Cyfarwyddydd ariannol

Mae Newydd yn deall y gallech chi gael problemau wrth dalu eich rhent. Efallai y byddwch hefyd angen cymorth cyllideb ar gyfer y costau mwyaf hanfodol a phwysig yn eich bywyd fel rhent, bwyd a gwres. Rydym ni yn gallu eich helpu os ydech chi yn cael trafferth talu am y pethau hyn. Mae llawer o wybodaeth ar gael yn yr adrannau isod, ond gallwch hefyd gael gyfarwyddyd ariannol am ddim ar unrhyw adeg, gorau po byddwch yn cael cefnogaeth gennym ni y mwyaf y gallwn ni helpu. Gallwn sicrhau eich bod yn derbyn y budd-daliadau cywir a chael gostyngiadau a'r pethau fel treth y cyngor a biliau dŵr ayyb.

Cymorth cyllidebu
Gallwch gael cyngor ariannol cyfrinachol am ddim wrth gysylltu ein tim rhent. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a chyfrinachol ar gael trwy apwyntiad
Credyd Cynhwysol
Mae’r Credyd Cynhwysol yn fath newydd o fudd-dal wedi’i ddylunio i gefnogi pobl sydd ar incwm isel neu yn ddiwaith. Fe fydd yn disodli’r chwech budd-dal cyfredol ac mae ar hyn o bryd yn cael ei gyflwyno ar draws y DU.
Taliad Annibyniaeth Bersonol
Rhwng Hydref 2013 a 2018, mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn raddol ddisodli Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) gyda Thaliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) i bobl anabl cymwys.
Benthyciadau diogel
Os oes angen ichi fenthyg arian, ewch at le diogel fel yr Undeb Credyd.
Awgrymiadau arbed ynni
Ledled y DU, gellid arbed bron £3 biliwn bob blwyddyn mewn biliau ynni.
Byddwch fel Bob
Mae BOB yn barod ar gyfer Credyd Cynhwysol. Byddwch fel BOB a sicrhewch bob popeth yn barod gennych chi i dalu eich biliau a rhent.