Posted 14.08.2019

Adeiladu cartrefi ynni isel iawn yn Llan-gan

Bydd y cartrefi ac unedau masnachol ynni isel iawn a fydd yn cael eu hadeiladu yn Llan-gan yn darparu sgiliau a hyfforddiant amhrisiadwy.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio llawn i’r ailddatblygiad £3.4 miliwn ym mis Ionawr eleni, a bydd y gymysgedd o dri chartref ar ddeg gerllaw unedau masnachol yn dod â budd i’r gymuned wledig leol.

Bydd Cymdeithas Tai Newydd, mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg, yn datblygu’r cartrefi fforddiadwy hynod gynaliadwy gan ddefnyddio cyllid preifat a chyllid Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru. Bydd Cwrt Canna Ltd yn datblygu ac yn rheoli’r unedau masnachol cyfagos i ffurfio hyb busnes gwledig mewn cydweithrediad gyda Creative Rural Communities. 

Bydd y 4 fflat un ystafell wely, 8 tŷ dwy a thair ystafell wely, ac 1 byngalo dwy ystafell wely yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio’r system Beattie Passive Build, a byddant yn edrych yn debyg i glwstwr o adeiladau fferm o gwmpas iard ganolog. Bydd y tai hyn yn cynnig costau rhedeg llawer is i denantiaid oherwydd yr anghenion ynni isel ar gyfer cynhesu ac oeri sy’n deillio o gael lefel uchel o inswleiddio, ffenestri perfformiad uchel a system awyru fecanyddol. 

Bydd y cartrefi effeithlon o ran ynni yn cael eu gweithgynhyrchu a’u cydosod gan brentisiaid o gynllun adsefydlu carcharorion a redir gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf ei Mawrhydi ochr yn ochr â Cwrt Canna Ltd. Bydd y gweithlu yn ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad newydd wrth adeiladu’r cartrefi ynni isel iawn, ac yn paratoi’r unigolion ar gyfer y farchnad waith mewn sector sydd â bwlch mewn sgiliau. Dywedodd Greg Fisher, Brocer Cyflogaeth Rhanbarthol gyda New Futures Network, “Gan gydweithio gyda’r sector preifat, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM a New Futures Network, mae prosiectau peilot fel hyn yn darparu llwybrau tuag at gyflogaeth sy’n newid bywydau cyn-droseddwyr, nid yn unig er lles yr unigolyn ond hefyd eu teuluoedd, a’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Mae gwella sgiliau a darparu cyflogaeth pan cânt eu rhyddhau yn allweddol i leihau’r risg o ail-droseddu a gwneud cymunedau’n fwy diogel.”

Bydd y cartrefi newydd sbon yma yn Llan-gan yn cael eu cynnig am rent fforddiadwy gan Newydd drwy Homes4U, y gofrestr dai ar gyfer y sir a reolir gan Gyngor Bro Morgannwg. Y gobaith yw y bydd y datblygiad wedi’i gwblhau erbyn gwanwyn 2021.

Dywedodd Miles Punter, Cyfarwyddwr Tai a’r Amgylchedd gyda Chyngor Bro Morgannwg: “Rydym yn falch iawn i fod yn gweithio gyda’n partneriaid ar y prosiect pwysig hwn a fydd o fudd i’r gymuned fusnes ac i’r rheiny sy’n chwilio am gartref unigryw llawn cymeriad sy’n rhad i’w redeg.

“Gall yr unedau masnachol gynnig safle ar gyfer cwmnïau gwledig sy’n gweithredu yn y Fro, tra bod yr eiddo preswyl - yn ogystal â bod yn gost-effeithiol - yn ecogyfeillgar. Mae hyn yn ystyriaeth bwysig i ni fel Cyngor wrth i ni edrych am ffyrdd mwy cynaliadwy o weithredu ym mhob maes gwasanaeth.”

 

Newyddion diweddaraf