Canlyniadau

Cynhaliwyd arolwg defnyddwyr prosiect ac aelodau’r grŵp llywio i edrych ar nifer o wahanol feysydd a chanlyniadau. Nodir rhai o ganlyniadau’r arolwg isod.

Cefndir tenantiaid

O’r tenantiaid a ymatebodd i’r holiadur adborth, dyma broffil ein rhanwyr: 

 • 100% Gwyn Prydeinig
 • 60% Heterorywiol a 40% dyn neu fenyw hoyw
 • 50% yn syrffio soffas, 30% yn byw gyda theulu neu ffrindiau, 10% yn ddigartref ar y stryd, ac roedd gan 10% eu tenantiaeth eu hunain
 • 70% yn ddi-waith a 30% mewn rhyw ffurf ar gyflogaeth
 • 40% yn ystyried bod ganddynt anabledd
 • 60% yn fenywod a 40% yn ddynion

Cynnal tenantiaethau

Cyfanswm tenantiaethau: 21

Tenantiaethau a gynhaliwyd dros 12 mis: 14

Symud ymlaen cadarnhaol: 8

Symud ymlaen niwtral: 1

Symud ymlaen negyddol: 1

Hyd cyfartalog tenantiaeth (ar gyfer tenantiaethau sydd wedi dod i ben): 216 dydd

Symud ymlaen

Ar ôl y tro pedol ar fater Lwfans Tai Lleol, mae pobl ifanc yn dal yn gymwys ar gyfer eiddo un ystafell wely, ond mae fforddiadwyedd yn broblem os yw’r tenant ddim ond yn derbyn Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith heb unrhyw fudd-daliadau eraill i ychwanegu at eu hincwm. Rydym yn cynnig cefnogaeth o ran cyflogadwyedd a hyfforddiant, gyda’r nod o sicrhau cyflogaeth barhaol a fydd yn eu galluogi i symud ymlaen i lety hunangynhwysol sy’n fforddiadwy ac yn gynaliadwy.

Mae nifer o denantiaid wedi symud ymlaen o lety a rennir. Rhai o’r rhesymau cadarnhaol dros symud ymlaen oedd:

 • symud i mewn at bartner
 • ailgynnau perthynas deuluol
 • symud er mwyn cymryd swydd
 • symud er mwyn mynd i gael addysg
 • symudiad a ariannwyd gan y cleient ei hun
 • symud i dai cymdeithasol – symudodd un tenant i eiddo un ystafell wely o fewn yr un bloc â’r fflat roedd yn ei rannu.

Ystyrid bod un o’r tenantiaethau wedi dod i ben yn negyddol a hynny am fod perthynas y rhanwyr wedi chwalu. Symudodd y tenant i rannu llety arall, ac ers hynny mae wedi symud i mewn gyda’i bartner. Cronnodd gredyd sylweddol ar ei gyfrif rhent, digon i’w alluogi i adael gyda blaendal digon uchel i sicrhau eiddo yn y sector preifat gyda’i bartner.

Fe wnaethon ni ofyn i denantiaid beth oedd eu gobeithion ar gyfer y dyfodol. Dywedodd 70% o denantiaid y byddent yn hoffi symud i lety hunangynhaliol.

Dyma rai o’r prif resymau pam mae tenantiaid am symud allan o lety a rennir:

 • bod heb fy nghegin a/neu ystafell ymolchi fy hun (40%)
 • byw gyda phobl dwi ddim yn eu nabod yn dda iawn (40%)
 • teimlo’n anniogel (40%)
 • anghydfod o fewn y tŷ (30%)
 • llanast neu bryderon am hylendid (40%)

Fodd bynnag, roedd gwell ymatebion ynghylch pam mae tenantiaid yn hoffi byw mewn llety a rennir:

 • cael fy ngofod fy hun (70%)
 • gwneud ffrindiau (40%)
 • bod carpedi a nwyddau gwyn yn gynwysedig (50%)
 • bod yn agos at drafnidiaeth, siopau, ac amwynderau (50%)

Canlyniadau iechyd corfforol ac iechyd meddwl

Fe wnaethon ni ofyn i denantiaid werthuso eu hiechyd corfforol a’u hiechyd meddwl cyn symud i lety a rennir ac yna ei ail-werthuso ar ôl setlo yn eu tenantiaeth.

 • 90% o denantiaid yn nodi gwelliant mewn iechyd corfforol
 • 70% o denantiaid yn nodi iechyd corfforol o 4 neu 5 ar ôl symud i lety a rennir, o gymharu â 30% cyn symud i mewn
 • 50% o denantiaid yn nodi iechyd meddwl o 1 neu 2 cyn symud i’r eiddo maent yn ei rannu
 • dim ond 20% a nododd raddfa iechyd meddwl o 1 neu 2 tra roedden nhw’n byw yn yr eiddo roeddent yn ei rannu
 • 80% o denantiaid yn nodi graddfa iechyd meddwl o 3 neu 4 tra roedden nhw’n byw mewn llety a rennir o gymharu â 50% cyn symud i mewn