Posted 13.02.2020

Mae Newydd yn Dathlu Pen-blwydd ein Tenant Hiraf yn 100 oed

Dyma Mrs Dorothy Watts, garddwr angerddol sydd â'r gallu i wneud i unrhyw un wenu ac sydd hefyd yn digwydd bod yn denant hiraf Newydd. Dathlodd Mrs Watts ei phenblwydd yn gant oed heddiw. Mae hi wedi bod yn denant gyda Newydd am 41 mlynedd, ers 1979.

Aethon ni draw i Newydd Court i ddathlu a chael sgwrs gyda Mrs Watts a rannodd straeon hynod o ddiddorol o'i bywyd gyda ni.

Ganwyd ym 1920, ychydig ar ôl y rhyfel byd cyntaf, ac mae Mrs Watts wedi byw bywyd llawn. Mae Mrs Watts wedi bod yn ferch Caerdydd erioed ac mae hi hefyd wedi bod yn ddysgwr brwd erioed. Roedd ei hangerdd dros ddysgu mor gryf nes iddi hyd yn oed fynychu dosbarthiadau nos yn Ysgol Gladstone ar Ffordd yr Eglwys Newydd yn 13 oed.

Priododd Mrs Watts a'i diweddar ŵr ar Ddydd San Steffan yn 1940 ac aethant ymlaen i gael dau o blant hyfryd gyda'i gilydd, Brian a Carol. Mae ganddi hefyd 3 o wyrion ac 8 o or-wyrion.

Mrs Watts gyda'i phlant; Brian a Carol

Mae Mrs Watts wrth ei bodd yn croesi pwyth, fel y gwelir o'r lluniau o'i thapestrïau hyfryd y mae'n cymryd pleser eu harddangos o amgylch ei chartref. Mae hi hefyd yn mwynhau gwnïo a gwau ac mae hi wedi gwneud llawer o flancedi a dillad. Mae Mrs Watts hefyd wedi bod yn arddwr brwd iawn trwy gydol ei hoes, hyd yn oed yn ennill cystadleuaeth garddio Newydd - rhywbeth y mae'n ymfalchïo ynddo. Pasiodd Mrs Watts ei phrawf gyrru yn 60 oed. Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl pasio ei phrawf gyrru, roedd hi'n dal i fwynhau camu ar unrhyw fws i unrhyw leoliad. Roedd Mrs Watts yn mwynhau defnyddio'r gwasanaeth bws yn annibynnol nes ei bod hi'n 95 oed.

Tapestry Mrs Watts

Mae Mrs Watts wedi cael bywyd gwaith diddorol iawn, ac wedi cael amryw o swyddi. Pan adawodd yr ysgol, dechreuodd weithio mewn Siop Drapers yng Nghaerdydd. Yna, aeth ymlaen i weithio yn siop esgidiau Haywoods yn Butetown lle bu’n gweithio am oddeutu 5 mlynedd. Pan ddechreuodd y rhyfel, aeth i weithio mewn siop esgidiau arall, Dolcers, lle mae'n cofio clywed Doodlebugs (bomiau hedfan) yn cwympo o'r awyr o amgylch Caerdydd.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd roedd yn gyffredin i fenywod ymgymryd â swyddi a oedd yn draddodiadol wedi cael eu cyflawni gan ddynion gan fod sawl dyn wedi mynd i ymladd yn y rhyfel, dyma pryd aeth Mrs Watts i weithio ym maes gwaith rhaff gwifren. Yna gwnaeth ychydig o waith swyddfa a glanhau yn Wagon Works, lle’r oedd ei gŵr hefyd yn gweithio yn y ffatri. Wedi hynny bu’n gweithio mewn sawl becws gan gynnwys The Wonderloaf ar Ffordd Maindy a Memory Lane.

Nid yn unig y mae Mrs Watts yn denant Newydd, roedd hi hefyd yn arfer cael ei chyflogi gan Newydd fel glanhawr yn Newydd Court ar ôl iddi symud i mewn yno. Symudodd Mrs Watts i mewn i Newyddion Court yn y 70au, yn fuan ar ôl iddo gael ei adeiladu, ar ôl i'w chartref blaenorol ym Maindy, lle'r oedd hi'n byw gyda'i gŵr, gael ei ddymchwel oherwydd ei safon wael. Mae hi’n cofio symud i mewn i Newyddion Court a meddwl ei fod yn “foethus” gan nad oedd gan ei chartref blaenorol doiledau tu fewn na gwres canolog. Symudodd ei mam i fflat arall yn Newydd Court ar yr un pryd er mwyn iddi allu gofalu amdani.

Dywedodd Mrs Watts ei bod wedi “mwynhau byw yn Newydd Court”, a “bod ganddi gymdogion hyfryd”, gyda sôn arbennig am Molly, dynes yr oedd yn byw drws nesaf I Mrs Watts am flynyddoedd sydd wedi dod yn ffrind gydol oes iddi. Mae Molly bellach wedi symud i Fryste i fod yn agosach i’w theulu, ond mae Mrs Watts yn dal i fod mewn cysylltiad â hi.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Newydd Court oedd un o’r datblygiadau tai cyntaf a adeiladodd Newydd a Mrs Watts yw ein tenant hiraf, rydym i gyd yn falch iawn o allu rhannu yn ei dathliadau pen-blwydd yn 100 oed. Mae'n gyflawniad rhyfeddol ac mae'n anrhydedd i ni i gyd fod yn landlord iddi. Pen-blwydd hapus Mrs Watts.”

Diolch i Mrs Watts am fod yn denant mor hyfryd.

Mrs Watts gyda Debbie, ei Swyddog Tai, a'i merch Carol gyda ei angrhegion gan Newydd (Papur Newydd wedi ei fframio o'r diwrnod y symudodd i mewn, blodau a balwn) a cerdyn gan y Frenhines

Mrs Watts yn ei gardd ychydig o flynyddoedd yn ol


Mrs Watts gyda'i gwobr garddio gan Newydd

Newyddion diweddaraf