Strwythur Rheoli

Yng Ngrŵp Newydd Cyf. mae gennym bedwar cyfarwyddiaeth i’r strwythur rheoli yn cael eu goruchwylio gan y Prif Weithredwr, Jason Wroe. I gwrdd â'r tîm, sgroliwch i lawr y dudalen hon.

Tryloywder Tâl 

Mae Newydd wedi ymrwymo i fod yn dryloyw a dyw tâl ddim yn eithriad, rydym ni yn cyhoeddi lefelau tâl staff uwch yn ein hadroddiad blynyddol ac wedi gwneud hyn ers 20 mlynedd.  

Mae'r Adroddiad Tryloywder Tâl yn cynrychioli 37 o gymdeithasau tai Cymru ac yn rhoi trosolwg trylwyr ac agored o sut mae'r sector tai cymunedol yn gweithredu. Mae’r yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau fod y sector yn fwy tryloyw ac agored. 

Mae cymdeithasau tai Cymru yn rhoi gwerth enfawr am arian i’r cyhoedd yng Nghymru; am bob £1 o fuddsoddiad cyfalaf o’r pwrs cyhoeddus, mae cymdeithasau tai yn cynhyrchu £5.73 o allbwn yn uniongyrchol yng Nghymru. Mae cymdeithasau tai yn buddsoddi mwy na £1.3bn mewn cymunedau ledled Cymru yn flynyddol, ac amcangyfrifir y caiff 85% ei gadw yn economi Cymru.

Jason Wroe BSc (Anrh), FCIH Prif Weithredwr ers 2020

Cyflog: £102,889. Daeth Jason yn Brif Weithredwr Grŵp Newydd Cyf. yn hydref 2020. Cyn y penodiad hwn, bu’n Gyfarwyddwr Tai gyda Newydd ers 2003. Gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector, mae Jason wedi gweithio i nifer o gymdeithasau tai Cymreig gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cymdeithas Tai Teulu, a Chymdeithas Tai Morgannwg a Gwent. Mae Jason hefyd wedi gwasanaethu ar Fyrddau nifer o gymdeithasau tai a hefyd ar Gyngor Cenedlaethol Ffederasiwn Cymru o Gymdeithasau Tai (a elwir nawr yn Cartrefi Cymunedol Cymru). Ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd Sefydliad Tai Siartredig Cymru ac yn Ymddiriedolwr gyda Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro. Cyn symud i Gymru bu’n gweithio gyda Chyngor Dosbarth Welwyn Hatfield.

Elizabeth Lendering BA (Anrhydedd), FCA Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau ers 2009

Cyflog: £81,530. Cymhwysodd Elizabeth gyda’r FCA ym 1994. Cyn ymuno â Grŵp Newydd treuliodd 7 mlynedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau yn Arthritis Care gyda chyfrifoldeb am Gyllid, TG ac AD. Cyn hynny, roedd ei phrofiad yn cynnwys gwaith gyda Stratford Development Partnership (asiantaeth adfywio canol dinas) a Eaves Housing for Women (tai â chymorth i fenywod sy’n agored i niwed).

Oonagh Lyons BA (Anrh) PG DIP CIHCM, TAR(AU) Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau

Mae Oonagh wedi bod yn gweithio yn y sector tai ers 25 mlynedd. Dechreuodd ei gyrfa’n gweithio i Gymdeithas Tai Wales & West, cyn symud i Linc Cymru ac yna ail-leoli i Lundain. Yno, bu Oonagh’n gweithio i Hyde Housing Association, lle roedd hi’n rheoli swyddfeydd ardal yn Bromley, Peckham a Lewisham ac yn ymwneud â nifer o brosiectau adfywio mawr ac amryw o fentrau tai ar gyfer teuluoedd digartref, cysgwyr allan a gweithwyr allweddol, yn ogystal ag anghenion cyffredinol, ac yn cefnogi datblygiadau tai. Yn fwy diweddar, bu Oonagh yn gweithio ym Mryste fel Rheolwr Gwasanaethau Cymdogaeth ar gyfer y Merlin Housing Society, sydd nawr yn rhan o’r Bromford Group. Ymunodd Oonagh â Newydd yn 2018 ac fe’i penodwyd hi’n Bennaeth Tai yn 2019.

Simon Morris BSc (Anrhydedd), MRICS, MCIOB Cyfarwyddwr Eiddo ers 2003

Cyflog: £74,077. Ymunodd Simon â Newydd yn Gyfarwyddwr Eiddo yn 2003, ac mae’n gyfrifol am y swyddogaethau cynnal a chadw a datblygu adeiladau newydd, ynghyd â chyfrifoldeb am swyddfeydd yr ydym naill ai’n eu prydlesu neu’n berchen arnynt. Mae Simon yn gweithio yn y sector tai ers 20 mlynedd bellach, gan weithio i gymdeithasau tai yng Nghymru a Lloegr. Cyn Newydd, roedd Simon yn gweithio i Gymdeithas Tai Unedig Cymru yng Nghaerffili, a chyn hynny i Warden Housing Association (rhan o Home Group) yn Llundain. Dechreuodd Simon ei yrfa’n gweithio i Bovis Construction (Bovis Lend Lease erbyn hyn) yn rheoli prosiectau adwerthu a masnachol mawr ledled y DU.

Paul Barry BSc (Anrh) MCIOB Rheolwr Gyfarwyddwr i Newydd Maintenance Ltd

Cyflog: £80,800. Ymunodd Paul â newydd Maintenance Ltd yn 2019 fel Rheolwr Gyfarwyddwr ac mae'n gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw i denantiaid Newydd. Mae Paul wedi gweithio ym maes tai cymdeithasol ers 1996 a chyn ymuno â ni roedd yn Gyfarwyddwr Eiddo i Sedgemoor Homes, lle'r oedd hefyd yn gyfrifol am TGCh. Cyn hynny, roedd Paul yn gweithio mewn rholiau cleient a chontractwr lle'r oedd yn rhan dimau uwch rheoli mewn sefydliadau ledled De Cymru.