Posted 24.04.2019

Newid gwedd tai a rennir

Gyda lefelau digartrefedd yn codi ledled y DU, a’r galw am lety un ystafell wely fforddiadwy yn uwch na’r hyn sydd ar gael, sefydlwyd Rooms4U ym mis Hydref 2016 er mwyn cynnig i bobl ifanc ym Mro Morgannwg y dewis o gael llety ar y cyd am bris fforddiadwy. 

Sefydlwyd Rooms4U fel rhaglen beilot 2 flynedd wedi ei ariannu gan Crisis drwy eu cynllun Help-To-Rent. Mae’r prosiect, a gynhelir gan Gymdeithas Tai Newydd, ochr yn ochr â Chyngor Bro Morgannwg a landlordiaid cymdeithasol lleol eraill, wedi cynnal ymchwil i ddatblygu a rhoi ar waith gynllun llety a rennir o fewn Homes4U, y cynllun gosod yn seiliedig ar ddewis sy’n gweithredu yn yr awdurdod lleol.

Daeth Rooms4U â phobl ifanc ynghyd i gefnogi ei gilydd mewn cartref y gallent ei alw’n gartref iddyn nhw’n bersonol. Defnyddiwyd hyfforddiant cyn-denantiaeth, cymorth cyflogaeth a meini prawf paru er mwyn sicrhau y gallai tenantiaid gynnal tenantiaeth ac edrych ymlaen yn gadarnhaol i’r dyfodol mewn amgylchedd cefnogol. 

Canfuodd Newydd fod gan denantiaid sy’n ymgysylltu â mentrau hyfforddi, sy’n gwirfoddoli, neu sydd mewn gwaith, denantiaethau mwy cynaliadwy. Felly yn ystod ail flwyddyn y prosiect cafodd y meini prawf eu hymestyn i roi blaenoriaeth i ymgeiswyr yn y garfan hon.

O’r 21 o bobl oedd â thenantiaeth o dan y cynllun, parhaodd 14 i fyw yn eu llety a rennir am fwy na 12 mis, gyda 8 o bobl yn symud ymlaen am resymau positif, e.e. er mwyn cymryd swydd, cael addysg, ailgynnau perthynas deuluol neu symud i mewn at bartner. O ganlyniad i gymryd rhan yn y cynllun Roooms4U, dywedodd tenantiaid hefyd eu bod yn teimlo’n fwy hyderus wrth reoli tenantiaeth, eu bod wedi gwella eu sgiliau cyflogadwyedd, a’u bod wedi hynny mewn sefyllfa i symud ymlaen i lety annibynnol. 

Dywedodd Hazel Davies, Swyddog Rooms4U yn Newydd, “Rydym ni’n credu y byddai nifer o denantiaid wedi methu â chynnal tenantiaeth ar eu pennau eu hunain heb y cyfle i ddatblygu sgiliau rheoli tenantiaeth a sgiliau bywyd. Fe wnaeth rhai tenantiaid wynebu heriau, yn bennaf o gwmpas gweithrediad a fforddiadwyedd tai a rennir. Yn y dyfodol, dylai prosiectau tai a rennir ystyried clustnodi cyllideb addas ar gyfer treth y cyngor neu ystyried y gost hon wrth osod rhent a ffioedd gwasanaeth.

“O ran hyfywedd y prosiect i gymdeithas tai, gall tai a rennir fod yn opsiwn dichonadwy pan fo gweithdrefnau ac adnoddau addas yn weithredol. Mae angen aelod o staff penodedig i ddatblygu a rheoli opsiynau a rennir gan fod hyn yn ddarpariaeth tai arbenigol sy’n gofyn am reolaeth a chefnogaeth tai ychwanegol. Er mwyn i’r model fod yn hunangynaliadwy yn y dyfodol, rydym wedi sylweddoli mai addasu eiddo tair ystafell wely sydd fwyaf addas ac y byddai hynny’n creu ffynhonnell arian a fyddai’n cyllido rôl Swyddog Llety a Rennir.” 

Darllenwch flog Hazel yma.

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Mae’r prosiect Rooms4U wedi amlygu’r angen sy’n bodoli am opsiynau tai amgen ar gyfer pobl ifanc, lle maen nhw’n cael eu cefnogi i ddatblygu sgiliau rheoli tenantiaeth a chyfleon cyflogadwyaeth i’w galluogi i fynd ymlaen i reoli llety annibynnol. Gyda gweithrediad Credyd Cynhwysol, rydym wedi gweld yr effaith mae hyn yn ei gael ar bobl ifanc, ac mae prosiectau fel hyn yn dangos pam bod cefnogaeth rheoli tenantiaeth mor bwysig i helpu pobl ifanc ddatblygu.”

Mae'r adroddiad llawn i'w gael isod:

Newyddion diweddaraf