Clo

Mae’n amlwg fod llety sy’n cael ei rannu yn gallu bod yn opsiwn hyfyw yn ariannol ac yn weithredol o gael y gweithdrefnau a’r adnoddau priodol ar waith. Mae prosesau paru cadarn yn hanfodol i greu tenantiaethau cynaliadwy ac amgylcheddau cytûn i denantiaid deimlo’n saff a diogel ynddynt. Mae’n amlwg fod angen adnodd pwrpasol i ddatblygu a rheoli opsiynau rhannu gan fod hon yn ddarpariaeth tai arbenigol sy’n gofyn am adnoddau ychwanegol wrth reoli tai a hefyd gefnogaeth ychwanegol.

Mae tenantiaid nawr yn teimlo’n fwy hyderus wrth reoli tenantiaeth, maent wedi gwella eu sgiliau cyflogadwyaeth, ac maent mewn sefyllfa dda i symud ymlaen i lety hunangynhwysol. Byddai nifer o’r tenantiaid hyn wedi methu â chynnal tenantiaeth ar eu pennau eu hunain heb y cyfle i ddatblygu rheolaeth tenantiaeth a sgiliau bywyd. Bydd llawer yn mynd ymlaen i gynnal tenantiaeth eu hunain p’un ai yw hynny mewn tai cymdeithasol neu yn y sector rhentu preifat.

Fodd bynnag, mae angen gwneud newidiadau fel bod unrhyw fodel llety a rennir yn y dyfodol yn gynaliadwy o ran hyfywedd ariannol. Er mwyn i’r model fod yn hunangynaliadwy, byddai angen addasu eiddo tair ystafell wely gan y byddai hynny’n creu ffynhonnell arian a fyddai’n cyllido rôl Swyddog Llety a Rennir. Byddai angen mynd i’r afael hefyd â heriau Treth y Cyngor a fforddiadwyedd y gost hon i denantiaid, gyda chyllideb addas ar gael neu ailgynllunio’r rhent a thâl gwasanaeth.

Cydnabyddiaeth

Fe hoffem fynegi ein gwerthfawrogiad o Crisis UK, nid yn unig am iddynt gredu yn y prosiect ond hefyd am eu cefnogaeth barhaus yng nghyd-destun arfer orau. Mae rhaglen Crisis UK, sef Help-to-Rent, wedi rhoi cyfle i nifer o sefydliadau ddatblygu llety a rennir yn y sector rhentu cymdeithasol a phreifat ledled Cymru a Lloegr. Mae hyn wedi caniatáu datblygu prosiectau rhannu tai arloesol, ac wedi rhoi profiad dysgu amhrisiadwy i’r sector tai.

Ni fyddai’r prosiect wedi cyflawni’r canlyniadau hyn heb fewnwelediad ac adborth y Grŵp Llywio. Fe hoffem ddiolch yn arbennig i Victoria Miller yn United Welsh, Trevor Saunders yng Nghymdeithas Tai Hafod, Michael Halloran yng Nghymdeithas Tai Wales & West, a Nick Jones & Ian Jones yng Nghyngor Bro Morgannwg.

Fe sicrhaodd Newydd gyllid ar gyfer y prosiect a chynnal y broses o gyflogi Swyddog Rooms4U, tra’i fod hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu llety a rennir, ac yn rhoi hynny ar waith fel arfer orau ledled Cymru. Diolch yn arbennig i Joanne Carter, bu ei harloesi a’i brwdfrydedd yn allweddol i lwyddiant y prosiect, ac i Hazel Davies am ymchwilio i’r prosiect, ei ddatblygu, a rhoi’r prosiect ar waith.

Diolch a gwerthfawrogiad hefyd i Llamau yn y Barri sydd wedi credu yn y prosiect ac sy’n parhau i’w hyrwyddo ymhlith y bobl ifanc maen nhw’n eu cefnogi ac sy’n wynebu digartrefedd.