Prosiect HAPI

Mae iechyd a llesiant ein tenantiaid o bwys inni. Mae’r prosiect HAPI (iach, uchelgeisiol, ffyniannus a chynhwysol) yn gwneud gwahaniaeth positif i iechyd a llesiant y cymunedau sy’n byw yn ac o gwmpas ardal Cynon a Thaf Elái. Darperir HAPI fel rhan o ymrwymiad Cymdeithas Tai Newydd i greu cymunedau cynaliadwy.


Mae HAPI yn gobeithio gweithio gyda 5,500 o bobl dros pum mlynedd, a chefnogir nod y prosiect gan bedwar deilliant allweddol:

  1. Datblygu sgiliau cyfranogwyr er mwyn caniatáu iddynt symud ymlaen i gyflogaeth drwy ennill sgiliau newydd, gan gynnwys cymwysterau
  2. Hyfforddi gwirfoddolwyr gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i gefnogi grwpiau ymyrraeth hunangymorth, i hybu llesiant cymunedol ac i gynnal y prosiect. Gwneir hyn drwy recriwtio Hyrwyddwyr HAPI, a fydd yn cefnogi staff prosiect i ddarparu’r sesiynau, ac yn dod yn fentorau cymheiriaid
  3. Gostwng anghydraddoldeb iechyd drwy dargedu cefnogaeth i hybu gweithgaredd corfforol a bwyta’n iach. Hyfforddir staff prosiect gan ddietegwyr iechyd cyhoeddus Cwm Taf, gan eu galluogi i ddarparu sesiynau sy’n ffocysu ar sut i gynnal pwysau iach, sut i gadw at ddiet iach a chytbwys, a sut i goginio’n iach ac ar gyllideb. Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai iechyd i'n tenantiaid sy’n rhoi cyngor ar ffordd iachach o fyw, er enghraifft rhoi’r gorau i ysmygu, colli pwysau, bwyd a maeth, ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol ac ymddygiad sy’n creu risg.
  4. Cynyddu dealltwriaeth a dulliau ymdopi’r cyfranogwyr i helpu gostwng lefelau straen ac i fynd i’r afael ag anghenion iechyd meddwl lefel-isel. Bydd staff prosiect HAPI yn helpu cyfranogwyr i weithio drwy esboniadau ymarferol o deimladau a chyflyrau penodol, i ddysgu sut i ddeall eu hunain ac unigolion eraill sy’n dioddef afiechyd meddwl, ac i ddysgu sut i gynnig gwell cefnogaeth a chyngor i’r rheini a effeithir

Bydd staff HAPI yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymunedau am Waith a’r Ganolfan Byd Gwaith lleol i ddarparu hyfforddiant addas a hygyrch o fewn y gymuned. Mae’r gweithdai a’r gweithgareddau amrywiol yn agored i unrhyw un sy’n byw o fewn Cymoedd Cynon neu Daf Elái.

Am fanylion pellach ynghylch prosiect Hapi ewch at ei tudalen Facebook, cliciwch yma.

Os oes gennych ddioddordeb cymryd rhan cysylltwch a ni ar 07899 665807 neu ebostiwch lisa.voyle@hapi.co.uk