Cyngor Coronafirws

Mae coronafirws yn effeithio ar lawer o'n tenantiaid, rydym wedi llunio rhywfaint o wybodaeth ac arweiniad i'ch helpu chi trwy gydol yr amser hwn. Os oes angen rhagor o wybodaeth neu arweiniad arnoch mae ein Swyddogion Cynhwysiant Ariannol ar gael i ddarparu cefnogaeth. Gallwch gysylltu â Swyddogion Cynhwysiant Ariannol trwy e-bost; financialinclusion@newydd.co.uk

Mae Gwasanaeth Arian a Phensiynau wedi lansio Teclyn Llywio Ariannol newydd ar-lein er mwyn helpu pobl sydd wedi gweld effaith Covid-19 ar eu harian, a chan ddarparu cyfarwyddyd sydd wedi eu llunio i ddiwallu eu hanghenion. 


Budd-daliadau

Mae yna nifer o fudd-daliadau ar gael i helpu os yw coronafirws yn effeithio arnoch chi. Gallwch wirio'ch hawl i gael budd-dal trwy gynnal gwiriad budd-dal gan ddefnyddio'r gwefannau hyn:

Help i ddarganfod pa fudd-dal i'w hawlio

Cymorth Cyflogaeth

Mae COVID-19 wedi cael effaith enfawr ar lawer o rannau o'r farchnad lafur, gyda rhai sectorau'n lleihau o ran maint ac eraill yn ehangu'n gyflym. Er gwaethaf yr aflonyddwch a achoswyd gan yr achosion o coronafirws, mae miloedd o swyddi critigol ar gael o hyd. Isod mae gwefannau defnyddiol sy'n rhoi gwybodaeth i bobl sy'n chwilio am waith.

Cymorth Swyddi

Egni

Mae'r llywodraeth hefyd wedi lansio pecyn o fesurau brys gyda chyflenwyr ynni i sicrhau nad yw pobl yn gwynebu unrhyw galedi ychwanegol wrth gynhesu neu oleuo eu cartrefi yn ystod y cyfnod anodd hyn.

I weld canllawiau'r llywodraeth cliciwch yma

Os ydych chi'n cael trafferth gyda bil ynni neu yn methu gadael eich tŷ i ychwanegu at eich mesuryddion rhagdalu, cysylltwch â'ch cyflenwr.

Taliadau Hunan-ynysu

Gallai pobl sy'n derbyn budd-daliadau penodol fod yn gymwys i gael taliad o £500 os dywedwyd wrthynt i hunan-ynysu, na allant weithio gartref, a byddant yn colli incwm o ganlyniad i hunan-ynysu. Mae hwn hefyd ar gael i rieni a gofalwyr plant y mae'n ofynnol iddynt hunan-ynysu.

Ymhlith y buddion cymwys mae Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth, Cymorth Incwm a Chredyd Pensiwn. Mae rheolau cymhwysedd eraill yn berthnasol. Efallai y bydd pobl nad ydynt yn gymwys ond fydd yn dal i wynebu caledi o ganlyniad i orfod hunan-ynysu yn gallu cael taliad dewisol yn lle, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau unigol.

Ni fydd taliadau cymorth hunan-ynysu na thaliadau dewisol yn effeithio ar gymhwysedd na thaliadau budd-dal DWP.

Cynllun cymorth hunan-ynysu | GOV.WALES

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth

Os ydych chi'n hunangyflogedig neu'n aelod o bartneriaeth ac wedi cael eich effeithio gan coronafirws (COVID-19) darganfyddwch a allwch chi ddefnyddio'r cynllun hwn i hawlio grant.

Cronfa Cymorth Llywodraeth Cymru

Grant yw hwn i helpu gyda chostau hanfodol ar ôl argyfwng, neu os ydych chi wedi profi trychineb fel llifogydd neu tân yn eich cartref, neu trafferthion ariannol am resymau gan gynnwys oedi cyn talu budd-daliadau. Bydd y taliad yn eich helpu i dalu costau bwyd, nwy a thrydan, dillad a theithio mewn argyfwng.

Nid yw'r gronfa wedi'i chynllunio i gwmpasu diffygion ariannol parhaus. Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais cliciwch yma.

Banciau Bwyd

Os oes angen cyflenwadau bwyd arnoch ac rydych yn ei ffeindio yn anodd ei fforddio gallwch gysylltu â'r Tîm Cynhwysiant Ariannol i ofyn am daleb. Am fwy o wybodaeth am fanciau bwyd cliciwch yma

I chwilio am grantiau amgen i'ch helpu gallwch gynnal chwiliad grant ar Turn2us

Dyled

Os oes angen cefnogaeth arnoch gyda dyled gallwch gysylltu â chwmni cofrestredig fel Cyngor ar Bopeth neu Step Change.

Cefnogaeth i bobl mewn profedigaeth

Cyhoeddwyd taflen newydd ar GOV.UK - Gwybodaeth ar gyfer y Coronafirws mewn profedigaeth. Mae'n rhannu gwybodaeth bwysig i helpu teuluoedd mewn profedigaeth, ffrindiau neu berthnasau agosaf i wneud penderfyniadau pwysig yn ystod yr argyfwng cenedlaethol hwn ac mae'n esbonio'r camau nesaf, yn ateb rhai o'ch cwestiynau, ac yn eich tywys at yr help a'r gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael.

Gwybodaeth ar gyfer pobl mewn profedigaeth

Cynllun talu arbennig y gweithlu gofal cymdeithasol:

https://gov.wales/social-care-workforce-special-payment-scheme


Cefnogaeth yr Awdurdod Lleol

Efallai y bydd eich awdurdod lleol yn gallu darparu cefnogaeth i chi. I gael mwy o wybodaeth am gau ysgolion, gofal plant brys, prydau ysgol am ddim a chyngor i rieni dilynwch y ddolen ar gyfer eich awdurdod lleol.


Rhonnda Cynon Taf

Bro Morgannwg

Castell-nedd Port Talbot

Caerdydd

Powys