Awgrymiadau arbed ynni

Ledled y DU, gellid arbed bron £3 biliwn bob blwyddyn mewn biliau ynni. Efallai bydd ein hawgrymiadau da isod yn eich helpu i ddechrau lleihau eich biliau.

 • Diffoddwch eich teledu a’ch cyfrifiadur yn lle eu gadael yn segur. Yn ôl yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC), gallai hyn arbed £30 y flwyddyn i’r cartref cyffredin.
 • Peidiwch â berwi mwy o ddŵr nag sydd angen arnoch ar gyfer eich paned o de. Mae DECC yn honni y gallai hyn arbed hyd at £25 y flwyddyn.
 • Yn y misoedd poethach, rhowch y dillad allan i sychu yn naturiol yn hytrach na defnyddio peiriant sychu dillad neu droi’r gwres i fyny.
 • Diffoddwch y goleuadau mewn ystafelloedd gwag newidiwch y bylbiau am rai sy’n arbed egni.
 • Os oes modd, dewiswch gawod yn lle bath.
 • Peidiwch â defnyddio y peiriant golchi heblaw bod gennych lwyth llawn i’w olchi. Hefyd ceisiwch olchi ar dymheredd isel.
 • Mae oergell neu rewgell lawnach yn fwy effeithiol nag un wag felly cadwch hi’n llawn. Pan fydd y bwyd a’r ddiod yn dechrau diflannu, llenwch y lle â bagiau plastig yn llawn papurau newydd.
 • Sicrhewch fod drysau a ffenestri wedi’u cau yn sownd pan fydd y gwres ymlaen. Gyda’r nos, tynnwch y llenni a defnyddiwch rimynnau drafft drws i arbed mwy o egni.

Cynllun Tanwydd Gaeaf

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod arian ar gael i helpu cartrefi incwm isel i gwrdd â'r pwysau ar gostau byw y gaeaf hwn. Gellir gwneud cais am y Cynllun Tanwydd Gaeaf trwy'r awdurdod lleol rydych chi'n byw ynddo.

Gall cartrefi cymwys hawlio taliad unwaith ac am byth o £100 gan eu hawdurdod lleol. Pwrpas yr arian yw darparu cefnogaeth tuag at dalu biliau tanwydd y gaeaf.

Bydd y taliad ar gael i bob cartref cymwys waeth sut maen nhw'n talu am danwydd. Mae hyn yn cynnwys taliadau a wneir ar fesurydd rhagdalu, trwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.

Mae'r cynllun ar agor i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-dal lles penodol. Mae'n rhaid eich bod wedi bod yn hawlio'r budd-daliadau hyn ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022:

 • Cymorth Incwm.
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy'n Gysylltiedig ag Incwm.
 • Credyd Cynhwysol.
 • Credydau Treth Gweithio.

Rhaid i chi hefyd fod yn gyfrifol am dalu'r biliau ynni am yr eiddo.

Ceisiadau awdurdodau lleol:

Gostyngiad Cartref Cynnes

Gallech chi dderbyn gostyngiad o £140 ar eich bil trydan gyda Chynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes. Dyw’r arian ddim yn cael ei dalu yn syth i chi – yn hytrach, mae’n ostyngiad ar eich bil trydan, rhwng Hydref a Mawrth.