Posted 08.02.2021

Ein Rhenti a’n Tâl Gwasanaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod yn rhaid i ni osod rhenti a ffioedd gwasanaeth sy’n sicrhau bod ein cartrefi yn parhau i fod yn fforddiadwy ac yn darparu gwerth am arian.

Dywedoch chi wrthym ni y dylai ein fflatiau fod yn rhatach na’n tai, ac y dylai hen eiddo gostio llai nac eiddo newydd. Roeddech chi’n meddwl bod angen i ni gymryd incwm yr aelwyd i ystyriaeth, yn ogystal â maint yr eiddo, wrth osod rhenti. Fe ddywedoch chi hefyd bod safon gwasanaethau yn bwysicach na’r gost. Pan ofynnon ni, roedd 90% o denantiaid yn fodlon bod rhenti yn cynnig gwerth am arian, a 78% bod ffioedd gwasanaeth yn cynnig gwerth am arian.

Eich barn         

 • Rydym yn arolygu 500 o denantiaid dros y ffôn bob blwyddyn i gael adborth
 • Rydym yn cynnal gweithdai tenantiaid ar fforddiadwyedd bob blwyddyn; mis Tachwedd diwethaf fe gynhaliom gynhadledd denantiaid rhithiol wythnos o hyd, ac roedd hyn yn cynnwys diwrnod yn arbennig ar renti a ffioedd gwasanaeth
 • Rydym yn ymgynghori â thenantiaid ar newidiadau i wasanaeth

Fforddiadwyedd 

 • Rydym yn cymharu ein fforddiadwyedd rhent gyda chartrefi ar incwm isel
 • Rydym yn adolygu a yw lefel y codiadau rhent yn rhesymol

Tegwch           

 • Mae ein hadeiladau hŷn yn rhatach na chartrefi mwy effeithlon o ran ynni
 • Mae rhenti ar fflatiau yn is na rhenti ar dai
 • Mae rhenti’n adlewyrchu incwm nodweddiadol cartrefi ar gyfer maint yr adeilad
 • Rydym yn sicrhau bod ein rhenti yn rhesymol ac yn unol â landlordiaid cymdeithasol eraill a’r sector preifat

Gwerth            

 • Rydym yn asesu ein perfformiad yn erbyn dangosyddion a osodwyd gan denantiaid ac rydym yn cyhoeddi’r canlyniadau yn ein cyfrifon statudol ac ar ein gwefan; cewch hyd iddyn nhw yma.
 • Rydym yn asesu ein perfformiad corfforaethol yn erbyn dangosyddion tai cymdeithasol sefydledig, ac yn cyhoeddi’r canlyniadau ar ein gwefan yma.  
 • Rydym yn cymharu ein perfformiad â pherfformiad cymdeithasau tai eraill yng Nghymru yma.
 • Rydym yn gweithio’n galed i ostwng neu gael gwared â ffioedd gwasanaeth ac i sicrhau gwerth am arian

Codiad Rhent o 1 Ebrill 2021

Ein codiad rhent cyffredinol eleni yw 1.46%.  Mae’r codiad rhent yn amrywio gan ddibynnu ar y math o eiddo ac ardal yr awdurdod lleol gan fod ein rhenti yn cymryd i ystyriaeth gyflogau lleol ac effaith y ffioedd gwasanaeth.

Caerdydd a Phowys: y codiad ar gyfer fflatiau yw 0.4%, a’r codiad ar gyfer holl gartrefi eraill yw 0.65%.

Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf: y codiad ar gyfer fflatiau yw 1.4%, a’r codiad ar gyfer holl gartrefi eraill yw 1.65%.

Ffioedd Gwasanaeth

Rydym yn gweithredu system ffioedd gwasanaeth sefydlog.  Y ffordd rydym yn sicrhau eich bod chi’n talu ffioedd teg yw drwy osod y ffi ar sail cytundebau go iawn, neu ar sail y flwyddyn flaenorol os oes rhaid i ni ddefnyddio amcangyfrif. Caiff unrhyw newidiadau i’r swm rydym ni’n ei dalu am y gwasanaethau hyn yn ystod y flwyddyn eu haddasu yn eich ffioedd gwasanaeth y flwyddyn ddilynol.

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae ffioedd gwasanaeth wedi gostwng neu aros yr un peth ar gyfer mwy na 50% o’n tenantiaid. 

Am fwy o wybodaeth neu os hoffech drafod hyn gyda ni, cysylltwch â ni ar enquiries@newydd.co.uk neu 0303 040 1998

Newyddion diweddaraf