Posted 09.07.2018

Cynllun Byw’n Annibynnol y Barri yn derbyn Gwobr Platinwm RNIB Cymru

Cymdeithas tai yn parhau â’i hymrwymiad i wella bywyd tenantiaid sydd wedi colli eu golwg

Gall Cymdeithas Tai Newydd a’r tenantiaid sy’n byw yng Nghwrt Elis Fisher yn y Barri nawr fyw yn annibynnol am fwy o amser yn dilyn newidiadau arloesol sy’n cefnogi’r unigolion hynny sy’n byw gyda’r profiad o fod wedi colli eu golwg.

Mae’r newidiadau, sy’n rhai mewnol ac allanol, yn golygu bod Newydd wedi ennill Gwobr Platinwm Visibly Better RNIB Cymru. Dyma’r trydydd tro i un o gynlluniau Newydd ennill y wobr hon.

Gwnaed newidiadau allanol sylweddol i’r cynllun, fel llwybrau llydan a gwastad o gwmpas yr adeilad, gosod palmant botymog a chanllawiau lliwgar, yn ogystal â marcio ymylon y llwybr i sicrhau bod tenantiaid yn gallu symud o gwmpas yr adeilad yn ddiogel a mynd i’r ardd heb berygl o lithro, baglu na chwympo.

Tu mewn i Gwrt Elis Fisher, mae Newydd wedi gosod golau sy’n cael ei reoli gan synwyryddion symudiad, tintio’r ffenestri a gosod bleinds i atal llacharedd, yn ogystal â gosod canllawiau newydd ar y grisiau mewnol a rhoi marc ar bob astell o’r grisiau mewnol i atal pobl rhag cwympo.

Dywedodd Jason Wroe, Cyfarwyddwr Tai Newydd, “Fel landlord cymdeithasol cyfrifol, rydym yn deall pa mor bwysig yw creu cartrefi sydd nid yn unig yn cynnig rhywle saff, fforddiadwy a diogel i denantiaid, ond sydd hefyd yn gartref sy’n ateb eu hanghenion.

“Rydym yn falch o dderbyn gwobr Visibly Better gan RNIB Cymru gan ei bod yn cadarnhau ein hymrwymiad fel sefydliad i ddarparu cartrefi lle gall tenantiaid sydd wedi colli eu golwg fyw’n annibynnol am fwy o amser.”

Drwy weithio â RNIB Cymru, hyfforddwyd rhai o denantiaid Cwrt Elis Fisher i fod yn aseswyr, a thrwy gydol cyfnod yr adnewyddu roeddent yn sicrhau bod y gwaith yn safonol ac yn addas ar gyfer eu cyd-denantiaid.

Ychwanegodd Ansley Workman, Cyfarwyddwr RNIB Cymru, “Mae ein gwobrau Visibly Better yn gwneud newid mawr i fywyd tenantiaid. Yn aml mae’r newidiadau’n rhai syml iawn ond yn arwain at leihad mewn cwympiadau a damweiniau. Er bod y safonau yn anelu at wella hygyrchedd ar gyfer pobl sydd wedi colli eu golwg, byddant o fudd i ystod eang o denantiaid, gan gynnwys pobl sydd â phroblemau dementia neu broblemau symudedd. Gwyddom fod un o bob pump o bobl sy’n 75 oed neu’n hŷn yn byw gyda phroblemau colli golwg, ac y bydd y broblem yn dyblu yn y 25 mlynedd nesaf. Llongyfarchiadau i Gwrt Elis Fisher am ennill y wobr.”

Mae gan Newydd ddau Gynllun Byw’n Annibynnol pellach yn y Barri sydd i gael eu hadnewyddu er mwyn cefnogi tenantiaid sydd wedi colli eu golwg ac er mwyn rhoi modd iddynt barhau i fyw bywydau annibynnol.

Newyddion diweddaraf