Posted 01.08.2019

Cyfle i drigolion Ynyshir greu cyfleuster cymunedol yn Eglwys Santes Anne

Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi penderfynu camu’n ôl oddi wrth eu bwriad gwreiddiol i ddatblygu cynllun tai yn adeilad Eglwys Santes Anne, a hynny er mwyn rhoi cyfle i drigolion gyflwyno cynigion ar gyfer cyfleuster cymunedol yn yr eiddo.

Byddai’r cynllun arfaethedig o greu 18 fflat un-llofft a dwy-lofft, gan gynnwys dau fflat wedi’u haddasu ar gyfer pobl sydd ag anghenion tai penodol, yn golygu y byddai Eglwys Santes Anne, sy’n eiddo i’r Eglwys yng Nghymru, yn cael ei dymchwel.

Roedd y cais am 18 o dai fforddiadwy yn Eglwys Santes Anne, Ynyshir, wedi’i adrodd yn ôl i gyfarfod o Bwyllgor Cynllunio a Datblygu Cyngor Rhondda Cynon Taf ar 4 Gorffennaf 2019 yn dilyn ymweliad â’r safle ddechrau mis Mehefin. Mynegodd Aelodau’r Pwyllgor eu bwriad i’w wrthod, yn groes i argymhelliad y Swyddog i gymeradwyo’r cynigion.

Yn dilyn y penderfyniad hwn o eiddo’r Pwyllgor, a chan ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gan drigolion yn erbyn y datblygiad tai arfaethedig, mae Newydd wedi penderfynu peidio ag apelio yn erbyn y dyfarniad ar hyn o bryd.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Newydd, “Gallem fwrw ymlaen ac apelio yn erbyn y dyfarniad hwn; fodd bynnag, ar ôl ystyried yn ofalus, rydym wedi penderfynu fel sefydliad y byddwn yn camu’n ôl a rhoi cyfle i’r gymuned leol gyflwyno cynigion i’r Eglwys yng Nghymru ar gyfer creu cyfleuster cymunedol yn Eglwys Santes Anne. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw gwrando ar y trigolion cyn cymryd penderfyniadau, ac rydym yn teimlo mai dyma’r ffordd gywir ymlaen.”

“Fe hoffem gadarnhau unwaith eto nad yw ein barn am yr angen sydd am dai fforddiadwy yn yr ardal wedi newid. Os nad oes opsiwn ymarferol ar gyfer defnyddio Eglwys Santes Anne at ddibenion cymunedol, byddai gennym ddiddordeb mewn ailymweld â’r cyfle i ddarparu tai fforddiadwy ar y safle hwn o eiddo’r Eglwys yng Nghymru.”

Newyddion diweddaraf