Strwythur Rheoli

Yng Ngrŵp Newydd Cyf. mae gennym bedwar cyfarwyddiaeth i’r strwythur rheoli yn cael eu goruchwylio gan y Prif Weithredwr, Jason Wroe.

Jason Wroe BSc (Anrh), FCIH
Prif Weithredwr ers 2020

Cyflog: £102,889

Daeth Jason yn Brif Weithredwr Grŵp Newydd Cyf. yn hydref 2020. Cyn y penodiad hwn, bu’n Gyfarwyddwr Tai gyda Newydd ers 2003. Gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector, mae Jason wedi gweithio i nifer o gymdeithasau tai Cymreig gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cymdeithas Tai Teulu, a Chymdeithas Tai Morgannwg a Gwent. Mae Jason hefyd wedi gwasanaethu ar Fyrddau nifer o gymdeithasau tai a hefyd ar Gyngor Cenedlaethol Ffederasiwn Cymru o Gymdeithasau Tai (a elwir nawr yn Cartrefi Cymunedol Cymru). Ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd Sefydliad Tai Siartredig Cymru ac yn Ymddiriedolwr gyda Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro. Cyn symud i Gymru bu’n gweithio gyda Chyngor Dosbarth Welwyn Hatfield.

Elizabeth Lendering BA (Anrhydedd), FCA
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau ers 2009

Cyflog: £81,530

Cymhwysodd Elizabeth gyda’r FCA ym 1994. Cyn ymuno â Grŵp Newydd treuliodd 7 mlynedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau yn Arthritis Care gyda chyfrifoldeb am Gyllid, TG ac AD. Cyn hynny, roedd ei phrofiad yn cynnwys gwaith gyda Stratford Development Partnership (asiantaeth adfywio canol dinas) a Eaves Housing for Women (tai â chymorth i fenywod sy’n agored i niwed).

Oonagh Lyons 
Cyfarwyddwr Tai Dros Dro ers Tachwedd 2020

Oonagh yw’r Cyfarwyddwr Tai Dros Dro ers mis Tachwedd 2020. 

Simon Morris BSc (Anrhydedd), MRICS, MCIOB
Cyfarwyddwr Eiddo ers 2003

Cyflog: £74,077

Ymunodd Simon â Newydd yn Gyfarwyddwr Eiddo yn 2003, ac mae’n gyfrifol am y swyddogaethau cynnal a chadw a datblygu adeiladau newydd, ynghyd â chyfrifoldeb am swyddfeydd yr ydym naill ai’n eu prydlesu neu’n berchen arnynt.

Mae Simon yn gweithio yn y sector tai ers 20 mlynedd bellach, gan weithio i gymdeithasau tai yng Nghymru a Lloegr. Cyn Newydd, roedd Simon yn gweithio i Gymdeithas Tai Unedig Cymru yng Nghaerffili, a chyn hynny i Warden Housing Association (rhan o Home Group) yn Llundain.

Dechreuodd Simon ei yrfa’n gweithio i Bovis Construction (Bovis Lend Lease erbyn hyn) yn rheoli prosiectau adwerthu a masnachol mawr ledled y DU.

Paul Barry BSc (Anrh) MCIOB
Rheolwr Gyfarwyddwr i Newydd Maintenance Ltd

Cyflog: £80,800

Ymunodd Paul â newydd Maintenance Ltd yn 2019 fel Rheolwr Gyfarwyddwr ac mae'n gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw i denantiaid Newydd.

Mae Paul wedi gweithio ym maes tai cymdeithasol ers 1996 a chyn ymuno â ni roedd yn Gyfarwyddwr Eiddo i Sedgemoor Homes, lle'r oedd hefyd yn gyfrifol am TGCh. Cyn hynny, roedd Paul yn gweithio mewn rholiau cleient a chontractwr lle'r oedd yn rhan dimau uwch rheoli mewn sefydliadau ledled De Cymru.  

Tryloywder Tâl 

Mae Newydd wedi ymrwymo i fod yn dryloyw a dyw tâl ddim yn eithriad, rydym ni yn cyhoeddi lefelau tâl staff uwch yn ein hadroddiad blynyddol ac wedi gwneud hyn ers 20 mlynedd.  Mae'r Adroddiad Tryloywder Tâl yn cynrychioli 36 o gymdeithasau tai Cymru ac yn rhoi trosolwg trylwyr ac agored o sut mae'r sector tai cymunedol yn gweithredu. Mae’r yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau fod y sector yn fwy tryloyw ac agored. 

Mae'r sector tai yng Nghymru yn rhoi gwerth gwych am arian; am bob £1 o gyllid cyhoeddus a dderbyniwyd, mae cymdeithasau tai yn ysgogi £5.69 i economi Cymru. Yn 2018/19, buddsoddodd cymdeithasau tai dros £1bn mewn cymunedau ledled Cymru, gyda 89c ym mhob £1 yn aros yng Nghymru. Dengys yr adroddiad y caiff 11% o'r sector ei arwain gan Brif Weithredydd o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, sy'n cymharu gyda 2% yn y sector tai ehangach yn y Deyrnas Unedig (Inside Housing, 2018). Mae nifer gyfartal o ddynion a menywod yn Brif Swyddogion Gweithredol yng nghymdeithasau tai Cymru, o gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig o 72.8% gwryw i 27.2% benyw fel yr adroddwyd gan yr ONS. (Erthygl ONS ‘Understanding the gender pay gap in the UK’ a gyhoeddwyd ar 17eg Ion 2018).