Posted 10.06.2021

Lansio prosiect Hapi yng Nghaerdydd a’r Fro.

Mae Hapi (Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol) yn brosiect iechyd a lles sy’n rhoi adnoddau am ddim i gymunedau lleol a mynediad i weithdai er mwyn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles.

Gyda’i lwyddiant ysgubol yn RhCT, mae Hapi wedi derbyn cyllid gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i gynnal gweithgareddau tebyg yn rhad ac am ddim i bob cymuned sy’n byw yn ac o gwmpas Caerdydd a Bro Morgannwg.

Dywedodd Jason Wroe, Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Newydd:

“Mae’n wych gweld prosiect Hapi yn mynd o nerth i nerth ers iddo gael ei lansio gyntaf yn 2015. Rydym yn falch iawn o fod wedi ffurfio partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ehangu’r prosiect gwych hwn.”

Mae’r gweithgareddau am ddim mae Hapi yn eu darparu ar hyn o bryd yn cynnwys:

· Bwyd a maeth: Sesiynau Cyd-goginio, Bwyta’n Ddoeth (Rheoli Pwysau), Bwyd & Maeth Lefel 1, Rhannu Bwyd Dros Ben.
· Gweithgaredd Corfforol – Pilates, Sesiwn Ymarfer Corff i’r Teulu, Get Fit Cymru (gweler isod), Couch 2 5k a llawer mwy.
· Gweithdai Llesiant Emosiynol – fel Ymwybyddiaeth Ofalgar (Mindfulness), Chwalu Straen, Rheoli Iselder, Seicoleg a llawer mwy
· Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth – Amrywiaeth o gyrsiau ar-lein achrededig

Ethos Hapi yw helpu i wneud gwahaniaeth positif i iechyd a llesiant y cymunedau sy’n byw yn ac o amgylch Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd & Bro Morgannwg. Darperir Hapi fel rhan o ymrwymiad Cymdeithas Tai Newydd i greu cymunedau cynaliadwy.

Gall y prosiect weithio gydag unrhyw un o unrhyw oedran, unrhyw lefel o ffitrwydd ac sydd â sgiliau coginio sylfaenol.

Dywedodd Fiona Kinghorn, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:

“Fel Bwrdd Iechyd Prifysgol, rydym yn falch iawn o gefnogi’r prosiect gwych hwn. Mae gan Hapi lwyddiant blaenorol wrth ddarparu’r prosiect hwn, a’n nod ni yw helpu pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i symud mwy a bwyta’n iach fel ffactor bwysig yn eu hiechyd a llesiant.”

“Mae’r fenter Hapi yn cynnig mynediad hawdd at wasanaethau iechyd a lles i bawb sy’n byw yn ac o gwmpas Caerdydd a’r Fro, ac yn hyn o beth mae’n ategu camau gweithredu a gwasanaethau eraill. Mae cymryd rhan weithredol yn eich cymuned leol yn hybu iechyd da ac mae mor bwysig, nawr yn fwy nag erioed, i gynnig mynediad hawdd ac am ddim at wasanaethau a fydd yn helpu i wella ein hiechyd a’n lles.”

Lansiodd Hapi y rhaglen ar gyfer Caerdydd a’r Fro yn swyddogol ar Zoom. Roedd y seremoni yn cynnwys sesiwn cyd-goginio gyda chystadleuydd y Great British Bake-Off, Beca Lyne-Pirkis. 

Newyddion diweddaraf