Cyfranogiad tenantiaid

Grŵp craffu tenantiaid

Mae ein Grŵp Craffu, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn cynnwys tenantiaid gwirfoddol sy’n ymchwilio i Newydd ac yn cael hwyl wrth wneud hynny. Eleni, mae’r grŵp yn dathlu degawd o graffu tenantiaid, cyflawniad anhygoel!

Ers pandemig Covid-19 bu newid digidol enfawr, a nawr yn fwy nag erioed mae gweithgareddau a digwyddiadau’n cael eu cynnal ar-lein. Felly, er mwyn parhau i fod yn gyfredol ac yn berthnasol, mae’r grŵp arloesol hwn yn newid y ffordd maent yn craffu. O hyn ymlaen byddant yn cynnal eu cynadleddau tenant rhithwir ‘galw heibio’ eu hunain ar Facebook. Bydd hyn yn eu galluogi i ymgynghori â chynulleidfa ehangach o denantiaid, a gwneud argymhellion llawer cyflymach ar gyfer gwelliannau i sawl maes gwasanaeth yn seiliedig ar yr adborth a gânt gennych.

Cyn hyn mae’r grŵp wedi edrych yn fanwl ar un maes gwasanaeth ar y tro, ac wedi cwblhau adolygiad o’r meysydd gwasanaeth a ganlyn:

·       gwasanaethau cwsmeriaid

·       adnoddau dynol

·       gwaith atgyweirio tu hwnt i oriau gweithio

·       y safon gosod

·       byw’n annibynnol

·       ôl-ddyledion rhent a chasglu arian

·       yngynghoriad ar dâl gwasanaeth

·       ymddygiad gwrthgymdeithasol

·       sut mae Newydd yn ymdrin ag anifeiliaid anwes

·       adfywio’r gymuned

·       trefniadau gweithio newydd yn y swyddfa yn y Drenewydd.

Os hoffech chi gael copi o unrhyw un o’r adroddiadau hyn neu daflenni cryno, cysylltwch os gwelwch yn dda â Tracy James ar 02920 005477 / 07899 665818 neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod. 

*Yn 2015, enillodd y grŵp wobr bwysig CSI am y ‘Grŵp Craffu Mwyaf Ysbrydoledig yng Nghymru’ a derbyn ’Gwobr Craffu Tenantiaid’ gan TPAS Cymru yn 2015 a 2016. Cafodd eu hymroddiad ei ddisgrifio fel ‘eithriadol’ a’u presenoldeb yn y maes yn ‘ysbrydoledig’ gan TPAS Cymru. Bu’r grŵp hefyd yn helpu i sefydlu Rhwydwaith Craffu Cymru.

Pwls Tenantiaid TPAS Cymru

Gallwch chi hefyd gymryd rhan trwy gymryd rhan yn Pwls Tenantiaid. Llais tenantiaid yng Nghymru yw Pwls Tenantiaid. Fe’i crëwyd gan TPAS Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Gofyn am ragor o wybodaeth