Cartrefi gwag

Oes gennych chi gartref gwag?

Mae cymdeithasau tai neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) fel Newydd yn gweithio i gynyddu’r nifer o gartrefi sydd ar gael i’w rhentu. Maent yn brofiadol mewn gosod eiddo ac maent yn cefnogi landlordiaid sector preifat sydd ag eiddo gwag i brydlesu neu i reoli gosod yr eiddo.

Felly os ydych chi’n un o’r canlynol, efallai y gall LCC gynnig cymorth i chi: 

  • Landlord am y tro cyntaf 
  • Landlord prynu i osod 
  • Perchennog sydd â chartref wedi ei etifeddu 
  • Landlord absennol

Yma yn Newydd, mae gennym ni’r profiad a’r arbenigedd i gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i berchnogion cartrefi gwag, o ffeindio tenantiaid i wasanaeth rheoli cyflawn. Os yw eich eiddo angen unrhyw waith adnewyddu, boed yn addurno neu’n waith mwy sylweddol, gallwn eich helpu gyda’r broses o ran cael gafael ar dendrau cystadleuol, rheoli’r gwaith adnewyddu, prydlesu’r eiddo drosoch chi a’ch helpu i wneud cais am unrhyw fenthyciadau a all fod ar gael.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod sut gall Newydd eich helpu chi gyda’ch cartref gwag, gallwch gysylltu â ni ar enquiries@newydd.co.uk neu ffonio 0303 040 1998.

Mae LCCau yn gweithredu ar sail nid-er-elw ac fe’u rheoleiddir gan Lywodraeth Cymru.