Strwythur Rheoli

Yng Nghymdeithas Tai Newydd maen gennym dri chyfarwyddiaeth i’r strwythur rheoli yn cael eu goruchwylio gan y Prif Weithredwr, Paul Roberts.

Paul Roberts BSc (Anrh), FCIH, MRICS
Prif Weithredwr

Cyflog: £105,128

Mae Paul wedi bod yn Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Newydd ers 1992. Bu Paul yn gwasanaethu ar y fwrdd cysgodol Valleys to Coast a bu'n gadeirydd lleyg gweithdrefnar gwynion GIG am nifer o flynyddoedd. Yn y gorffenol bu Paul yn gadeirydd i CIH Cymru ac mae wedi bod yn aelod corfforaethol o CIH ers dros 30 mlynedd, roedd yn aelod o Gyngor Cenedlaethol CIH am wyth mlynedd. Mae Paul yn aelod o RICS. Bu hefyd yn arholwr allanol ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Glyndŵr, Wrecsam ac yn aelod o'r cwrs CIH Panel Dilysu. Ar hyn o bryd mae Paul yn aelod o Fwrdd Cartrefi Cymunedol Cymru ac mae'n un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Diwylliannol Awen.

Elizabeth Lendering BA (Anrhydedd) FCA
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau ers 2009

Cyflog: £81,530

Cymhwysodd Elizabeth gyda’r FCA ym 1994. Cyn ymuno â Grŵp Tai Cadarn treuliodd 7 mlynedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau yn Arthritis Care gyda chyfrifoldeb am Gyllid, TG ac AD. Cyn hynny, roedd ei phrofiad yn cynnwys gwaith gyda Stratford Development Partnership (asiantaeth adfywio canol dinas) a Eaves Housing for Women (tai â chymorth i fenywod sy’n agored i niwed).

Jason Wroe BA (Anrhydedd), FCIH
Cyfarwyddwr Tai ers 2004

Cyflog: £72,987

Jason yw’r Cyfarwyddwr Tai ers mis Gorffennaf 2004. Mae’r swydd yn ymdrin â phob agwedd ar reoli tai, tai â chymorth a fflatiau byw'n annibynnol, Partneriaeth Gymunedol a Gofal Cwsmeriaid.

Mae Jason wedi gweithio mewn nifer o gymdeithasau tai yng Nghymru gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Family Housing Association a Chymdeithas Tai Morgannwg a Gwent. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar fyrddau nifer o gymdeithasau tai ac ar Gyngor Cenedlaethol Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru (sef Cartrefi Cymunedol Cymru erbyn hyn). Cyn symud i Gymru, bu’n gweithio yng Nghyngor Dosbarth Welwyn Hatfield.

Simon Morris BSc (Anrhydedd), MRICS, MCIOB
Cyfarwyddwr Eiddo ers 2003

Cyflog: £74,077

Ymunodd Simon â Newydd yn Gyfarwyddwr Eiddo yn 2003, ac mae’n gyfrifol am y swyddogaethau cynnal a chadw a datblygu adeiladau newydd, ynghyd â chyfrifoldeb am swyddfeydd yr ydym naill ai’n eu prydlesu neu’n berchen arnynt.

Mae Simon yn gweithio yn y sector tai ers 20 mlynedd bellach, gan weithio i gymdeithasau tai yng Nghymru a Lloegr. Cyn Newydd, roedd Simon yn gweithio i Gymdeithas Tai Unedig Cymru yng Nghaerffili, a chyn hynny i Warden Housing Association (rhan o Home Group) yn Llundain.

Dechreuodd Simon ei yrfa’n gweithio i Bovis Construction (Bovis Lend Lease erbyn hyn) yn rheoli prosiectau adwerthu a masnachol mawr ledled y DU.

Paul Barry BSc (Anrh) MCIOB
Rheolwr Gyfarwyddwr i Newydd Maintenance Ltd

Cyflog: £80,800

Ymunodd Paul â newydd Maintenance Ltd yn 2019 fel Rheolwr Gyfarwyddwr ac mae'n gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw i denantiaid Newydd.

Mae Paul wedi gweithio ym maes tai cymdeithasol ers 1996 a chyn ymuno â ni roedd yn Gyfarwyddwr Eiddo i Sedgemoor Homes, lle roedd hefyd yn gyfrifol am TGCh. Cyn hynny, roedd Paul yn gweithio mewn roliau cleient a chontractwr lle roedd yn rhan dimau uwch rheoli mewn sefydliadau ledled De Cymru.  

Tryloywder Tâl 
Mae Newydd wedi ymrwymo i fod yn dryloyw a dyw tâl ddim yn eithriad, rydym ni yn cyhoeddi lefelau tâl staff uwch yn ein adroddiad blynyddol a wedi gwneud hyn ers 20 mlynedd.  Mae'r Adroddiad Tryloywder Tâl yn cynrychioli 36 o gymdeithasau tai Cymru ac yn rhoi trosolwg trylwy ac agored o sut mae'r sector tai cymunedol yn gweithredu. Mae’r yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau fod y sector yn fwy tryloyw ac agored. Mae'r sector tai yng Nghymru yn rhoi gwerth gwych am arian; am bob £1 o gyllid cyhoeddus a dderbyniwyd, mae cymdeithasau tai yn ysgogi £5.69 i economi Cymru. Yn2018/19, buddsoddodd cymdeithasau tai dros £1bn mewn cymunedau ledled Cymru, gyda 89c ym mhob £1 yn aros yng Nghymru. Dengys yr adroddiad y caiff 11% o'r sector ei arwain gan Brif Weithredydd o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, sy'n cymharu gyda 2% yn y sector tai ehangach yn y Deyrnas Unedig (Inside Housing, 2018). Mae nifer gyfartal o ddynion a menywod yn Brif Swyddogion Gweithredol yng nghymdeithasau tai Cymru, o gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig o 72.8% gwryw i 27.2% benyw fel yr adroddwyd gan yr ONS. (Erthygl ONS ‘Understanding the gender pay gap in the UK’ a gyhoeddwyd ar 17eg.