Gosodiadau a dyraniadau

Hysbysebwyd eiddo drwy gyfrwng cynllun dyrannu Homes4U ym Mro Morgannwg gan hysbysebu ar-lein bob pythefnos ac roedd pob ystafell yn agored i ddatganiad o ddiddordeb. Roedd datganiadau o ddiddordeb yn y lle cyntaf yn agored i: 

  • ymgeiswyr unigol o dan 35 oed 
  • ymgeiswyr oedd yn fodlon mynychu Hyfforddiant Paratoi Tenantiaeth 
  • ymgeiswyr oedd yn fodlon cael eu hasesu yn unol â meini prawf Rooms4U.

Canfuom fod gan denantiaid sy’n ymgysylltu â mentrau hyfforddi, sy’n gwirfoddoli, neu sydd mewn gwaith, denantiaethau mwy cynaliadwy. Felly yn ystod ail flwyddyn y prosiect rydym wedi ymestyn ein meini prawf i roi blaenoriaeth i ymgeiswyr yn y garfan hon.

Rheoli risg 

Defnyddiwyd y meini prawf ar gyfer addasrwydd, asesiadau paru, a gweithdai Paratoi Tenantiaeth i nodi’r ymgeisydd mwyaf addas ar gyfer pob eiddo. 
Os oeddem o’r farn nad oedd unigolyn yn addas ar gyfer llety a rennir, roeddem yn rhoi cyngor priodol ar opsiynau amgen a gwneud atgyfeiriadau at asiantaethau perthnasol ar gyfer cyflogaeth a chymorth hyfforddiant, a chyfeirio at wasanaethau am gymorth yn ymwneud ag iechyd corfforol ac iechyd meddwl. 

Dyma rai enghreifftiau o resymau pam rydym yn ystyried bod ymgeisydd yn anaddas ar gyfer llety a rennir:

  • am ei fod â dealltwriaeth wael o egwyddorion rhannu
  • bod â nifer o denantiaethau aflwyddiannus mewn amgylchedd llety a rennir
  • bod â hanes o ymddygiad treisgar
  • arddangos gwahaniaethu clir o blaid ymgeiswyr sydd â nodweddion gwarchodedig
  • lle'r oedd gweithwyr cymorth yn ystyried na fyddent yn addas i amgylchedd a rennir 

Ymweliadau

Defnyddiwyd y meini prawf ar gyfer addasrwydd, asesiadau paru, a gweithdai Paratoi Tenantiaeth i nodi’r ymgeisydd mwyaf addas ar gyfer pob eiddo. Lle'r oedd deiliaid yn rhai o ystafelloedd y tŷ, câi’r ymgeiswyr gyfle i gwrdd â’r tenantiaid presennol cyn cael cynnig ffurfiol. Mae’r ymweliad yn rhoi cyfle i bob parti drafod rheolau’r tŷ, trafod eu hobïau, a sôn yn gyffredinol sut mae’r tŷ yn cael ei redeg.