Dod yn aelod cyfran

Beth mae aelodau cyfran yn ei wneud?

I bob pwrpas, aelodau cyfran sy’n berchen ar Newydd. Mae hyn yn golygu nad oes modd gwneud unrhyw benderfyniadau pwysig am ddyfodol Newydd heb fod y rhan fwyaf o’r aelodau cyfran yn cytuno i’r newidiadau. Gall aelodaeth gyfran roi rhywfaint o sicrhad i’r tenantiaid na fydd Newydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau mawr a fydd yn effeithio’n negyddol ar denantiaid. Ar hyn o bryd, mae dros 75% o gyfranddaliadau Newydd yn eiddo i denantiaid.

Y math o benderfyniadau y mae angen i aelodau cyfran eu cymeradwyo yw’r rheini sy’n golygu newid y rheolau, etholiadau i’r Bwrdd ac unrhyw benderfyniad i uno Newydd neu ei dirwyn i ben. Rhaid gwneud y penderfyniadau hyn mewn cyfarfodydd y mae’n rhaid gwahodd aelodau cyfran iddynt. Am fod Newydd yn sefydliad dielw, dim ond un cyfranddaliad y pen a ganiateir; hefyd, ni fyddant yn cynyddu mewn gwerth, ac nid ydynt yn denu taliadau bonws felly ni fyddant yn eich gwneud chi’n gyfoethog!

Dod yn aelod cyfran

Mae’n hawdd dod yn aelod cyfran; rhowch wybod inni eich bod am fod yn aelod cyfran, byddwn yn casglu manylion gennych i’n cofnodion a dyna’r cyfan. Bydd Newydd hyd yn oed yn talu’r £1 am eich cyfranddaliad. Rhoir gwybod am eich cais i’r Bwrdd i’w gymeradwyo ac, os caiff ei gymeradwyo, byddwch yn cael tystysgrif cyfranddaliad. Mae gan Newydd bolisi aelodaeth gyfran agored ac mae’n croesawu ceisiadau gan denantiaid yn benodol.

Os ydych eisiau cyfran ym mherchnogaeth Newydd yna cysylltwch â Hana, ein Swyddog Corffolaeth, a fydd yn delio gyda’ch cais

Gofyn am ragor o wybodaeth