Posted 16.03.2018

Prosiect pêl-droed y Barri yn rhoi cic i’r ystlys i ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda chyllid cymunedol Tesco

Mae prosiect pêl-droed yn y Barri newydd weld gostyngiad  o ychydig dros 5% mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae hefyd yn cefnogi dros 200 o bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed i ddod yn rhan o sesiynau pêl-droed wythnosol, rhai ohonynt heb fod wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol cyn hynny. Mae’r prosiect, Barry Kicks, wedi derbyn £4,000 gan Tesco a’i raglen grant cymunedol, sef y cynllun Bags of Help. 


Yn ystod y ddwy flynedd nesaf bydd y prosiect Barry Kicks nid yn unig yn ystyried ac yn cefnogi cyfanswm o 500 o bobl ifanc ledled yr ardal leol i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a gwaith tîm, a’u hyder, ond bydd hefyd yn paratoi cae penodedig ar gyfer merched i chwarae pêl-droed arno fel bod Kicks yn gallu annog mwy o fenywod i gymryd rhan. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r prosiect wedi gweld 20 o fenywod ifanc yn cymryd rhan yn y sesiynau ac mae’r prosiect yn gobeithio cynyddu’r nifer 50%. 


Mae Premier League Kicks wedi bod yn weithredol yn y Barri am dair blynedd ac mae’n cael ei redeg mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas Tai Newydd, Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Heddlu De Cymru, Cymunedau’n Gyntaf y Barri, Cyngor Bro Morgannwg a Heddlu Trafnidiaeth Prydain. Nod y prosiect yw creu cymunedau diogelach, cryfach a mwy ystyriol drwy ddatblygu potensial pobl ifanc.
Dywedodd Rachel Honey-Jones, Rheolwr Adfywio Cymunedol Newydd, “Fel sefydliad sydd wedi ymrwymo i gefnogi cymunedau lleol i fod yn heini ac yn iach, rydym wrth ein bodd i gefnogi’r prosiect Kicks am flwyddyn arall, a bydd grant Tesco hefyd yn ein galluogi i barhau â gweithgareddau hanfodol ar gyfer pobl ifanc yn ardal y Barri. 


“Ein gobaith yw y bydd mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol drwy’r prosiect Kicks, ac y byddant hefyd yn gallu adeiladu sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau, boed hynny mewn amgylcheddau iechyd, addysg neu swyddi.”

Mae’r sesiynau wythnosol dan ofal hyfforddwyr o Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ac mae’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn elwa o’r cynwysoldeb o fod yn rhan o dîm, trefn hyfforddi, a chystadlu mewn twrnameintiau rhanbarthol. Drwy’r prosiect maent yn cael cyfle hefyd i ymwneud â mentora gwirfoddol.

Dywedodd Zac Lyndon-Jones, Cydlynydd Cynhwysiad Sefydliad Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd, “Mae’r prosiect Premier League Kicks wedi tyfu’n fwy llwyddiannus flwyddyn ar ôl blwyddyn ers i ni ei ddechrau ym mis Gorffennaf 2015, gyda chynnydd yn nifer y bobl ifanc sy’n mynychu o’r ardal leol. Rydym yn falch ein bod yn darparu prosiect mae pobl ifanc yn gallu ei fynychu’n rhad ac am ddim, ac sy’n aml yn atal pobl ifanc rhag troseddu. Ynghyd â sesiynau wythnosol, mae Premier League Kicks hefyd yn cynnig cymwysterau ychwanegol a gweithdai sy’n ateb anghenion y rhai sy’n cymryd rhan.

“Rydym am gydweithio’n agos â nifer o bobl ifanc sy’n dod i’r sesiynau ac sydd wedi mynegi diddordeb mewn ennill cymwysterau hyfforddi pêl-droed i’w helpu i ddechrau ar eu taith ym myd pêl-droed.”

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi bod yn fater o gonsyrn hirdymor yn ardal y Barri, ond mae’r prosiect Kicks yn defnyddio gweithgareddau dargyfeiriol cadarnhaol, sef pêl-droed, i dynnu sylw at bwysigrwydd y gymuned, a sut y dylid gwerthfawrogi’r caeau a ddefnyddir yn lle eu difetha. Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn darparu’r cludiant ar gyfer y tîm i fynychu’r twrnameintiau rhanbarthol.

Ychwanegodd Sarjant Mark Jones o Heddlu De Cymru, “Mae ymgysylltu ag ieuenctid yn rhan bwysig iawn o waith y swyddogion cymdogaeth, ac mae’r tîm wedi gweithio’n agos â phartneriaid ac â’r gymuned leol i greu cysylltiadau gyda phobl ifanc drwy’r apêl ffantastig sydd gan chwaraeon.”

“Cymerwyd camau breision ymlaen wrth atal a mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal a bydd grant Tesco, a werthfawrogir yn fawr, yn ein galluogi i barhau i adeiladu ar y cynnydd hwn.”

Mae sesiynau rhad ac am ddim Barry Kicks yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot yn y Barri, bob nos Iau rhwng 6pm ac 8pm. Am wybodaeth bellach ynghylch y fenter Premier League Kicks, a luniwyd fel rhaglen allgymorth ieuenctid, gan fanteisio ar y grym sydd gan bêl-droed i gysylltu â phobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd o angen mawr, ewch i www.cardiffcityfcfoundation.org.uk/premier-league-kicks


Newyddion diweddaraf