Strwythur Rheoli

Yng Ngrŵp Newydd Cyf. mae gennym bedwar cyfarwyddiaeth i’r strwythur rheoli yn cael eu goruchwylio gan y Prif Weithredwr, Jason Wroe. I gwrdd â'r tîm, sgroliwch i lawr y dudalen hon.

Tryloywder Tâl 

Mae Newydd wedi ymrwymo i fod yn dryloyw a dyw tâl ddim yn eithriad, rydym ni yn cyhoeddi lefelau tâl staff uwch yn ein hadroddiad blynyddol ac wedi gwneud hyn ers 20 mlynedd.  

Mae'r Adroddiad Tyloywder Tâl yn cynrychioli 34 o gymdeithasau tai Cymru ac yn rhoi trosolwg trylwyr ac agored o sut mae'r sector tai cymunedol yn gweithredu. Mae’r yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau fod y sector yn fwy tryloyw ac agored. 

Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn cyfrannu’n sylweddol at yr economi ac yn sicrhau gwerth rhagorol am arian. Yn 2021/22 fe wnaethant wario £1.3bn, gyda 83% o hynny’n cael ei wario yng Nghymru, ac roedd ganddynt gyfanswm trosiant blynyddol o £1.5bn. Mae’r sector yn cefnogi 27,000 o swyddi yng Nghymru, 11,000 ohonynt yn uniongyrchol.

Jason Wroe BSc (Anrh), FCIH Prif Weithredwr ers 2020

Daeth Jason yn Brif Weithredwr Grŵp Newydd Cyf. yn hydref 2020. Cyn y penodiad hwn, bu’n Gyfarwyddwr Tai gyda Newydd ers 2003. Gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector, mae Jason wedi gweithio i nifer o gymdeithasau tai Cymreig gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cymdeithas Tai Teulu, a Chymdeithas Tai Morgannwg a Gwent. Mae Jason hefyd wedi gwasanaethu ar Fyrddau nifer o gymdeithasau tai a hefyd ar Gyngor Cenedlaethol Ffederasiwn Cymru o Gymdeithasau Tai (a elwir nawr yn Cartrefi Cymunedol Cymru). Ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd Sefydliad Tai Siartredig Cymru ac yn Ymddiriedolwr gyda Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro. Cyn symud i Gymru bu’n gweithio gyda Chyngor Dosbarth Welwyn Hatfield.

Lee Bolderson BA (Anrh), CIPFA Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

Daeth Lee yn Gyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yn 2023. Cymhwysodd gyda CIPFA yn 2014 ac wedi hynny gweithiodd ar draws nifer o sectorau cyhoeddus ac ym maes tai. Cyn iddo ymuno â Newydd, bu Lee yn gweithio i RHA Cymru gyda chyfrifoldeb am gyllid, caffael a gwella busnes. Cyn hynny, mae ei brofiad yn cynnwys gweithio i Goleg Pen-y-bont, Trivallis a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Oonagh Lyons BA (Anrh) PG DIP CIHCM, TAR(AU) Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau

Mae Oonagh wedi bod yn gweithio yn y sector tai ers 25 mlynedd. Dechreuodd ei gyrfa’n gweithio i Gymdeithas Tai Wales & West, cyn symud i Linc Cymru ac yna ail-leoli i Lundain. Yno, bu Oonagh’n gweithio i Hyde Housing Association, lle roedd hi’n rheoli swyddfeydd ardal yn Bromley, Peckham a Lewisham ac yn ymwneud â nifer o brosiectau adfywio mawr ac amryw o fentrau tai ar gyfer teuluoedd digartref, cysgwyr allan a gweithwyr allweddol, yn ogystal ag anghenion cyffredinol, ac yn cefnogi datblygiadau tai. Yn fwy diweddar, bu Oonagh yn gweithio ym Mryste fel Rheolwr Gwasanaethau Cymdogaeth ar gyfer y Merlin Housing Society, sydd nawr yn rhan o’r Bromford Group. Ymunodd Oonagh â Newydd yn 2018 ac fe’i penodwyd hi’n Bennaeth Tai yn 2019.

Simon Morris BSc (Anrhydedd), MRICS, MCIOB - Cyfarwyddwr Datblygu & Asedau

Ymunodd Simon â Newydd yn Gyfarwyddwr Eiddo yn 2003, ac mae’n gyfrifol am ddatblygiadau, rheoli asedau a swyddogaethau cydymffurfio landlordiaid ar gyfer y sefydliad, ynghyd â swyddfeydd a gofodau masnachol rydym naill ai’n eu prydlesu neu’n eu perchen. Mae Simon wedi gweithio ym maes datblygu a rheolaeth asedau yn y sector tai fforddiadwy am dros 30 mlynedd, gan weithio i gymdeithasau tai yng Nghymru a Lloegr. Cyn ymuno â Newydd, bu Simon yn gweithio i United Welsh a chyn hynny i Home Group. Dechreuodd Simon ei yrfa yn gweithio ym maes rheoli prosiectau adeiladu ar gyfer contractwyr cenedlaethol, gan weithio ar brosiectau masnachol mawr yn Llundain a phrosiectau manwerthu ledled y DU.

Paul Barry BSc (Anrh) MCIOB Rheolwr Gyfarwyddwr i Newydd Maintenance Ltd

Ymunodd Paul â newydd Maintenance Ltd yn 2019 fel Rheolwr Gyfarwyddwr ac mae'n gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw i denantiaid Newydd. Mae Paul wedi gweithio ym maes tai cymdeithasol ers 1996 a chyn ymuno â ni roedd yn Gyfarwyddwr Eiddo i Sedgemoor Homes, lle'r oedd hefyd yn gyfrifol am TGCh. Cyn hynny, roedd Paul yn gweithio mewn rholiau cleient a chontractwr lle'r oedd yn rhan dimau uwch rheoli mewn sefydliadau ledled De Cymru.