Posted 22.03.2018

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn helpu i ledaenu Hapi-srwydd i gymunedau Cymoedd Cynon a Thaf Elái

Prosiect iechyd a lles yn derbyn arian Cronfa Loteri Fawr i wneud gwahaniaeth positif

Croesawodd y prosiect HAPI (iach, uchelgeisiol, ffyniannus a chynhwysol) Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, i’w hafan i lansio’r bennod nesaf yn y prosiect.

Mae HAPI wedi derbyn £769,000 gan raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr, sy’n rhoi cyfle i’r prosiect wneud gwahaniaeth positif i iechyd a lles y cymunedau sy’n byw yn ac o gwmpas ardal Cynon a Thaf Elái. Darperir HAPI fel rhan o ymrwymiad Cymdeithas Tai Newydd i greu cymunedau cynaliadwy.

Derbyniwyd y cyllid yn dilyn peilot llwyddiannus rhwng 2015 a 2017, lle nododd 86% o’r cyfranogwyr lefel uwch o weithgaredd corfforol, a nododd 67% welliant mewn lles emosiynol gan gynnwys rheoli iselder a gorbryder. Cefnogodd y prosiect peilot fwy na 1,500 o bobl, a gyda’r rownd newydd o gyllid mae HAPI yn gobeithio gweithio gyda 5,500 o bobl dros y bum mlynedd nesaf.

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, “Mae Cymru iachach yn golygu nid dim ond pobl yn bod yn fwy actif yn gorfforol a bwyta’n dda, mae hefyd ynglŷn â pha gyfleon eraill, fel dysgu sgiliau newydd, sydd ar gael fel bod pobl yn teimlo’n gysylltiedig o fewn eu cymunedau.

“Mae HAPI yn enghraifft dda o sut mae gwasanaethau wedi adeiladu dealltwriaeth well o fywydau pobl ac wedi creu rhaglen sy’n adlewyrchu’r realiti o ran beth mae pobl a chymunedau eu hangen i wella lles.” 


Cefnogir nod HAPI dros y bum mlynedd nesaf gan bedwar deilliant allweddol:

  1. Datblygu sgiliau cyfranogwyr i’w caniatáu i symud ymlaen i gyflogaeth drwy ennill sgiliau newydd, gan gynnwys cymwysterau
  2. Hyfforddi gwirfoddolwyr gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i gefnogi grwpiau ymyrraeth hunangymorth, i hybu lles cymunedol ac i gynnal y prosiect. Gwneir hyn drwy recriwtio Hyrwyddwyr HAPI, a fydd yn cefnogi staff prosiect i ddarparu’r sesiynau, ac yn dod yn fentorau cymheiriaid
  3. Gostwng anghydraddoldeb iechyd drwy dargedu cefnogaeth i hybu gweithgaredd corfforol a bwyta’n iach. Hyfforddir staff prosiect gan ddietegwyr iechyd cyhoeddus Cwm Taf, gan eu galluogi i ddarparu sesiynau sy’n ffocysu ar sut i gynnal pwysau iach, sut i gadw at ddiet iach a chytbwys, a sut i goginio’n iach ac ar gyllideb
  4. Cynyddu dealltwriaeth a dulliau ymdopi’r cyfranogwyr i helpu gostwng lefelau straen ac i fynd i’r afael ag anghenion iechyd meddwl lefel-isel. Bydd staff prosiect HAPI yn helpu cyfranogwyr i weithio drwy esboniadau ymarferol o deimladau a chyflyrau penodol, i ddysgu sut i ddeall eu hunain ac unigolion eraill sy’n dioddef afiechyd meddwl, ac i ddysgu sut i gynnig gwell cefnogaeth a chyngor i’r rheiny a effeithir

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Roedd hi’n bleser mawr croesawu’r Comisiynydd i’n prosiect HAPI ac i rannu gyda hi ein cynlluniau i gefnogi cymunedau iach, nid dim ond yn Rhydyfelin, ond ledled ardal Cwm Cynon a Thaf Elái.

“Mae’r arian mae HAPI wedi ei dderbyn oddi wrth y Gronfa Loteri Fawr yn sicrhau y gallwn ni gyrraedd mwy fyth o bobl fel y gallan nhw ddod yn rhan o’n cymuned HAPI. I ni, pwrpas HAPI yw rhoi cyfle i’r gymuned leol i gyrchu gweithdai iechyd a lles, yn ogystal â chyfleon cyflogadwyedd, cynhwysedd digidol ac addysgiadol.”

Dyweddodd Rob Roffe, Uwch Reolwr Polisi a Dysgu’r Gronfa Loteri Fawr, “Rydym ni wrth ein bodd yn cefnogi Cymdeithas Tai Newydd gydag arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer y prosiect hwn.

“Nod ein cronfa yw rhoi pobl ar y blaen. Hynny yw, rhoi pobl a chymunedau yng nghanol ein cyllido a chydnabod y cryfderau maent yn dod â nhw i wneud gwahaniaeth go iawn i’r pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw."


Bydd staff HAPI yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymunedau am Waith a’r Ganolfan Byd Gwaith lleol i ddarparu hyfforddiant addas a hygyrch o fewn y gymuned. Mae’r gweithdai a gweithgareddau amrywiol yn agored i unrhyw un sy’n byw o fewn Cymoedd Cynon neu Daf Elái, gyda sesiynau arbenigol gan gynnwys:

  • Gweithdai cyn- ac ôl-enedigol
  • Oedolion hŷn
  • Clybiau cyn ac ar ôl ysgol 
  • Sesiynau ieuenctid
  • Benywaidd a gwrywaidd yn unig

Am fwy o wybodaeth am HAPI a sut i gymryd rhan yn y sesiynau, ewch i www.newydd.co.uk/amdanom-ni/y-brosiect-hapi

Newyddion diweddaraf