Rooms4U

Mae Cymdeithas Tai Newydd yn arwain un o bum prosiect tai sy’n helpu pobl ddigartref – neu’r rhai sydd mewn perygl o fod yn ddigartref – i rentu cartref drwy gronfa newydd o £150,000.

Mae’r rhaglen ariannu Help-To-Rent wedi ei chomisiynu gan Crisis, yr elusen genedlaethol sy’n darparu ar gyfer pobl ddigartref, a bydd yn cefnogi’r pum prosiect i barhau â’u gwaith arloesol gan alluogi pobl sengl ddigartref i ddod o hyd i ddatrysiadau tymor-hir i’w digartrefedd.

Bydd yr arian yn caniatáu i Newydd weithio ochr yn ochr â Chyngor Bro Morgannwg, a’u partneriaid Tai Wales & West, Cymdeithas Tai Hafod a Chymdeithas Tai United Welsh, i hyrwyddo model o rannu cartref yn y Sector Rhentu Cymdeithasol, a enwir yn Rooms4U. Mae’r Gofrestr Tai Gyffredin yn y sir, Homes4U, yn cael ei defnyddio i hybu Rooms4U ac i ddyrannu cartrefi sy’n cael eu rhannu, a hynny yn y sectorau rhentu cymdeithasol a phreifat, yn ogystal ag i ddatblygu partneriaethau rhwng y ddwy sector.

Dywedodd y Cynghorydd Bronwen Brooks, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Dai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Mae Cyngor Bro Morgannwg wrth ei fodd yn cael cydweithio â Chymdeithas Tai Newydd i ddarparu prosiect mor werthfawr. Mae digartrefedd yn broblem enfawr yn genedlaethol a dylai’r fenter hon helpu rhai o’r bobl mwyaf bregus o fewn y Fro i ddod o hyd i gartref diogel, fforddiadwy.”

Cyhoeddwyd enwau’r enillwyr i gynrychiolwyr oedd yn mynychu cynhadledd Crisis, ‘The Private Rented Sector – A Home For All?’ ar 2il Tachwedd 2016.

Dywedodd Chris Hancock, Pennaeth Tai yr elusen Crisis, “Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi enwau’r pump sy’n derbyn ein rhaglen ariannu, ac edrychwn ymlaen at gefnogi darpariaeth y prosiectau ardderchog hyn dros y ddwy flynedd nesaf. Gobeithio y bydd y prosiectau rydym wedi eu dewis yn rhannu eu profiad dysgu yn lleol a ledled y DU, tra’n bod ni’n parhau i ddadlau o blaid ariannu.”

Gofyn am ragor o wybodaeth