Posted 29.01.2019

Gwaith yn dechrau ar safle Eglwys St Paul's ym Mhenarth.

Mae gwaith wedi dechrau ar safle Eglwys St Paul’s ym Mhenarth. Rydym ni, mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg, yn cyflenwi datblygiad £3 miliwn uchelgeisiol i ddarparu cartrefi fforddiadwy sydd eu hangen yn fawr a gofod cymunedol i bobl leol. 

Gan gadw blaen yr hen eglwys, bydd WK Plasterers Ltd yn adeiladu neuadd gymunedol amlbwrpas a 14 fflat un- a dwy-ystafell wely am rent fforddiadwy ar ran Newydd.

Dewiswyd Newydd gan y Cyngor fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer y datblygiad hwn nôl yn 2017. Ers hynny mae’r gymdeithas tai wedi bod yn gweithio gyda thrigolion lleol, y Cyngor a sefydliadau cymunedol i addasu’r cynnig i gwrdd ag anghenion lleol. 

Bydd y datblygiad, a gymeradwywyd gan Gyngor Bro Morgannwg ym mis Ebrill 2018, yn darparu cartrefi fforddiadwy sydd eu hangen yn fawr. Bydd polisi gosod lleol mewn grym, gan roi blaenoriaeth i bobl sy’n gweithio ac yn byw yn yr ardal ar hyn o bryd. Bydd y fflatiau yn barod i’w gosod yng ngwanwyn 2020.

Mae’r cyfleuster cymunedol 368-medr-sgwâr, a fydd yn barod yng ngwanwyn 2020, yn cynnig dwy neuadd amlbwrpas, swyddfeydd ac ardal gegin newydd i elusen neu fusnes nid-er-elw sydd â diddordeb mewn darparu gweithgareddau allweddol i bobl leol. Dylai grwpiau sydd â diddordeb mewn derbyn mwy o wybodaeth am brydlesu’r cyfleuster hwn oddi wrth Newydd gysylltu â Darrel Powell ar y cyfeiriad e-bost darrel.powell@newydd.co.uk

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Rydym ni eisiau i’r datblygiad hwn wneud cyfraniad positif i’r gymuned. Bydd y gofod cymunedol yn darparu lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiadau, man cyfarfod ar gyfer grwpiau a gofod swyddfa ar gyfer cyfarfodydd. Rydym yn annog sefydliadau lleol i gysylltu â ni i gael gwybod mwy am y brydles sydd ar gael i sicrhau y cymerir mantais lawn o’r cyfleuster gwych hwn.”

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Bird, Aelod Cabinet dros Adnewyddu a Chynllunio Cyngor Bro Morgannwg: “Bydd y cynllun eang hwn yn trawsffurfio’r adeilad i mewn i gyfleuster modern, gyda nifer fawr o fuddion i’r ardal leol tra’n cadw golwg trawiadol yr eglwys ar y tu allan.

Nid yn unig ydym ni’n medru darparu cartrefi fforddiadwy sydd eu hangen yn fawr, rydym hefyd yn creu hwb all trigolion lleol ei ddefnyddio ar gyfer nifer o ddibenion gwahanol - o bartïon plant i gyfarfodydd grwpiau cymdeithasol lleol a hyd yn oed busnesau.”


Newyddion diweddaraf