Posted 21.12.2020

Datganiad Coronafirws

Mae lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yn parhau i fod yn ein blaenoriaeth bwysicaf.  

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ddydd Sadwrn, 19 Rhagfyr 2020, mae Cymru nawr o dan gyfyngiadau Haen 4. 

Er mwyn sicrhau ein bod ni’n cadw ein tenantiaid a’n staff yn ddiogel, dim ond atgyweiriadau brys fyddwn ni’n eu cwblhau nawr.

I roi gwybod am unrhyw atgyweiriadau brys sydd eu hangen, ffoniwch y rhif ffôn 24 awr ar 0303 040 1998.

Cliciwch yma i weld rhestr o atgyweiriadau a ystyrir yn achos brys.

Mae holl ein staff wedi cael gwybod am y canllawiau cyfredol ac yn sicrhau bod y safonau hylendid uchaf posibl yn cael eu cynnal.

Bydd yn ofynnol i unrhyw aelod o staff sydd angen hunan-ynysu wneud hynny ac ni fyddant yn dod i gysylltiad â thenantiaid.

Mae ein gwasanaeth atgyweirio bellach yn ôl i normal. Rydym yn parhau i ofyn cwestiynau i chi pan gyrhaeddwn eich cartref. Byddwn yn cadw’r wybodaeth hyn yn gyfrinachol ac yn ei ddarparu i’r rhai sydd â hawl gyfreithlon i’w gwybod yn unig. Rydyn angen y gwybodaeth hyn er mwyn sicrhau eich diogelwch â diogelwch ein staff. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi aros 2 metr oddi wrth y gweithiwr ac i chi ynysu’ch hun mewn ystafell arall yn ystod yr atgyweiriad i sicrhau pellter cymdeithasol. 

Mae gennym offer amddiffyn personol gan gynnwys masgiau, menig, oferôls a sebon dwylo. Mae'r hyn a ddefnyddiwn yn dibynnu a'r ganllawiau ar y pryd ac hefyd os oes gennych symptomau coronafirws, byddwn yn gwyrio hyn gyda chi pan fyddwch yn ein ffonio. Os hoffech i ni wisgo masg pan yn dod i'ch cartref gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi gwybod i ni pan yn trefnu apwyntiad ac pan rydym yn cyrraedd eich cartref. 

Rydym yn gwerthfawrogi fod hwn yn gyfnod straenus a bod yr aflonyddwch sy'n cael ei achosi yn sylweddol. Rydym yn ymwybodol y gallai rhai tenantiaid gael eu hincwm wedi'i effeithio ac y gallant gael trafferth i dalu eu rhent mewn pryd. Os effeithir ar eich gallu i dalu'ch rhent, yna cysylltwch â ni fel y gallwn drafod opsiynau gyda chi. Ein blaenoriaeth yw cadw tenantiaid yn ddiogel ac yn eu cartrefi. Gweler cyngor ariannol yma neu ebostiwch financialinclusion@newydd.co.uk

Byddwch yn ymwybodol o gynnydd mewn sgamiau yn ystod yr amser pryderus hwn am Coronavirus (COVID-19) Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost, cyfryngau cymdeithasol neu wrth neges destun a chofiwch y gallwch barhau i ddefnyddio My Newydd 24 awr y dydd. Gallwch roi gwybod i ni am atgyweiriadau brys, gwneud taliadau rhent a dweud wrthym am broblem, gallwch gysylltu â ni fel arfer.

Gallwch weld pa wasanaethau rydyn ni'n eu cynnig ar hyn o bryd trwy wylio'r fideo isod:


Newyddion diweddaraf

Cyngor Ariannol Coronafirws

Mae coronafirws yn effeithio ar lawer o'n tenantiaid, rydym wedi llunio rhywfaint o wybodaeth i'ch helpu chi trwy yr amser hwn.