Diwrnod Jackie


Enw: Jackie Holly

Teitl Swydd: Swyddog Adfywio Cymunedol

Sut brofiad fu eich siwrnai gyda Newydd hyd yma?

Yn 2003 dechreuais fel Swyddog Atebion Cwsmeriaid, swydd oedd wedi’i lleoli yn swyddfa’r Cymoedd, a fi oedd y pwynt cyswllt cyntaf i bawb oedd ag ymholiad. Yna fe symudais i rôl Cynorthwy-ydd Tai lle roeddwn i’n helpu i reoli stadau a thai, dyledion rhent, ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac yn cynorthwyo’r Swyddogion Tai. Yna daeth swydd Gweinyddwr Adfywio Cymunedol yn rhydd ac yn y swydd honno roeddwn yn ymwneud â threfnu pethau oedd ynglŷn â chyfranogiad tenantiaid, ac wedyn roeddwn i’n ymwneud mwy â gwaith ieuenctid a sefydlu prosiectau, gan gynnwys Cynllun Dug Caeredin. Yn olaf, crëwyd rôl Swyddog Adfywio Cymunedol yn dilyn ailstrwythuro ac yn y dechrau doeddwn i ddim yn siŵr beth fyddwn i’n ei wneud, ond yna fe ddes i’n gyfrifol am addysg, cyflogaeth, hyfforddiant, iechyd a lles.

Disgrifiwch ddiwrnod arferol

Does dim y fath beth â diwrnod arferol, a dyna beth rwy’n ei hoffi am fy swydd, mae mor amrywiol. Gallwn fod yn dysgu sesiwn coginio yn y bore ac wedyn yn cynnal gweithdy cyflogaeth yn y pnawn. Does dim byd yr un fath bob dydd.

Mae’r cynllun hyfforddi newydd sydd gen i, ac sydd nawr wedi’i leoli yn RhCT, yn cysylltu â rhaglen Cymunedau’n Gyntaf a’r Ganolfan Byd Gwaith, ac rydym yn ffindio ein bod ni’n gweithio gyda mwy o bobl o’r gymuned ehangach tra ein bod ni hefyd yn dal i gael mwy o denantiaid yn dod drwodd. Mae’n help fod hyn yn digwydd yn Rhydyfelin lle mae’r galw’n fawr ac rydym fel arfer yn cael rhaniad cyfranogwyr o 40% tenantiaid/60% o’r gymuned ehangach.

Rydyn ni’n ceisio bod yn gynhwysol yn y gwaith rydyn ni’n ei wneud; rydyn ni’n gwneud llawer gyda gwaith adeiladu ond mae’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n cymryd rhan yn hynny yn ddynion fel arfer, ond nawr rydyn ni wedi agor allan i’r sector gofal a’r grŵp newydd ‘Cymraeg yn y Gweithle’ a gall cyfranogwyr gael achrediad o hynny. Rydyn ni hefyd yn cynnal hyfforddiant achrededig mewn pethau fel diogelwch, hylendid bwyd, gwasanaeth cwsmeriaid, ac rydyn ni hefyd yn rhoi cymorth gyda swyddi gwag dros y Nadolig, stiwardio er mwyn symud i faes diogelwch, sesiynau Foodwise, rheoli pwysau, dewch i goginio, a bwyd a maeth Lefel 1. Mae hyn i gyd er mwyn iechyd. Mae gennym ni lawer iawn yn digwydd yma, a does dim y fath beth â diwrnod arferol.

Beth fu’r uchafbwyntiau i chi yma yn Newydd?

Rwyf wedi gweithio mewn banc am 21 o flynyddoedd ac mae fy amser i yma yn Newydd eisoes wedi gwella ar y rôl honno o ran profiad a gwybodaeth. Mae Newydd wedi rhoi cymorth i mi ddilyn dau gwrs Prifysgol gan gynnwys cymhwyster tai a TAR mewn Adfywio Cymunedol, ac mae hyn i gyd wedi rhoi cyfle i mi ddatblygu i’r fan lle rydw i nawr.

Sut ydych chi’n teimlo wrth ddod i’r gwaith yn y bore?

Dydw i ddim yn cael y teimlad ofnadwy yna ar nos Sul! Mae’r prosiectau rwy’n gweithio arnyn nhw’n waith braf i fod ynglŷn â nhw, ac mae gen i amrywiaeth da o weithgaredd i’w wneud, sy’n golygu fy mod i wastad yn symud o gwmpas.

Pan gewch chi ddiwrnod da, beth sydd wedi digwydd?

Pan allwch chi gynllunio siwrnai rhywun; o atgyfeiriad drwy’r Ganolfan Byd Gwaith, i gyfarfod â nhw am y tro cyntaf, canfod rhwystrau a diddordebau, helpu gyda CV, canfod anghenion hyfforddiant, trefnu profiad gwaith, drwodd hyd at eu cael yn barod ar gyfer swydd, neu sicrhau swydd iddyn nhw. Mae’n braf gallu dweud ‘Fe wnes i ei helpu hi/fe.’

