Aelodau'r Bwrdd

Victoria Evans

My Vikki wedi ei chyflogi fel pennaeth heneiddio'n heini gyda Derwen, rhan o Grwp Pobl. Cyn hwn, bu Vikki'n gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a threuliodd hi dwy flynedd fel arweinydd polisi gyda Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Mae gan Vikki brofiad helaeth mewn nifer o rolau o fewn sector tai Cymru, gan gynnwys tai strategol awdurdodau lleol a pum mlynedd fel rheolwr polisi gyda Sefydliad Tai Siartredig. Mae Vikki yn arbenigo mewn tai i bobl hŷn a phartneriaethau gyda gofal iechyd a chymdeithasol.

Mae Vikki yn aelod o'r Bwrdd ers 2011.

Rhys Thomas, Is-Gadeirydd

Mae Rhys yn rheolwr adeiladwaith siartredig yn gweithio fel rheolwr dylunio ar gyfer cwmni adeiladu a datblygu yn ne Cymru a de orllewin Lloegr. Mae'n gyfrifol am sicrhau bod prosiectau newydd yn symud ymlaen trwy'r camau datblygu ac yn mynd ar y safle.

Mae Rhys wedi bod yn aelod o'r Bwrdd  ers 2016 ac yn mwynhau bob agwedd o'i aelodaeth ac yn sicrhau bod Newydd yn parhau i fod yn sefydliad sy'n canolbwyntio ar denantiaid.

Mae Rhys hefyd yn aelod o'r Pwyllgr Llywodraethu ac yn eistedd ar fwrdd Living Quarters Wales.

Christopher Dawson-Morris

Christoper yw Arweinydd Cynllunio Strategol Corfforaethol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, un o sefydliadau NHS fwyaf yn y DU. Mae ef yn gyfrifol am Gynllun Tymor Canolig Integredig y Bwrdd, sy'n cyfuno holl ddigwyddiadau'r Bwrdd i fewn i un broses cydlynol.

Treuliodd Christoper deng mlynedd yn Llywodraeth Cymru, yn gweithio'n uniongyrchol â weinidogion iechyd yn datblygu fframwaith polisi ac atebolrwydd. Tra gyda Llywodraeth Cymru, gweithiodd Chris ar ddeddfwriaeth i ddatblygu pwerau dros tai. Roedd yn aelod o Fwrdd Llywodraeth Cymru a Bwrdd cysgodol y gwasanaeth sifil, gan gynorthwyo datblygiad y wasanaeth sifil ar ledled Cymru a'r DU. Yn ei safle ddieddaraf fel cyfarwyddwr cyswllt cynllunio a cherfformiad ymddiriedolaeth GIG y Felindre, arweiniodd fenter i wella eu hymagwedd at fonitro perfformiad.

Mae Chris wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017 ac mae hefyd yn bencampwr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ogystal a bencampwr Gwerth am Arian.

Mae Chris hefyd yn eistedd ar y Pwyllgor Llywodraethu a'r Pwyllgor Gwerth am Arian.

Claire Marshall, Cadeirydd

Daeth Claire yn gyfrifydd siartredig yn 2003 tra yn KPMG a chwblhaodd ei MBA yn Ysgol Fusnes Warwick yn 2012. Mae ganddi dros deng mlynedd o brofiad yn gweithio ar draws archwiliad, cyllid, cyllid corfforaethol a rolau risg.

Mae Claire wedi bod yn aelod ers 2016 ac hefyd yn eistedd ar y Pwyllgor Llywodraethu.

Shani Payter

Mae gan Shani radd mewn polisi ac arferion tai ac wedi gweithio yn sector tai Cymru am bum mlynedd. Mae hi ar hyn o bryd yn gweithio dros awdurdod leol o fewn tîm rheoli tai mewn buddsoddiad cymunedol, sy'n cynnwys helpu pobl dod o hyd i waith, prosiectau iechyd a lles, cynhwysiad digidol, bancio amser a phrosiectau gwagleodd awyr agored.

Mae Shani hefyd yn cynnig gwaith rhyddhad mewn llety i'r digartref, rhywbeth mae Shani yn ei angerddu amdano ac yn credu bod pawb yn haeddu rhywle o safon i fyw.

Mae Shani yn denant gyda Newydd a wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017. Mae Shani hefyd yn bencampwr rheoli asedau.       

Rachel Jones

Mae Rachel yn dod â dros 20 mlynedd o brofiad gwasanaeth cyhoeddus i'r Bwrdd, yn gweithio ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol ar draws ystod o wasanaethau gan gynnwys datblygiad economaidd, polisi a chynllunio corfforaethol, gweithio mewn partneriaeth, ymyrraeth cynnar, diogelwch cymunedol a datblygiad cymunedol.

Tan Ionawr 2019 Rachel oedd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan weithio ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg gyda chyfrifoldeb am y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, y Gronfa Gofal Integredig, modelau gofal newydd ar gyfer gwasanaethau pobl hŷn a gwerth cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae Rachel yn gweithio i Lywodraeth Cymru fel Pennaeth Gwerthuso Trawsnewid Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac yn cefnogi cyflwyno 'Cymru Iachach'.

Ymunodd Rachel â'r Bwrdd ym mis Chwefror 2019 a hi yw Pencampwr Adfywio Cymunedol.

Deb Austin

Mae Deb yn athrawes cymwysedig ond mae bellach yn gweithio Iechyd Cyhoeddus Cymru ym maes iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc. Mae Deb wedi bod yn aelod o'r Bwrdd  ers 2016 ac hefyd yn Gadeirydd o'r Pwyllgor Llywodraethu. 

Kris Ablett

Mae Kris wedi gweithio mewn rolau uwch weithredol a rheoli adnoddau dynol yn y sector manwerthu ac erbyn hyn mae'n gweithio ym maes gwella gwasanaethau cwsmeriaid yn y sectorau tai. Mae Kris wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017 a fo yw'r Pencampwr gofal cwsmeriaid a chydraddoldeb.

Goi Ashmore

Mae Goi yn ymgynghorydd cyllid, Trysorlys a risg ar gyfer y sector gwasanaethau ariannol. Mae wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2015 ac mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Archwilio a risg y grwp.

Iorwen Brooks-Jones

Mae Iorwen yn gyfreithiwr sydd wedi ymddeol ac yn arbenigo mewn eiddo masnachol a chyfraith tenantiaid. Mae hi wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017.

Matthew Dicks

Matthew yw Cyfarwyddwr Sefydliad Tai Siartredig Cymru. Mae wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2013. Mae'n aelod o'r Pwyllgor Archwilio a risg y grwp, yn Gadeirydd Bwrdd Living Quarters Wales, ac  hefyd yn eistedd ar y Pwyllgor Llywodraethu.