Sut y gallaf wneud cais i ymestyn fy mhrydles?

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw cysylltu â ni. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn yn gallu eich arwain drwy'r broses, gan fod nifer o gamau i'w dilyn:

  • Yn gyntaf byddwn yn sefydlu eich cymhwysedd. Fel arfer byddwch yn gallu gwneud cais os ydych wedi bod yn berchen ar y brydles am o leiaf ddwy flynedd, fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai y byddwn yn cytuno i ymestyn eich prydles pan fyddwch chi'n ei phrynu
  • Byddwn yn eich cynghori i benodi prisiwr a chyfreithiwr. Mewn achosion syml, efallai na fydd yn hanfodol, ond rydym yn eich cynghori i wneud hynny i amddiffyn eich buddiannau eich hun.
  • Bydd gofyn i chi neu'ch cyfreithiwr wneud cais i ymestyn y brydles. Gellir gwneud hyn yn anffurfiol â llythyr, ond mewn rhai achosion, efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno hysbysiad tenantiaid ffurfiol yn gwneud cais i'r brydles gael ei diwygio
  • Byddwn yn ymateb i'ch llythyr neu'ch hysbysiad. Yn y rhan fwyaf o achosion, dylem allu cytuno ar eich cynnig, ond gallwn ofyn am ragor o wybodaeth neu anfon gwrthgynigion atoch. Os nad ydym yn cytuno â'ch cais, byddwn yn rhoi'r rhesymau i chi.
  • Os byddwn yn cytuno â'ch cynigion, efallai y bydd angen blaendal arnom i dalu am ran o'n costau.
  • Os nad ydym yn cytuno â'ch cais, efallai y bydd gennych hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Bydd y costau sy'n gysylltiedig ag ymestyn eich prydles yn amrywio yn ôl yr amgylchiadau, ond gallai fod cyfanswm o filoedd o bunnoedd. Gallai'r costau gynnwys ffioedd cyfreithiol, ffioedd prisio, costau landlordiaid a chostau premiwm prydles.