Eglwys Sant Paul

Penarth

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg, rydym wedi cyflenwi datblygiad £3 miliwn uchelgeisiol i ddarparu cartrefi fforddiadwy sydd eu hangen yn fawr a gofod cymunedol i bobl leol. 

Gan gadw blaen yr hen eglwys, mae WK Plasterers Ltd wedi adeiladu neuadd gymunedol amlbwrpas a 14 fflat un- a dwy-ystafell wely am rent fforddiadwy ar ran Newydd.

Dewiswyd Newydd gan y Cyngor fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer y datblygiad hwn nôl yn 2017. Ers hynny mae’r gymdeithas tai wedi bod yn gweithio gyda thrigolion lleol, y Cyngor a sefydliadau cymunedol i addasu’r cynnig i gwrdd ag anghenion lleol. 

Mae'r datblygiad, a gymeradwywyd gan Gyngor Bro Morgannwg ym mis Ebrill 2018, yn darparu cartrefi fforddiadwy sydd eu hangen yn fawr. Mae polisi gosod lleol mewn grym, gan roi blaenoriaeth i bobl sy’n gweithio ac yn byw yn yr ardal ar hyn o bryd. Roedd y fflatiau yn barod i’w gosod dros misoedd yr hydref 2020.

Mae’r cyfleuster cymunedol 368-medr-sgwâr yn cynnig dwy neuadd amlbwrpas, swyddfeydd ac ardal gegin newydd i elusen neu fusnes nid-er-elw sydd â diddordeb mewn darparu gweithgareddau allweddol i bobl leol. 

Dywedodd Jason Wroe, Prif Weithredwr Newydd, “Rydym ni eisiau i’r datblygiad hwn wneud cyfraniad positif i’r gymuned. Bydd y gofod cymunedol yn darparu lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiadau, man cyfarfod ar gyfer grwpiau a gofod swyddfa ar gyfer cyfarfodydd. Rydym yn annog sefydliadau lleol i gysylltu â ni i gael gwybod mwy am y brydles sydd ar gael i sicrhau y cymerir mantais lawn o’r cyfleuster gwych hwn.”

Archwiliwch pob cartref