Cwrt Canna

Llan-gan

Rhoddwyd caniatâd cynllunio llawn i ddatblygiad £3.4 miliwn o 13 cartref ynni isel iawn ac unedau masnachol yn Llan-gan ym mis Ionawr 2019 er budd y gymuned wledig leol.

Rydym ni, mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg, yn datblygu’r cartrefi fforddiadwy hynod gynaliadwy gyda chyllid preifat a chyllid o Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru. Bydd Cwrt Canna Ltd yn datblygu ac yn rheoli’r unedau masnachol cyfagos i ffurfio hyb busnes gwledig mewn cydweithrediad â Chymunedau Gwledig Creadigol. 

Mae’r 4 fflat un ystafell wely, 8 tŷ dwy a thair ystafell wely, ac un byngalo dwy ystafell wely yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio’r Beattie Passive Build System, a byddant yn edrych fel casgliad o adeiladau fferm o amgylch iard ganolog. Bydd y cartrefi yn cynnig costau rhedeg llawer is i denantiaid oherwydd y lefel is o ynni sydd ei angen i gynhesu ac oeri o ganlyniad i’r insiwleiddio arbennig, ffenestri perfformiad uchel a system awyru fecanyddol.  

Disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn gwanwyn 2021.

Cynllun adsefydlu carcharorion

Roedd y cynigion gwreiddiol ar gyfer y tai effeithiol o ran ynni yn cynnwys cynllun adsefydlu carcharorion wedi’i drefnu gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf EM allan o Garchar EM y Parc mewn partneriaeth gyda’r contractwyr Canna Developments Ltd. Ond oherwydd y pandemig COVID-19, tynnwyd elfen “rhyddhau am y dydd” y cynllun yn ôl gan fod Carchar EM y Parc yn parhau i fod o dan gyfyngiadau symud. Fodd bynnag, cyflogwyd pedwar carcharor o ddechrau’r prosiect i gynhyrchu modiwlau Beattie Passive o fewn y carchar, ac mae’r pedwar nawr yn cwblhau eu cymwysterau achrededig.

Er i’r elfen rhyddhau am y dydd o Garchar EM y Parc gael ei dynnu’n ôl, atgyfododd Canna Developments Ltd y cynllun gwreiddiol ddiwedd mis Tachwedd gyda Charchar EM Prescoed, gan fod hwnnw’n garchar agored sy’n parhau i hwyluso cyfleoedd cyflogaeth rhyddhau am y dydd. Mae pump o garcharorion nawr yn cael eu cyflogi gan Canna Developments er mwyn ennill profiad gwerthfawr o’r safle adeiladu cyn iddyn nhw gael eu rhyddhau.

Hyfforddiant a phrentisiaethau

Llenwyd y bwlch a adawyd pan dynnwyd y llafur o Garchar EM y Parc yn ôl yn rhannol drwy ddefnyddio prentisiaid oedd wedi colli eu lleoliadau gwaith o ganlyniad i’r pandemig. Darparwyd y fenter mewn partneriaeth gyda chynllun prentisiaeth ar y cyd Y Prentis.

Hyd at fis Medi 2020, cwblhawyd 66 o wythnosau prentisiaeth gan 5 o brentisiaid newydd sydd wedi ennill profiad eang ar y cynllun arloesol hwn. Cafwyd hyd i’r prentisiaid drwy ddefnyddio Y Prentis. Fe wnaeth Opportunity Knocks, rhaglen cyflogadwyedd sy’n gweithredu ym Mro Morgannwg, hefyd gefnogi un unigolyn i gael prentisiaeth drwy gynnig cyrsiau hyfforddiant wnaeth gryfhau ei gais a’i hyder.

Cymuned

Mae Cwrt Canna yn agos i Ysgol Gynradd Llan-gan, lle mae nifer o weithgareddau yn parhau i gael eu cynnal mewn partneriaeth gyda Canna Developments Ltd. Maen nhw wedi cydweithio ar gapsiwl amser COVID-19 ac maen nhw’n bwriadu cefnogi’r ysgol i greu lloches awyr agored rhag y tywydd. Rhoddwyd cyfraniad ariannol hefyd i Gyfeillion St Canna, cyfleuster lleol sydd wedi gweld cwymp yn ei incwm oherwydd y pandemig.

 

Archwiliwch pob cartref