Posted 17.04.2020

Newydd yn rhoi festiau ‘high visibility’ i grŵp gwirfoddolwyr Coronafirws Y Barri

Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi noddi cynllun gwirfoddolwyr Coronafirws, Grŵp Cymunedol COVID-19 Barry Waterfront, trwy ariannu festiau ‘high visibility’ ar gyfer holl wirfoddolwyr y grŵp.

Wedi'i sefydlu o dan ymbarél Cymdeithas Trigolion Cymunedol Barry Waterfront, mae Grŵp Cymunedol COVID-19 Barry Waterfront yn cynnig help i bobl yng nghymuned Barry Waterfront sy'n hunan-ynysu oherwydd eu bod yn y categori sydd mewn perygl neu oherwydd bod ganddynt symptomau.

Ar hyn o bryd mae 40 o wirfoddolwyr yn cyflawni tasgau amrywiol fel siopa, casglu presgripsiynau, cerdded cŵn, postio post a gwneud galwadau ffôn. Mae’r grŵp hefyd yn cefnogi staff lleol y GIG trwy ddarparu pecynnau gofal iddynt, y cyfeirir atynt fel ‘Care-Ona NHS boxes’. Mae festiau gwelededd uchel yn hanfodol i sicrhau y gellir adnabod gwirfoddolwyr yn hawdd ac i breswylwyr fod yn sicr fod gwirfoddolwyr yn gyfreithlon.

Dywedodd Ruth John, Rheolwr Prosiect Gwirfoddolwyr y grŵp, "Mae Tîm Cymorth Cymunedol Covid19 Barry Waterfront yn hynod ddiolchgar i Newydd am eu nawdd hael o 50 fest 'high visibility' i bob un o'n gwirfoddolwyr eu gwisgo yn ystod tasgau rydyn ni'n eu cwblhau i helpu cymdogion i hunan ynysu. Mae'r festiau'n cael eu gwisgo'n falch gan ein gwirfoddolwyr; gan ein galluogi i gael ein cydnabod yn hawdd, codi ymwybyddiaeth ac ymddiriedaeth yn ein gwasanaeth a sicrhau ein bod yn cyflawni dyletswyddau'n ddiogel, ym mhob tywydd. Rydym wedi sicrhau cefnogaeth gan ASDA a Morrisons yn y Barri, sy'n caniatáu i'n tîm osgoi y ciw, gan roi leihau y risg o ddal coronafirws i'n gwirfoddolwyr ymroddedig a gwasanaeth effeithlon. Mae'n bwysig iawn bod pob gwirfoddolwr yn teimlo'n ddiogel ac yn cael ei werthfawrogi ac fod y rhai sy'n derbyn ein cymorth yn teimlo eu bod yn cael gwasanaeth cadarnhaol a phroffesiynol. Mae'r festiau hyn yn mynd yn bell i wneud i hyn ddigwydd ac rydym mor ddiolchgar.

Ni fyddem yn gallu rhedeg gwasanaeth mor ddibynadwy a gwerthfawr heb gefnogaeth noddwyr sy'n darparu'r offer sydd eu hangen arnom. Os gallwch chi neu'ch cwmni gefnogi tîm Cymorth Cymunedol covid19 Barry Waterfront, cysylltwch â ni ar 07907 383941. "

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Mae'r sefyllfa ddigynsail rydyn ni i gyd wedi ffeindio ein hunain ynddi wedi amlygu pwysigrwydd sefydliadau cymunedol a chyfraniad gwirfoddolwyr. Mae Newydd yn falch iawn o allu cefnogi'r fenter hon a helpu sicrhau fod gwirfoddolwyr yn cael eu cadw'n ddiogel wrth iddynt gyflawni'r gwaith hanfodol hwn. "

Mae’r gwirfoddolwyr yn gorfod bod yn ffit ac yn iach ac yn dilyn rheolau hylendid llym y maent yn helpu. Mae sawl grŵp gwirfoddol tebyg wedi cael eu sefydlu ledled y wlad fel bod pobl yn cael eu cefnogi mewn modd diogel, gan bobl y maen nhw'n ymddiried ynddynt. Mae'r grwpiau hyn yn hanfodol i sicrhau nad oes unrhyw un sydd angen help yn mynd hebddo.

Gellir gweld tudalen Facebook y grŵp yma.

Os ydych chi'n byw yn ardal Bro Morgannwg ac eisiau helpu pobl yn eich cymuned sy'n cael eu heffeithio gan bandemig Covid-19, neu os oes angen help a chefnogaeth arnoch yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, ewch i wefan Cyngor Bro Morgannwg lle rydych chi yn gallu dod o hyd i fanylion grwpiau gwirfoddol yn yr ardal.


Newyddion diweddaraf