Posted 01.03.2024

Newyddion: Eich cylchlythyr tenantiaid mis Mawrth

Croeso i Newyddion. Dyma gip olwg ar yr hyn sydd yn ein cylchlythyr mis yma.

 1. Dyddiad cau ar gyfer adborth cynnig Cadwyn
 2. Byddwch yn wyliadwrus o gwmnïau rheoli hawliadau
 3. Ymunwch â'n grŵp ffocws datgarboneiddio
 4. Darganfyddwch sut y gwnaeth ein Tîm Cynhwysiant Ariannol drawsnewid sefyllfa ariannol tenant
 5. Riportio atgyweiriadau brys

Rhannwch eich barn ar ein cynnig: Cymdeithas Tai Cadwyn i ymuno â'n grŵp

Mae gennych tan 7 Mawrth 2024 i roi unrhyw adborth ar y cynnig hwn. Gallwch roi gwybod i ni beth yw eich barn am ein cynlluniau gan ddefnyddio unrhyw un o’r opsiynau isod:  

 • Ysgrifennu at Newydd, 5 Village Way, Tongwynlais, CF15 7NE. 
 • E-bostio partnership@newydd.co.uk.

 • Anfon neges atom trwy eich cyfrif Fy Newydd

 • Anfon neges destun atom ar 07422 128780.

Mae llawer o waith i'w wneud eto cyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud. Rydych chi'n ganolog i'n penderfyniadau ac mae'n bwysig iawn ein bod yn casglu eich barn yn gyntaf. Rydym hefyd yn siarad â rhanddeiliaid allweddol eraill a staff am y cynigion. Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses.   

I gael rhagor o fanylion am ein cynnig a sut y gall hyn effeithio arnoch chi, edrychwch ar ein taflen a chwestiynau cyffredin yma.

Newidiadau i'n llinellau ffôn

Fe wnaethom rannu gyda chi yn ddiweddar ein bod yn treialu cyfnod o 4 wythnos lle, o ddydd Llun i ddydd Iau, newidiwyd ein horiau gwasanaeth cwsmeriaid rheolaidd i 10am i 4pm. O 8:30am i 10am a 4pm i 4:30pm byddai ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn helpu gydag argyfyngau, taliadau rhent a chanslo apwyntiadau yn unig. Byddai oriau Gwasanaethau Cwsmeriaid ar ddydd Gwener yn aros yr un fath, sef 8:30am i 3pm.

Beth oedd canlyniadau ein treial?

 • Gostyngodd amseroedd aros galwadau a oedd yn golygu bod atgyweiriadau brys yn dod drwodd i ni ac yn cael eu gweithredu'n gyflymach.
 • Cynyddodd ymholiadau digidol ar gyfer ymholiadau nad ydynt yn rhai brys, ond hanerodd ein hamser ymateb.
 • Cynyddodd nifer y galwadau rhwng 10am-4pm ond nid oedd yr amser aros am alwadau.

Yn seiliedig ar y canlyniad cadarnhaol hwn, rydym wedi penderfynu gwneud y newidiadau hyn yn barhaol. Rydym yn croesawu eich adborth ac yn eich annog i gysylltu â ni wrth i ni ymdrechu'n barhaus i wella ein gwasanaethau. Diolch!

Neges bwysig: Cwmnïau rheoli hawliadau

Rydym am ddod â mater pwysig i'ch sylw ynghylch cwmnïau rheoli hawliadau a hawliadau diffyg atgyweirio. Rydym yn deall bod y cwmnïau hyn wedi cysylltu â rhai ohonoch ynglŷn â gwneud hawliad yn ein herbyn am waith atgyweirio.

Fe hoffem eich gwneud yn ymwybodol nad yw’r cwmnïau hyn wastad beth maen nhw’n ymddangos. Mewn rhai achosion nid ydynt yn rhoi’r holl wybodaeth y byddwch ei angen cyn cytuno i weithio gyda nhw, ac fe allan nhw eich rhoi chi mewn perygl ariannol difrifol.

Mae hi’n bwysig i ni eich bod chi’n hapus gyda’r gwasanaethau rydym yn eu darparu. Fe wnawn ni bopeth allwn ni i’ch cefnogi chi ac i edrych ar ôl eich cartref. Os ydych chi’n anhapus gydag unrhyw elfen o’n gwasanaeth atgyweirio, rydym yn argymell eich bod yn siarad gyda ni er mwyn i ni fedru datrys y broblem.

