Posted 09.05.2019

Cofrestrwch ar gyfer cartrefi fforddiadwy Pentref Clare Garden

Rydym ni yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg i ddarparu naw cartref tair ystafell wely a phedair fflat un ystafell wely i’w rhentu yn y Bontfaen yr haf hwn.

Dyma’r cam cyntaf yn narpariaeth 133 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a 57 o gartrefi ar gyfer prynwyr am y tro cyntaf a ddarperir gan Newydd a Chyngor Bro Morgannwg ym Mhentref Clare Garden.

Byddem ni yn hysbysebu’r cartrefi hyn yn fuan, ond bydd yn rhaid i drigolion lleol fod yn barod i wneud cais drwy gofrestru gyda Homes4U, y gofrestr tai ar gyfer y sir a reolir gan Gyngor Bro Morgannwg.

Dywedodd Debra Roberts, Swyddog Tai gyda Newydd, “Rydym yn annog trigolion lleol i gofrestru gyda Homes4U os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn rhentu un o’r cartrefi newydd sbon yma. Mae’n bwysig eu bod nhw’n pwysleisio yn eu cais beth yw eu cysylltiad gyda’r Bont-faen, Llanfleiddan neu Aberthin, boed hynny drwy waith, deulu neu os ydyn nhw’n byw yn y dref ar hyn o bryd. Mae polisi gosod lleol mewn grym ar gyfer y cartrefi arbennig hyn sydd yn rhoi blaenoriaeth i bobl gyda chysylltiad â’r ardal.”        

Yn ogystal â’r cartrefi sydd ar gael am rent fforddiadwy, bydd cartrefi sydd ar werth i brynwyr am y tro cyntaf yn unig ar gael yng ngwanwyn 2020. Byddem ni yn gwerthu pedwar tŷ 2 ystafell wely i bobl sydd â chysylltiad â’r Bont-faen a’r ardal oddi amgylch. I fod yn gymwys i brynu’r cartrefi hyn, bydd yn rhaid i brynwyr am y tro cyntaf gofrestru gyda Aspire2Own, cynllun a reolir gan Gyngor Bro Morgannwg sy’n cefnogi prynwyr am y tro cyntaf i gamu ar yr ysgol eiddo.

Dywedodd Steven Thomas, Cadeirydd Grŵp Trigolion Y Bont-faen a Llanfleiddan, “Rydym yn cymeradwyo polisi Newydd ac yn hapus iawn i weld pobl sydd â chysylltiadau â’r Bont-faen yn cael blaenoriaeth pan fydd tai yn cael eu dyrannu.”

Gall trigolion sydd â diddordeb mewn rhentu neu brynu cartref fforddiadwy ym Mhentref Clare Garden gofrestru gyda Homes4U ac Aspire2Own. Byddem ni yn hysbysebu’r eiddo sydd ar gael mewn papurau lleol, ar eu gwefan, ar y cyfryngau cymdeithasol a thrwy wefan Cyngor Bro Morgannwg.

Newyddion diweddaraf