Posted 28.02.2020

Staff Newydd yn Cyfrannu £1000 i Fanciau Bwyd Lleol

Y mis hwn, derbyniodd Banc Bwyd y Fro a Banc Bwyd Pontypridd siec am £500 yr un o ein cronfa elusennol staff.    

Agorodd Banc Bwyd y Fro ym Miss Medi 2011 gydag un ganolfan yn y Barri. Ers hynny maent wedi ehangu ar draws Bro Morgannwg gyda 6 canolfan bellach yn dosbarthu parseli bwyd bryd i’r gymuned. Fe wnaeth y banc bwyd fwydo 3,501 o bobl gyda bwyd brys yn 2019.

Dywedodd Becky Morgan, Rheolwr Banc Bwyd y Fro, “Mae Banc Bwyd y Fro yn brysurach nag erioed, mae angen cyllid arnom yn ogystal â bwyd i gario ‘mlaen rhedeg. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb yn Newydd am eu rhodd hael a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’n gwaith.”

Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd (canol), yn cyflwyno siec i Becky a Phil Morgan, Rheolwyr Banc Bwyd y Fro.


Agorodd banc bwyd Pontypridd yn fuan ar ôl Banc Bwyd y Fro, yn 2012, a sefydlwyd a phrosiect gan Eglwys St Luke’s yn Rhydyfelin. Y flwyddyn ariannol hon hyd yn hyn, maent wedi helpu dros 2900 o bobl yn barod, nifer y dywedon nhw sy’n debygol o godi ar ôl y llifogydd diweddar yn yr ardal. Yn ystod yr wythnos pan ddigwyddodd y llifogydd, fe wnaethant ddosbarthu dros 2 dunnell o fwyd i’r rhai yr effeithiwyd arnynt. Mae dwy eglwys arall yn yr ardal hefyd yn ganolfannau dosbarthu bwyd yn ychwanegol i St Luke’s.

Dywedodd Amanda Hayden-Hall, Rheolwr Banc Bwyd Pontypridd, “Bydd yr arian a roddodd Newydd yn mynd tuag at helpu i fwydo’r gymuned. Rydym wedi bwydo 644 o blant ond rydym yn ymwybodol fod dros 2500 o blant yn wardiau tref Pontypridd mewn tlodi bwyd ac rydym yn edrych ar ffyrdd i geisio cael gwared ar y stigma sydd ynghlwm â banciau bwydi geisio helpu’r teuluoedd hyn.

Fel pob banc, mae pobl yn gwneud adneuon, ac rydym yn annog pobl i wybod fod pethau anodd yn digwydd mewn bywyd weithiau, ac maent angen iddynt dynnu rhywbeth allan o’r banc.”

Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd (canol), yn cyflwyno siec i Amanda Haydon-Hall, Rheolwr Banc Bwyd Pontypridd, a Teifion ac Alan, Gwirfoddolwyr rheolaidd yn y banc bwyd sydd â'r brif ddyletswydd i gynnal a chadw'r warws.


Wedi’u sefydlu gan eglwysi lleol, mae’r banciau bwyd yn gweithio gyda’i gilydd tuag at atal newyn yn eu hardal leol. Maent yn dibynnu ar wirfoddolwyr sy’n cynnig eu hamser i helpu didoli a storio’r bwyd ac maent yn dibynnu ar roddion bwyd ac arian gan unigolion, eglwysi, ysgolion a sefydliadau eraill.

Bob dydd, mae pobl yn y DU yn mynd heb fwyd, gydag 1 o bob 5 o boblogaeth y DU yn byw o dan y llinell dlodi. Mae banciau bwyd yn ceisio mynd i’r afael a hyn trwy ddarparu bwyd brys maethlon i’r rhai mewn angen. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Trussell, rhwydwaith y Banc Bwyd yn 2004 ac erbyn hyn mae ganddyn nhw 400 o fanciau bwyd ledled y DU. Rhwng 2018 a 2019 yn unig fe wnaethant ddarparu 1,583,668 o becynnau bwyd tri diwrnod i drigolion mewn angen yn y DU ac aeth 577,628 o’r rhain i blant. Mae bocs syml o fwyd yn gwneud gwahaniaeth mawr a dyna pam roedd staff Newydd eisiau helpu.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Roedd staff eisiau rhoi i’r banc bwyd yn dilyn eu hymgyrch ym mis Rhagfyr i gefnogi pobl mewn tlodi bwyd. Rwy’n ofnadwy o falch fod yr arian yma wedi mynd i’r Banciau Bwyd lleol, elusennau teilwng yr ydym yn gweithio ochr yn ochr gyda, gan gefnogi pobl a allai fod yn mynd trwy gyfnod anodd y neu fywydau.”

Fydd gan Newydd focs casglu bwyd yn y swyddfa trwy’r flwyddyn er mwyn i staff allu cyfrannu bwyd ar gyfer banciau bwyd lleol.

  • I weld yr eitemau bwyd sydd eu hangen ar frys ar gyfer Banc Bwyd y Fro cliciwch yma.
  • I weld yr eitemau bwyd sydd eu hangen ar frys ar gyfer Banc Bwyd RCT cliciwch yma.
  • I weld yr eitemau bwyd sydd eu hangen ar frys ar gyfer Banc Bwyd Pontypridd cliciwch yma.

Newyddion diweddaraf