Mae hefyd yn codi ymwybyddiaeth o’n cyfleoedd cyfartal, yn ogystal â’n polisïau bwlio ac aflonyddu, rhwymedigaethau i’n staff ac i roi hyder iddynt i herio iaith neu ymddygiad amhriodol. Mae hyfforddiant allanol ar feysydd cydraddoldeb penodol ar gael hefyd, os nodwyd hwy, fel rhan o gynllun datblygu personol y gweithiwr.

Gall staff LGBT fod yn dawel eu meddwl ein bod yn cefnogi cyplau o’r un rhyw a phartneriaethau sifil, felly mae ein holl fudd-daliadau a pholisïau yn cael eu hymestyn i barau o’r un rhyw, megis hawliau pensiwn a pholisïau sy’n ystyriol o deuluoedd. Gallwch ddarllen mwy am ein budd-daliadau yma.

Rydym wedi ein hachredu fel Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, cynllun sy’n cael ei redeg gan y Llywodraeth. Mae hyn yn golygu ein bod wedi ymrwymo i gyflogi pobl ag anableddau. Rydym yn gwarantu cyfweliad os oes gennych anabledd, ar yr amod eich bod yn bodloni meini prawf sylfaenol y swydd wag.

Mae ein holl swyddfeydd yn hawdd eu defnyddio ac yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae lifft a dolen glywed ar gael, ac rydym hefyd yn darparu gwybodaeth mewn ffont fawr. Rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich anghenion a byddwn yn ystyried gwneud addasiadau rhesymol i’ch galluogi i gyflawni swydd a gweithio i ni.

Rydym yn gweithio’n hyblyg er mwyn sicrhau y gallwch gael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac i ddiwallu eich anghenion personol. Efallai fod gennych gyfrifoldebau gofalu am blant neu berthnasau sydd ag anableddau neu sy’n oedrannus, ac os felly gallwch chi fanteisio ar ein polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd.

Rydym yn gefnogol i’n staff ac i’w credoau crefyddol, a thrwy ein system o weithio’n hyblyg gallwn ddarparu ar gyfer amser gweddi a dathlu digwyddiadau, dyddiau sanctaidd ac arferion fel ymprydio. Gallwch gymryd gwyliau neu ofyn am gael newid eich oriau gwaith er mwyn caniatáu amser i chi ymarfer eich ffydd. Mae ein cod gwisg yn hyblyg ac mae gwisgo gemwaith neu ddillad ffydd yn cael ei groesawu, ar yr amod ei fod yn cydymffurfio â rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn ogystal â’n safonau gwasanaeth cwsmeriaid.

Mewn digwyddiadau cymdeithasol, rydym yn sicrhau bod dewis llysieuol a diodydd ysgafn yn cael eu darparu bob amser. Mae anghenion dietegol eraill, megis Halal neu figan, yn cael eu darparu ar eich cais.