Posted 09.04.2019

Tenantiaid ifanc yn creu mainc ddigidol gyntaf Cymru

Dechreuwyd ar y syniad arloesol ar ôl i aelodau o Glwb Ieuenctid Rhydyfelin fynd ati i ddatblygu eu sgiliau gwaith coed yn ystod sesiwn hyfforddiant gyda Eggseeds, sefydliad addysg gynaliadwy. Fe wnaethon nhw nodi problem gwefru ffôn pan maen nhw mas, a meddwl tybed a fyddai safle fel mainc sy’n defnyddio ynni’r haul yn medru bod o help.Gyda chefnogaeth gychwynnol gan Gymdeithas Tai Newydd, dechreuwyd ar y prosiect gydag arian gan Interlink RCT, cefnogaeth arbenigol Adfywio Cymru, a choed a dderbyniwyd gan TR33, contractwyr Newydd. Cafwyd paneli solar hefyd gan GB Sol, a chyfrannodd Roofbase Cardiff lechi to. Cafwyd cymorth ac arbenigedd hefyd gan nifer o bartneriaid ychwanegol. Rhoddodd hyn yr hyder oedd ei angen ar y grŵp i gynnig y syniad o osod y fainc ar dir yr eglwys, gerbron y Parchedig Peter Lewis o Eglwys St Catherine.

Yn dilyn eu cais llwyddiannus i’r Eglwys, aeth y gwaith o greu’r fainc ddigidol yn ei flaen yn rhwydd drwy gyfrwng Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid RhCT (YEPS), a chyda help gan EggSeeds a staff Newydd. Yn ystod y prosiect, enillodd dau aelod o’r clwb ieuenctid eu cerdyn CSCS, ac mae hynny’n eu galluogi i weithio ar safleoedd adeiladu yn y dyfodol.

Dywedodd Josh Baker o Glwb Ieuenctid Rhydyfelin, “O’r eiliad y gwnaethon ni feddwl am y syniad, roedd buzz o gwmpas y clwb ieuenctid oedd yn gwneud i mi a’r bechgyn eraill deimlo’n llawn cyffro. Roeddwn i’n dod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio offer, ac roedd gen i fwy o ddiddordeb mewn cael swydd yn y diwydiant adeiladu wrth i amser fynd yn ei flaen. Mae’n rhaid fod y staff oedd yn gweithio ar y prosiect wedi sylwi, ac fe wnaethon nhw roi fy enw ymlaen i fynd ar gwrs CSCS Newydd ac fe lwyddais i basio. Roedd yn waith caled, ac roedd llawer i gnoi cil drosto, ond bydd camu’n ôl yn eglwys St Catherine a gweld yr hyn rydyn ni wedi medru ei gyflawni yn rhywbeth fydd yn aros yn fy meddwl am byth.”

Mae gan y fainc bren do panel solar sy’n storio pŵer, ac mae’r cyhoedd yn gallu gwefru eu dyfeisiau drwy un o ddau borthladd USB. Bydd y delltwaith pren sydd ar ddau ben y fainc yn cael ei ddefnyddio i dyfu gwinwydd sy’n dwyn ffrwythau fel mefus neu domatos, tra bydd y planwyr pren yn cael eu defnyddio i dyfu llysiau gwraidd. Mae’r cafnau yn gweithredu fel system ddyfrhau, ac maen nhw’n dargyfeirio dŵr i ffwrdd oddi wrth y fainc ac i’r planwyr.Dywedodd Scott Tandy, Swyddog Adfywio Cymunedol yn Newydd, “Rwy mor falch o’r tîm yn Grŵp Ieuenctid Rhydyfelin am eu gwaith caled a’u brwdfrydedd wrth ddod â’r prosiect hwn i ben. Nid yn unig maen nhw wedi gweithio gyda’i gilydd fel tîm, maen nhw hefyd wedi ennill sgiliau gwych ar gyfer y dyfodol, ac maen nhw wedi ystyried anghenion y gymuned leol.”

Newyddion diweddaraf