Deddf Rhentu Cartrefi Cymru

Mae’r ffordd yr ydych chi’n rhentu eich cartref yn newid

O 15 Gorffennaf 2022, bydd y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn newid sut yr ydych chi’n rhentu eich cartref. Mae’r gyfraith newydd hon yn effeithio ar bob landlord a thenant yng Nghymru.

O dan y gyfraith newydd hon, bydd tenantiaid newydd a phresennol yn dod yn ‘ddeiliaid contract’ a bydd cytundebu tenantiaeth yn cael eu disodli gan ‘gontractau meddiannaeth.’

Os ydych yn denant Newydd, bydd hyn yn golygu bod rhaid i ni roi copi o’ch contract meddiannaeth i chi ar ôl 15 Gorffennaf 2022.

Mae’r newidiadau hyn wedi cael eu cynllunio gan Lywodraeth Cymru ers peth amser ac maent wedi cael eu craffu a’u cefnogi gan sefydliadau tenantiaid fel TPAS Cymru a Shelter Cymru.

Nid yw’r newid hwn yn unrhyw beth i boeni amdano. Bwriad y gyfraith newydd yw ei gwneud yn symlach ac yn haws i landlordiaid a thenantiaid rentu cartref yng Nghymru. Bydd yn gwella sut rydym yn rhentu, yn rheoli ac yn byw mewn cartrefi ar rent yng Nghymru a darparu mwy o sicrwydd.

Mathau o gontract

Ceir dau prif fath o gontract meddiannaeth, a gellir cyflwyno contractau mewn nifer o fformatau yn cynnwys ar ffurf papur neu electronig:

  1. Contract diogel: Defnyddir hwn yn lle’r tenantiaethau diogel a roddwyd gan awdurdodau lleol a’r tenantiaethau sicr a roddwyd gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 
  2. Contract safonol: Dyma’r contract diofyn ar gyfer y sector rhentu preifat, ond gall awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ei ddefnyddio o dan amgylchiadau penodol e.e. ‘contract safonol â chymorth’ ar gyfer llety â chymorth.

Eich contract meddiannaeth

Bydd angen cofnodi eich contract meddiannaeth â’ch landlord ar ffurf ‘datganiad ysgrifenedig’. Diben y datganiad ysgrifenedig yw cadarnhau telerau’r contract. Rhaid i’r datganiad ysgrifenedig hwn gynnwys holl delerau gofynnol y contract. Y telerau hyn yw:

  1. Materion allweddol: Er enghraifft, enwau’r unigolion dan sylw a chyfeiriad yr eiddo. Rhaid cynnwys y rhain ym mhob contract
  2. Telerau sylfaenol: Mae’r rhain yn trafod yr agweddau pwysicaf ar y contract, gan gynnwys y gweithdrefnau ar gyfer cymryd meddiant o’r eiddo a rhwymedigaethau’r landlord mewn perthynas â gwneud gwaith atgyweirio
  3. Telerau atodol: Mae’r rhain yn ymwneud â’r materion mwy ymarferol, bob dydd sy’n berthnasol i’r contract meddiannaeth, er enghraifft, y gofyniad i roi gwybod i’r landlord os na fydd yr eiddo yn cael ei feddiannu am gyfnod o bedair wythnos neu ragor
  4. Telerau ychwanegol: Mae’r rhain yn mynd i’r afael ag unrhyw faterion eraill y cytunwyd arnynt yn benodol, er enghraifft, teler sy’n ymwneud â chadw anifeiliaid anwes.

Os hoffech wybod mwy ynglŷn â sut y bydd y gyfraith newydd yn effeithio arnoch chi, ewch i Llywodraeth Cymru am fwy o wybodaeth ac i weld fideo defnyddiol.