Taliad Annibyniaeth Bersonol

Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

Rhwng Hydref 2013 a 2018, ddisodlodd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) y Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) a'i newid gyda Thaliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) i bobl anabl cymwys.

Beth ydy PIP?

Mae dwy gydran i PIP, cydran ‘lwfans dyddiol’ a chydran ‘symudedd’. Mae gan pob cydran ddwy gyfradd taliad: cyfradd ‘safonol’ a chyfradd ‘uwch’. Dydy PIP ddim yn brawf modd nac yn drethadwy a gellir ei hawlio os ydy’r hawlydd yn gweithio ai peidio.

Ydy PIP yn effeithio arna’i?

I sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth bwysig gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, mae’n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod iddyn nhw os ydych yn symud neu yn newid eich manylion cyswllt. Gallai methu gwneud hynny olygu na fyddwch yn derbyn gwaith papur adnewyddu Lwfans Byw i’r Anabl neu eich gwahoddiad i wneud cais am PIP a gallai effeithio ar eich cymhwysedd i ddefnyddio’r Cynllun Motability.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau