Posted 16.07.2019

Ennill tair gwobr TPAS

Mae Newydd, cymdeithas tai sy’n berchen ar 3,000 o gartrefi ledled de a chanolbarth Cymru, wedi ennill mewn tri chategori yng ngwobrau ymgysylltu tenantiaid Cymreig, a gynhaliwyd gan TPAS Cymru ar 3ydd Gorffennaf.

Mae’r gwobrau blynyddol, a gynhaliwyd eleni yn Park Inn yng Nghaerdydd, yn amlygu sut mae tenantiaid a landlordiaid yn gweithio gyda’i gilydd i gael effaith gadarnhaol ar y lefel lleol yn y sector tai cymdeithasol.

Fe enillodd Cath Kinson, un o denantiaid Newydd yn Y Barri, y Wobr Cyflawniad Oes mewn categori cystadleuol iawn. Mae Cath yn unigolyn hynod ymroddgar sy’n ei thaflu ei hun i mewn i bob her, ac mae hi wedi bod yn aelod gwerthfawr o’r gymuned sy’n gwneud gwahaniaeth positif er budd yr holl denantiaid.

Dywedodd Cath Kinson (canol, uchod), “Rydw i wrth fy modd cael derbyn y wobr hon ac roedd yn deimlad arbennig cael ei rhannu gyda fy nghyd-denantiaid yn y seremoni. Mae rhoi peth amser i helpu yn medru wneud gwahaniaeth mawr o ran newid y gwasanaethau y mae eich landlord yn eu
darparu am y rhent yr ydych yn ei dalu. Yn y dyfodol mi fydda i yn parhau i herio, gan wneud yn siŵr bod tenantiaid wrth wraidd ein partneriaeth.”

Fe enillodd Newydd hefyd y Wobr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Digidol am ‘Fy Newydd’, porth tenantiaid newydd sy’n caniatáu i denantiaid reoli eu tenantiaeth. Defnyddiwyd cyfuniad o gyfryngau cymdeithasol, fideo, marchnata e-bost, taflenni ac ymgynghori gyda thenantiaid i gynyddu cofrestriadau cyfrifon gan 92% yn y mis cyntaf yn unig.

Cyrhaeddodd y digwyddiad gala uchafbwynt gyda’r wobr ‘Tenantiaid wrth Wraidd’ (gweler y prif lun uchod), a aeth i brosiect ‘Calonnau Aur’ Newydd. Mae tenantiaid wedi chwarae rhan hollbwysig yn yr hyn mae Newydd wedi ei gyflawni ers dros ddegawd; rhan annatod yng nghynlluniad, datblygiad a gweithrediad y gwasanaethau. Yn ystod y prosiect hwn cryfhawyd perthnasau, gan wella sgiliau tenantiaid yn y broses.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Rydym yn gweithio gyda thenantiaid er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau cystal â phosib. Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod gwerth enfawr ein perthynas gyda thenantiaid, a pha mor bwysig yw hi ein bod ni’n gwrando ac yn
gweithio gyda’n gilydd i wella’n barhaus.”

Dywedodd David Wilton, Prif Weithredwr TPAS Cymru, “Rwy’n credu bod llwyddiant Newydd wedi ei seilio ar eu cred nad yw un dull yn addas i bawb pan ddaw hi i wrando ar eu tenantiaid. Maent yn defnyddio amrediad eang o ddulliau ymgysylltu, sy’n amlwg yn gweithio i denantiaid ac i staff.”

Newyddion diweddaraf