I daflu mwy o oleuni ar y risgiau sy’n gysylltiedig â chwmnïau rheoli hawliadau, gallwch ddod o hyd i wybodaeth amdano ar ein gwefan yma. 

Gwneud eich cartref yn fwy ynni-effeithlon

Rydym angen eich barn! Rydym wedi sefydlu grŵp ffocws datgarboneiddio ar gyfer tenantiaid ac rydym yn chwilio am aelodau newydd. Yn y grwpiau ffocws yma, byddwn yn sôn am raglen Llywodraeth Cymru i wneud cartrefi’n fwy effeithlon o ran ynni ac yn gynnes. Mae ein cyfarfodydd yn hamddenol, a gallwch rannu eich barn, eich syniadau a'ch cwestiynau gyda'r tîm.

Os oes gennych chi ddiddordeb, anfonwch neges destun at Caroline, ein Swyddog Cyswllt Tenantiaid ar 07501052835 gyda'ch enw, cyfeiriad, a "GRŴP FFOCWS." Gallwch hefyd roi gwybod i Caroline bod gennych ddiddordeb trwy anfon e-bost ati Caroline.Evans@newydd.co.uk.

Sut gall ein Tîm Cynhwysiant Ariannol eich helpu chi?

Bu un o’n tenantiaid yn wynebu her yn ddiweddar pan gafodd ei Fudd-dal Tai ei atal. Diolch i ddarn o gyngor gan eu Swyddog Tai, cawsant eu rhoi mewn cysylltiad â'n Tîm Cynhwysiant Ariannol.

Edrychodd ein Swyddog Cynhwysiant Ariannol yn agosach ar eu sefyllfa a darganfod rhywbeth pwysig—nid oedd y tenant yn hawlio Budd-dal Plant ar gyfer eu plentyn hynaf a oedd yn mynychu coleg. Nid oedd y tenant yn ymwybodol y gallent barhau i gael cymorth i blentyn mewn addysg amser llawn. Cysylltodd ein Swyddog Cynhwysiant Ariannol â'r Adran Budd-dal Plant, a dyfalwch beth ddigwyddodd? Fe wnaethon nhw nid yn unig ailgychwyn y taliadau ond hefyd sicrhau eu bod yn cael eu hôl-ddyddio, gan dderbyn cyfanswm gwych o £2,290!

Ond nid dyna'r cyfan - wnaethon nhw ddim stopio yno! Cafodd Credyd Treth Plant ei adfer a'i ôl-ddyddio hefyd, gan arwain at dderbyn swm anhygoel o £6,800.

Gyda'r newidiadau hyn, cafodd yr ataliad Budd-dal Tai ei godi, a chymerwyd gofal yn gyflym o unrhyw ôl-ddyledion rhent. Trodd bywyd y tenant o gwmpas er gwell, i gyd diolch i gefnogaeth gan ein tîm Cynhwysiant Ariannol.

Yn wynebu heriau ariannol? Rydyn ni yma i helpu, cysylltwch â ni heddiw.

Rhoi gwybod am eich atgyweiriadau brys ar-lein

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch yn aros am amser hir wrth geisio cyrchu ein gwasanaeth y tu allan i oriau gwaith. Rydym yn gweithio gyda'n darparwr, Delta, i ddatrys y problemau hyn. Disgwyliwn i’n gwasanaeth arferol ailddechrau o fewn yr ychydig wythnosau nesaf. Yn y cyfamser, os oes angen i chi roi gwybod i ni am atgyweiriad brys y tu allan i'n horiau swyddfa, gallwch hefyd e-bostio contactus@deltawellbeing.org.uk neu cliciwch y botwm yma i lenwi ffurflen ar wefan Delta.

Mae'r e-byst yma yn cael eu monitro 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, felly bydd modd gweithredu ar eich cais yn gyflym. Gwnewch yn siŵr bod eich enw, rhif ffôn a chyfeiriad wedi'u cynnwys yn eich e-bost gyda chymaint o fanylion â phosibl am y gwaith atgyweirio brys sydd ei angen. Unwaith eto ymddiheurwn am yr anghyfleustra y mae rhai ohonoch wedi’i brofi’n ddiweddar.


Newyddion diweddaraf