Iechyd & Llesiant: GetFit Cymru

GetFit Cymru – Gwobrwyon Fitbit

Nod GetFit Cymru yw codi lefelau gweithgaredd corfforol yr unigolion sy’n cymryd rhan yn y prosiect, gostwng gordewdra a gwneud preswylwyr yn ymwybodol o’r gwasanaethau lleol sydd ar gael yn yr ardal er mwyn gwneud newidiadau positif i’w hagweddau cymdeithasol a’u hannog i gymryd rhan mewn mwy o weithgareddau cymunedol.

Mae GetFit.Wales yn blatfform sy’n gwobrwyo pobl am fod yn actif. Mae’n gweithio drwy gysylltu proffil yr unigolyn i’w traciwr camau e.e. cyfrif Fitbit, ac mae’n dosbarthu pwyntiau ar sail y nifer o gamau a gymerwyd y tu hwnt i’r targed o gamau bod dydd a gytunwyd arno, gyda’r nod o gymryd 10,000 neu ragor o gamau, sef argymhelliad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd yn rhaid i’r cyfranogwr syncio eu Fitbit drwy’r ap Fitbit bob dydd cyn y gall algorithm GetFit.Wales wobrwyo’r nifer perthnasol o bwyntiau.

Gallwch ennill pwyntiau ar y wefan am uchafswm o 12 wythnos, a gallwch wario’r pwyntiau ar ddarpariaeth iechyd lleol a bwyd sy’n hybu ffordd iach o fyw.

I annog gwario, cedwir pob pwynt a enillir yn waled ar-lein y cyfranogwr am gyfnod o 30 diwrnod. Os nad yw’r pwyntiau’n cael eu gwario o fewn y cyfnod penodedig, byddant yn cael eu dileu er mwyn stopio celcio.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.