Hyfforddiant Paratoi Tenantiaeth

Mae Newydd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg i roi’r sgiliau, hyder a gwybodaeth i breswylwyr reoli eu tenantiaethau eu hunain. Mae’r rhaglen yn caniatáu i ddysgwyr i fagu dealltwriaeth o beth fyddai tenantiaeth yn ei olygu, a beth fyddai angen iddyn nhw ei wneud i gynnal y denantiaeth a byw’n annibynnol.

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant?
Ar hyn o bryd mae’r gweithdai ar gael i holl breswylwyr ym Mro Morgannwg ni waeth ym mha fath o lety maen nhw’n byw ar hyn o bryd. Rydych chi’n gymwys i dderbyn yr Hyfforddiant Paratoi Tenantiaeth os nad ydych erioed wedi dal tenantiaeth yn y gorffennol, os ydych ar hyn o bryd mewn tenantiaeth sy’n methu, neu os oes gennych brofiad o denantiaeth a fethodd.

Beth mae’r cwrs yn ei gynnwys?
Mae’r cwrs yn esbonio cytundebau, hawliau a chyfrifoldebau tenantiaeth, sut i fyw ar gyllideb gyfyngedig, edrych ar ôl eiddo, ymddygiad gwrthgymdeithasol, diwygio lles, sut i ddelio â materion a allai godi, opsiynau dodrefn, a’r help a’r gefnogaeth sydd ar gael.

Cyrsiau eraill

Gweithdy Adfer Tenantiaeth: Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at denantiaid presennol sy’n ei chael hi’n anodd cynnal eu tenantiaeth ac sydd mewn peryg o fethu. Bydd cyfranogwyr yn edrych ar y sgiliau sydd eu hangen i gynnal eu tenantiaeth ac ar ffyrdd o ddatrys problemau sydd wedi codi’n barod.

Am fwy o wybodaeth, llenwch y ffurflen isod.

Gofyn am ragor o wybodaeth