Posted 12.05.2021

Y prosiect Hapi i gael ei lansio yng Nghaerdydd a’r Fro

Mae’r prosiect arobryn Hapi yn falch iawn o gyhoeddi manylion y gwasanaethau iechyd a lles newydd sydd i’w cynnig yng Nghaerdydd a’r Fro. 

Mae Hapi (Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol) yn brosiect iechyd a lles sy’n rhoi adnoddau am ddim i gymunedau lleol a mynediad i weithdai er mwyn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles. 

Lansiwyd y prosiect gan Gymdeithas Tai Newydd dros 6 blynedd yn ôl ac mae wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus yn Rhondda Cynon Taf ac fe’i cefnogir gan Gyllid Cymunedol y Loteri Genedlaethol. Gyda’i lwyddiant ysgubol yn RhCT, mae Hapi wedi derbyn cyllid gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gynnal gweithgareddau tebyg yn rhad ac am ddim i bob cymuned sy’n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg a’r tu allan iddynt. 

Dywedodd Jason Wroe, Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Newydd: 

“Mae’n wych gweld prosiect Hapi yn mynd o nerth i nerth ers iddo gael ei lansio gyntaf yn 2015. Rydym yn gwybod bod bwyta’n iach a gwneud ymarfer corff rheolaidd yn cefnogi iechyd meddwl da ac mae’r prosiect Hapi yn chwalu rhwystrau i gael mynediad at sesiynau lles.” 

“Mae gennym dîm mor ymroddedig o bobl yma yn Newydd sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac rydym yn falch iawn o fod wedi ffurfio partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ehangu’r prosiect gwych hwn.” 

Mae’r gweithgareddau am ddim mae Hapi yn eu darparu ar hyn o bryd yn cynnwys: 

  • Bwyd & Maeth: Sesiynau Cyd-goginio, Bwyta’n Ddoeth (Rheoli Pwysau), Bwyd & Maeth Lefel 1, Rhannu Bwyd Dros Ben. 

  • Gweithgaredd Corfforol – Pilates, Sesiynau Ymarfer Corff i’r Teulu, Get Fit Cymru (gweler isod) Couch 2 5k a llawer mwy. 

  • Gweithdai Llesiant Emosiynol – fel Ymwybyddiaeth Ofalgar, Chwalu Straen, Rheoli Iselder, Seicoleg a llawer mwy. 

  • Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth – Amrywiaeth o gyrsiau ar-lein achrededig. 

Ethos HAPI yw helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd a lles y cymunedau sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg, ac o’i amgylch. Cyflwynir HAPI fel rhan o ymrwymiad Cymdeithas Tai Newydd i greu cymunedau cynaliadwy. 

Gall y prosiect weithio gydag unrhyw un o unrhyw oedran, unrhyw lefel o ffitrwydd ac sydd â sgiliau coginio sylfaenol. 

Dywedodd Fiona Kinghorn, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: 

“Fel Bwrdd Iechyd Prifysgol, rydym yn falch iawn o gefnogi’r prosiect gwych hwn. Ein nod yw y bydd pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn symud mwy ac yn bwyta’n dda fel cyfraniad allweddol i’w hiechyd a’u lles.” 

“Mae’r fenter Hapi yn cynnig mynediad hawdd at wasanaethau iechyd a lles i bawb sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro a’r tu allan iddynt, ac yn hyn o beth mae’n ategu camau gweithredu a gwasanaethau eraill. Mae cymryd rhan weithredol yn eich cymuned leol yn hybu iechyd da ac mae mor bwysig, nawr yn fwy nag erioed, i gynnig mynediad hawdd ac am ddim at wasanaethau a fydd yn helpu i wella ein hiechyd a’n lles.” 

Mae Hapi yn lansio rhaglen Caerdydd a’r Fro yn swyddogol ar 12 Mai, am 11.30am–12.30pm drwy Zoom. Bydd sesiwn cyd-goginio gyda chystadleuydd y Great British Bake-Off, Beca Lyne-Pirkis. Os hoffech fod yn bresennol, cofrestrwch yma os gwelwch yn dda.

Newyddion diweddaraf