Posted 10.12.2020

Datblygiad Goodsheds yn Ffordd Hood, Y Barri, yn dathlu llwyddiant dwbl yng Ngwobrau Ystadau Cymru 2020

O dan y prosiect cydweithredol oedd yn cynnwys Cyngor Bro Morgannwg, DS Properties Limited, Cymdeithas Tai Newydd a Llywodraeth Cymru, cafodd hen storfa reilffordd ei thrawsnewid i amrywiaeth o ofod masnachol a llety.

Mae’r datblygiad yn cynnwys pentref o swyddfeydd mewn cynwysyddion llong wedi eu hail-bwrpasu, unedau manwerthu, bwytai a siop goffi, yn ogystal â chyfadeilad fflatiau.

Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o gynlluniau adnewyddu yn y dref, a gipiodd ddwy wobr mewn seremoni sy’n cydnabod ystadau cyhoeddus.

Daeth Goodsheds i’r brig yn yr adran Creu Twf Economaidd, ac fe goronodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd Rebecca Evans y prosiect fel yr ‘enillydd ymysg yr enillwyr’, hynny yw y prosiect gorau ar draws pob categori.

Dywedodd Arweinydd Cyngor y Fro, y Cynghorydd Neil Moore: “Mae Goodsheds yn brosiect adnewyddu trefol arbennig o gyffrous a chreadigol ac rydw i’n falch iawn o gael ei ddathlu fel hyn.

“Mae prosiect Goodsheds yn esiampl wych o gydweithio rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat, wedi ei gyflawni gan y datblygwr DS Properties, Cyngor Bro Morgannwg, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Tai Newydd.

“Mae’n ddatblygiad arbennig sydd wedi rhoi bywyd newydd i adeilad lleol pwysig a hanesyddol, a chreu swyddi, tai ac adnoddau hamdden sydd eu hangen yn fawr er budd tref Y Barri a thu hwnt.

“Mae hyn yn rhan o waith adnewyddu helaeth sy’n mynd ymlaen ledled Y Barri ac sy’n dilyn cyfres o gynlluniau tebyg.

“Mae bwytai arobryn fel Hang Fire Southern Kitchen, bar espresso’r Academy a busnesau eraill yn gweithredu fel rhan o ddatblygiad y Tŷ Pwmpio, tra bod nifer o brosiectau cyffrous eraill ar y gweill, gan gynnwys cynllun ar gyfer campws coleg newydd, ysgol gynradd a’r Ystafell Beiriannau, a fydd yn cynnig mwy o swyddfeydd o safon uchel.”

Mae Gwobrau Ystadau Cymru 2020 Creu Twf Economaidd yn gwobrwyo sefydliad sector cyhoeddus am ddefnyddio ei ystâd i symbylu twf economaidd drwy greu swyddi, tai a chyfleoedd busnes.

Anogwyd ceisiadau i ddangos sut mae’r prosiectau hynny wedi cyflawni twf economaidd drwy gydweithredu gyda nifer o bartneriaid.

Dywedodd y panel mai’r prosiect Goodsheds oedd un o’r rhai mwyaf uchelgeisiol a llwyddiannus yn y gystadleuaeth.

Cyflawnwyd yr egwyddorion o “fyw, gweithio a chwarae” drwy gynnig nifer o ddefnyddiau sy’n canolbwyntio ar gymuned, gan ddarparu cyfleoedd hyblyg i helpu busnesau ddechrau a thyfu.

Teimlwyd bod y prosiect yn dangos yn glir y pum ffordd o weithio drwy fabwysiadu dull o greu lleoedd, yn enwedig cyfranogiad cryf gan y gymuned; cydweithredu go iawn; integreiddio drwy ystod eang o ddefnydd cymysg a’r dull adnewyddu hirdymor.

Roedd gwobrau eraill yn y categorïau cynaliadwyedd amgylcheddol, darparu gwasanaethau integredig, effeithlonrwydd o ran cost, a gwerth gorau am arian.

Dywedodd Prif Weithredwr Newydd, Jason Wroe: “Mae’r newyddion gwych hwn yn brawf o’n partneriaeth lwyddiannus ac mae’n dangos gwerth symud i ffwrdd o brosiectau parthol traddodiadol.

“Mae trigolion wedi dechrau symud i mewn i’n fflatiau yn barod – fflatiau sy’n darparu cartrefi fforddiadwy o safon uchel o fewn cymuned lle gall pobl fyw, gweithio a chymdeithasu.

“Mae’r rhain yn elfennau hanfodol mewn unrhyw brosiect adnewyddu llwyddiannus, gan greu cymuned gynaliadwy yng nghanol Y Barri am flynyddoedd i ddod.”

Dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol: “Nid yn unig y bydd Goodsheds yn dod â thwf economaidd, bydd y prosiect hefyd yn creu swyddi, tai a chyfleoedd busnes.

“Mae’n esiampl wych o gydweithio ac o sut gellir defnyddio cefnogaeth drwy ein rhaglen Trawsnewid Trefi i ddod ag adeilad hanesyddol ond sydd wedi ei esgeuluso yn ôl i ddefnydd fel y gall ddod â budd i’r holl gymuned.

“Rwy’n falch iawn bod y prosiect arloesol hwn wedi cael ei gydnabod gyda dwy wobr yng Ngwobrau Ystadau Cymru eleni ac rwy’n edrych ymlaen at ymweld â Goodsheds yn y dyfodol.”

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr DS Properties, Simon Baston: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi medru gweithio gyda Chyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru er mwyn darparu’r Stryd Fawr drefol newydd gyntaf o’i math yn y DU, sy’n arbenigo mewn cydweithredu cymunedol ac sy’n rhoi cyfle i nifer o fusnesau deori bach a chanolig.

“Rydym yn gobeithio y bydd Goodsheds yn dod yn fodel ar gyfer cymunedau a chanol trefi eraill sydd angen eu hail-bwrpasu/adfywio; gyda’r gefnogaeth wych mae wedi ei gael hyd yma dylai fynd o nerth i nerth.”


Newyddion diweddaraf