Hyfywedd ariannol

Cynhaliwyd ymarferiad hyfywedd ariannol sy’n cynnwys amrywiaeth o eiddo gan ddefnyddio dau fodel gwahanol.

Model 1: Trosi eiddo i dŷ amlfeddiannaeth (HMO) a defnyddio’r lolfa fel ystafell wely ychwanegol.

Model 2: Trosi eiddo i dŷ amlfeddiannaeth (HMO) a defnyddio’r lolfa fel ystafell wely a defnyddio’r ystafell wely lleiaf fel ardal fwyta gymunedol/man eistedd.

O ddefnyddio’r rhent a godir ar dai newydd 1, 2, 3 a 4 ystafell wely nodweddiadol o dai newydd, sy’n gyffredinol yn uwch na’r rhent ar stoc hŷn a’r rhent presennol ar gyfer ystafell, byddai’r rhan fwyaf o opsiynau yn creu gwarged blynyddol. Fodd bynnag, mae angen ystyried a fyddai angen ailgodi’r treth cyngor.

Roedd eiddo 2 ystafell wely yn cymharu’n dda o ddefnyddio’r lolfa fel ystafell wely, ac yn ein profiad ni, nid oedd neb yn manteisio ar yr ardal fyw/fwyta cymunedol ac felly ni ddylai cael gwared ar yr elfen hon o fyw cymunedol mewn llety a rennir cael effaith negyddol ar ymdeimlad o ddiogelwch ac iechyd tenant.

Er mai eiddo 4 ystafell wely sy’n cymharu orau yn ariannol, nid oes digon ohonynt ar gael neu sydd wedi cael eu haddasu, ac yn gyffredinol wrth ystyried eu hailosod rhoddir y flaenoriaeth ar yr eiddo hwn i deuluoedd mwy o faint.

Roedd nifer o faterion yn codi wrth ddefnyddio tenantiaethau byrddaliol sicr:

  • Roedd y tenantiaethau yn rhai sefydlog am 6 mis, sy’n golygu bod pwerau’n gyfyngedig yn ystod y cyfnod hwnnw wrth weithredu yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol neu ôl-ddyledion rhent.
  • Lle'r oedd un tenant yn gweithio a’r llall yn derbyn Budd-dal Tai, cafwyd anawsterau wrth reoli ôl-ddyledion rhent gan fod y ddau denant yn atebol ar y cyd am dalu’r rhent.
  • Lle'r oedd cyd-denant yn gadael yr eiddo, roedd y tenant oedd ar ôl yn gyfan gwbl atebol am rent a biliau, a bu cynnydd mewn ôl-ddyledion rhent gan fod y diffyg yn y Budd-dal Tai yn uwch oherwydd bod y gyfradd LHA un ystafell wely yn dod i rym.

Fe wnaethon ni benderfynu trosi’r holl eiddo yn dai amlfeddiannaeth a defnyddio trwyddedau ar draws yr holl stoc-ar-y-cyd er mwyn gallu darparu gwasanaeth cyson sy’n diwallu anghenion y tenantiaid, ond sydd hefyd yn rhoi cyfle i ni gymryd camau priodol lle bo angen o ran rheoli risg ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Hyd yma, nid ydym wedi gorfod defnyddio’r hyblygrwydd sydd o fewn trwydded.