Posted 29.07.2020

Newydd yn cyfrannu £1000 i fanciau bwyd lleol yn ystod y pandemig coronafirws

Y mis hwn, derbyniodd Banc Bwyd y Fro a Banc Bwyd Pontypridd siec am £500 yr un gan Cymdeithas Tai Newydd ar ôl iddynt brofi cynnydd enfawr mewn gofynion, oherwydd effeithiau dinistriol y pandemig Covid-19.

Mae hyn wedi'i baru â newid syfrdanol yn eu dulliau o gasglu a dosbarthu bwyd er mwyn cydymffurfio â phellter cymdeithasol. Dyma'r eildro eleni i Newydd roi rhodd ariannol i'r banciau bwyd hyn.

Dywedodd Becky Morgan, Rheolwr Banc Bwyd y Fro, “Rydyn ni mor ddiolchgar am y rhodd hon gan Newydd. Mae wedi bod yn gyfnod anhygoel o brysur i Fanc Bwyd y Fro trwy gydol y misoedd diwethaf, mae cael cynnydd o 82% mewn galw wedi ein golygu ein bod ni i gyd yn gweithio'n galed. Bu'n rhaid i ni newid y ffordd yr ydym yn gweithredu fel banc bwyd yn llwyr, gan gau ein canolfannau a dod yn wasanaeth cyflenwi yn unig.

Bydd y rhodd hael hon gan Newydd yn ein helpu i gyrraedd y galw i helpu pobl mewn argyfwng yn ein cymuned a bydd yn ein galluogi i ddarparu parseli bwyd i bobl sy'n ffeindio eu hunain mewn anawsterau ariannol yn dilyn pandemig Covid.

Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch cymaint i chi am eich cefnogaeth barhaus i'r banc bwyd, mae'n cael ei werthfawrogi'n fawr. "

Dywedodd Amanda Hayden-Hall, Rheolwr Banc Bwyd Pontypridd, “Rydym yn ddiolchgar iawn i Newydd am eu rhodd, yn ystod pandemig Covid rydym wedi gweld ein niferoedd yn cynyddu’n sylweddol, ac rydym wedi ceisio cynnig gwasanaeth mwy cyfannol. Mae hyn wedi golygu ein bod ni, yn ogystal â'r bwyd arferol, hefyd wedi gallu darparu cynhyrchion glanhau a deunyddiau ymolchi y byddai eu hangen ar bobl mewn angen pe byddent yn mynd yn sâl.

Gyda'r holl arwyddion yn dangos y bydd y pandemig gyda ni am gryn amser, bydd rhodd Newydd yn golygu pe baem yn rhedeg yn isel o unrhyw eitem benodol y byddwn yn gallu ei brynu i sicrhau, hyd eithaf ein gallu, bod gan bobl diet cytbwys.”

Gwelodd banc bwyd Pontypridd gynnydd o 75% yn nifer yr oedolion a gefnogwyd ganddynt rhwng mis Mawrth a mis Mehefin eleni, o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd a chynnydd o 216% yn nifer y plant a gefnogwyd yn yr un cyfnod.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Rydym yn ymwybodol bod pandemig Covid-19 wedi bod yn gyfnod anodd iawn i lawer o deuluoedd ac mae’r galw a roddir ar fanciau bwyd wedi cynyddu ar adeg pan mae rhedeg eu gwasanaethau wedi bod yn ofnadwy o anodd. Mae Newydd wedi cefnogi gwaith banciau bwyd lleol yn ariannol a gyda chymorth arall yn y gorffennol ac roeddem eisiau chwarae ein rhan yn ystod yr argyfwng hwn. Rydyn ni'n siŵr y bydd yr arian rydyn ni wedi'i roi yn cael ei roi at ddefnydd dda ac yn cefnogi'r rhai sydd ei angen fwyaf.”

Bob dydd, mae pobl yn y DU yn mynd heb fwyd, gydag 1 o bob 5 o boblogaeth y DU yn byw o dan y llinell dlodi a gyda chefnogaeth cynllun ‘furlough’ y llywodraeth yn dechrau lleihau o fis Awst, mae'r ffigwr hwn yn debygol o gynyddu. Mae’n debygol y bydd y wlad yn wynebu lefelau uwch o ddiswyddiadau ar ben y colledion swyddi a gyhoeddwyd eisoes ar draws pob sector ac mae hyn yn debygol o gynyddu nifer y bobl sydd angen help banciau bwyd. Mae banciau bwyd yn darparu bwyd brys maethlon i'r rhai mewn angen sy'n achubiaeth i lawer o deuluoedd, a dyna pam roedd Newydd eisiau helpu.

  • I weld yr eitemau bwyd sydd eu hangen ar frys ar gyfer Banc Bwyd y Fro cliciwch yma.
  • I weld yr eitemau bwyd sydd eu hangen ar frys ar gyfer Banc Bwyd RCT cliciwch yma.
  • I weld yr eitemau bwyd sydd eu hangen ar frys ar gyfer Banc Bwyd Pontypridd cliciwch yma.

Llun uchod: Gwirfoddolwyr banc bwyd y Fro.

 

Llun uchod: Gwirfoddolwyr banc bwyd Pontypridd.

Newyddion diweddaraf