Posted 29.10.2020

Ein Rhenti a’n Tâl Gwasanaeth

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod yn rhaid i ni osod rhenti a thaliadau gwasanaeth sy’n sicrhau bod ein cartrefi yn parhau i fod yn fforddiadwy ac yn sicrhau gwerth am arian.

Dywedasoch wrthym y dylai ein fflatiau fod yn rhatach na’n tai, ac y dylai adeiladau hŷn gostio llai nag adeiladau newydd. Roeddech chi’n meddwl bod angen i ni ystyried incwm y cartref yn ogystal â maint yr adeilad wrth osod rhenti. Dywedasoch wrthym hefyd fod ansawdd y gwasanaethau yn bwysicach na’r gost. Pan ofynnon ni, roedd 89% o denantiaid yn fodlon bod rhenti yn werth am arian ac roedd 75% yn fodlon fod taliadau gwasanaeth yn werth am arian.

Eich barn         

 • Rydym yn arolygu 500 o denantiaid dros y ffôn bob blwyddyn i gael adborth
 • Rydym yn cynnal gweithdai tenantiaid ar fforddiadwyedd bob blwyddyn
 • Rydym yn ymgynghori â thenantiaid ar newidiadau i wasanaeth

Fforddiadwyedd 

 • Rydym yn cymharu ein fforddiadwyedd rhent gyda chartrefi ar incwm isel
 • Rydym yn adolygu a yw lefel y codiadau rhent yn rhesymol

Tegwch           

 • Mae ein hadeiladau hŷn yn rhatach na chartrefi mwy effeithlon o ran ynni
 • Mae rhenti ar fflatiau yn is na rhenti ar dai
 • Mae rhenti’n adlewyrchu incwm nodweddiadol cartrefi ar gyfer maint yr adeilad
 • Rydym yn sicrhau bod ein rhenti yn rhesymol ac yn unol â landlordiaid cymdeithasol eraill a’r sector preifat

Gwerth            

 • Rydym yn asesu ein perfformiad yn erbyn dangosyddion a osodwyd gan denantiaid ac rydym yn ei gyhoeddi yn ein cyfrifon statudol ac ar ein gwefan, gallwch eu gweld yma
 • Rydym yn asesu ein perfformiad corfforaethol yn erbyn dangosyddion tai cymdeithasol sefydledig ac yn ei gyhoeddi ar ein gwefan yma
 • Rydym yn cymharu ein perfformiad â chymdeithasau eraill yng Nghymru yma
 • Rydym wrthi’n gweithio i leihau neu gael gwared o daliadau gwasanaeth a sicrhau gwerth am arian

Eleni, ein codiad rhent cyffredinol oedd 2.6%, mae rhent fflatiau un ystafell wely yn cynyddu 1.7% ac mae rhent pob cartref arall yn cynyddu 2.95%.

Mae taliadau gwasanaeth ar gyfer 58% o denantiaid wedi gostwng neu yn aros yr un fath.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod hyn gyda ni, cysylltwch â ni ar enquiries@newydd.co.uk neu 0303 040 1998

Newyddion diweddaraf