Fy hoff enghraifft yw Dafydd Price; fe wnes i weithio gydag e o’r amser pan oedd e’n gweithio ar brosiectau ieuenctid ac roeddwn i’n gallu ffurfio cyswllt ag e; cafodd lawer o hyfforddiant a chymwysterau, gan gynnwys asbestos, rheoli sylweddau sy’n beryglus i iechyd (COSSH), codi a chario, iechyd a diogelwch, cerdyn CSCS, ayb. Fe weithiais i’n galed gydag e ac roeddwn i mor falch ohono; mae wedi mynd i’r coleg nawr i ddilyn cwrs adeiladu ac mae’n barod ar gyfer swydd erbyn hyn. Mae hyn yn fy ngwneud i mor falch.

Sut mae eich swydd yn cymharu â’ch swyddi blaenorol?

Mae’n amhosib cymharu â’r rheini. Yn fy swyddi blaenorol doeddwn i ddim bob amser yn mwynhau’r gwaith gan nad oedd y cwsmeriaid wastad wrth galon y gwaith. Rwyf wedi ennill cymaint o weithio i Newydd a dyma’r swydd orau i mi fod ynddi o bell ffordd.

Sut fyddech chi’n disgrifio Newydd fel cwmni?

Cefnogol, yn annog pobl ymlaen, yn ystyriol o deuluoedd, lle hynod fuddiol, a gyda’r oriau hyblyg gallwn ni gael gwell cydbwysedd o ran defnydd o amser.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich hun fel person cyn dod yma, a sut un ydych chi nawr?

Rwy’n llawer mwy hyderus. Dydw i ddim yn meddwl ddwywaith ynghylch mynd i rywle a siarad neu ddarparu rhywbeth. Efallai fod hyn yn dod gyda phrofiad, a’r ffaith ein bod ni’n cael ein hyfforddi’n dda. Mae gen i wybodaeth sy’n gefn i mi, ac mae hynny’n dod o’r holl hyfforddiant mae Newydd wedi ei roi i mi.

Beth yw eich barn am y bobl sydd yma yn Newydd?

Rwy’n eu hystyried yn ffrindiau. Rwy’n dod ymlaen yn dda gyda phawb yn y sefydliad. Mae’r un ethos gan bawb, does neb yn sathru ar draed ei gilydd, ac mae pawb am wneud yn dda. Mae pawb eisiau’r un peth ac maen nhw’n hapus drosoch chi pan ydych chi wedi gwneud gwaith da.

Beth yw eich barn am Newydd fel sefydliad?

Cefnogol. Os ydych chi am wneud rhywbeth gwahanol yna mae gennych chi gefnogaeth eich rheolwr i wneud hynny.

Sut ydych chi’n teimlo ar ôl diwrnod llawn?

Mae fy ngwaith i’n rhoi boddhad mawr i mi; yn enwedig y cyrsiau iechyd a lles os oes rhywun wedi colli pwysau erbyn diwedd y cwrs 6 wythnos ac maen nhw’n defnyddio llai o halen wrth goginio – mae hynny’n ganlyniad gwych. Neu os ydyn ni’n annog rhywun i wneud ffrindiau er mwyn lleihau unigedd; mae pethau bach i rai pobl yn enfawr, hyd yn oed peth mor syml â bod ar gael i rywun. Does dim sy’n rhoi mwy o foddhad na pharatoi rhywun ar gyfer swydd, neu i sicrhau swydd i rywun.

Ydych chi’n rhoi gwybod i bobl eraill os oes swydd wag yma yn Newydd?

Ydw, os rwy’n gweld rhywbeth yna rwy’n ei rannu a chael y neges allan. I mi mae’r cyfryngau cymdeithasol yn chwim ac mae’n wych cael canlyniadau ar amrantiad.

Sut ydych chi’n gweld eich dyfodol yma yn Newydd?

Yn gwneud beth rwy’n wneud nawr. Pe byddwn i am fynd ymlaen byddwn wedi ceisio am swyddi eraill ond rwy’n hoffi’r hyn rwy’n ei wneud ac rwy’n cael boddhad mawr yn fy swydd. Rwyf wrth fy modd yn cyfarfod â phobl ac yn creu cysylltiadau partneriaeth. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio gyda chymdeithasau tai eraill i fapio stoc ac wedyn gallwn ganfod anghenion a chyflwyno’n cynllun hyfforddi ledled RhCT ac rwyf hefyd wrthi’n sicrhau cyllid ar gyfer cyswllt â buddion cymunedol i gael arian ar gyfer mwy o gynlluniau hyfforddi.

Sut ydych chi’n teimlo am y dyfodol yma yn Newydd?

Yn gadarnhaol. Rwy’n teimlo mai yn y swydd hon y bydda i nes bydda i’n ymddeol. Rwy’n mwynhau’r hyn rwy’n ei wneud ac mae’r amrywiaeth yn wych; rwyf wrth fy modd cael symud o gwmpas drwy’r amser. Mae cynnydd yn allweddol yma: os ydych chi am ei gael mae yna ar eich cyfer. Mae fy swydd i’n un gyffredin iawn ar ryw ystyr, ond beth ydych chi’n ei wneud ohoni sy’n bwysig. Rwy’n ei mwynhau ac rwyf wrth fy modd gyda fy nhîm. Os ydych chi angen help mae pawb yn eich cefnogi, mae’n wych. Maen nhw’n cynnig dewisiadau positif o ran ffordd o fyw i’r tenantiaid ac i’r gymuned ehangach, gan gynnwys ym myd addysg, cyflogaeth, hyfforddiant, ac iechyd a lles.