Paru ymgeisiwyr

Daeth Rooms4U â phobl ifanc ynghyd i gefnogi ei gilydd mewn cartref y gallent ei alw’n gartref iddyn nhw’n bersonol. Defnyddiwyd hyfforddiant cyn-denantiaeth, cymorth cyflogaeth a meini prawf paru er mwyn sicrhau y gallai tenantiaid gynnal tenantiaeth ac edrych ymlaen yn gadarnhaol i’r dyfodol mewn amgylchedd cefnogol.

Datblygwyd asesiad gwahanol i’r norm er mwyn paru tenantiaid. Roedd y meini prawf yn ystyried: 

 • dewisiadau lleoliad
 • categorïau oedran
 • crefydd a chredo
 • anableddau 
 • collfarnau troseddol
 • cyffuriau, alcohol ac ysmygu
 • ymwelwyr
 • cydberthynas 
 • profiadau mewn llety a rennir
 • disgwyliadau rhannu
 • sgiliau cymdeithasol
 • cadw tŷ 
 • rhannu biliau
 • rhwydweithiau cymdeithasol

Rhai o’r cwestiynau a ofynnwyd i ddarpar denantiaid oedd: 

 • A fyddech chi’n rhannu gyda rhywun o genedligrwydd gwahanol?
 • Beth yw’r un peth y gallai cyd-letywr ei wneud i’ch gwneud chi’n ddig neu’n ofidus? 
 • Beth ydych chi’n ystyried sy’n ymddygiad annerbyniol yn y gymuned? 
 • Fyddech chi’n rhannu â rhywun oedd â chyfeiriadedd rhywiol gwahanol i chi? 

Rhoddodd yr asesiadau y cyfle i ni ofyn cwestiynau anodd ac i fesur a fyddai ymgeisydd yn addas ar gyfer llety a rennir.

Lle roedd yn bosib, roeddem yn cefnogi ymgeiswyr i nodi ymgeiswyr eraill y gallent deimlo’n gyfforddus yn rhannu â nhw a manteisio ar gyfleoedd i greu perthynas â nhw. 

Rydym wedi defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol drwy gael tudalen arbennig ar gyfer ymgeiswyr a’u hannog i gysylltu â’i gilydd yn uniongyrchol drwy gyfrwng gwasanaethau negesydd. Gweithiodd hyn yn arbennig o dda yn dilyn sesiynau Hyfforddiant Paratoi Tenantiaeth lle mae ymgeiswyr yn dod i nabod ei gilydd ac yn creu cyfeillgarwch cyn symud i mewn gyda’i gilydd.