Aelodau'r Bwrdd

Victoria Evans, Cadeirydd

My Vikki wedi ei chyflogi fel pennaeth heneiddio'n heini gyda Derwen, rhan o Grwp Pobl. Cyn hwn, bu Vikki'n gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a threuliodd hi dwy flynedd fel arweinydd polisi gyda Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Mae gan Vikki brofiad helaeth mewn nifer o rolau o fewn sector tai Cymru, gan gynnwys tai strategol awdurdodau lleol a pum mlynedd fel rheolwr polisi gyda Sefydliad Tai Siartredig. Mae Vikki yn arbenigo mewn tai i bobl hŷn a phartneriaethau gyda gofal iechyd a chymdeithasol.

Mae Vikki yn aelod o'r Bwrdd ers 2011.


 
Rhys Thomas, Is-Gadeirydd

Mae Rhys yn rheolwr adeiladwaith siartredig yn gweithio fel rheolwr dylunio ar gyfer cwmni adeiladu a datblygu yn ne Cymru a de orllewin Lloegr. Mae'n gyfrifol am sicrhau bod prosiectau newydd yn symud ymlaen trwy'r camau datblygu ac yn mynd ar y safle.

Mae Rhys wedi bod yn aelod o Fwrdd Newydd ers 2016 ac yn bencampwr Bwrdd rheoli asedau, adfywio a datblygu. Mae Rhys yn mwynhau bob agwedd o'i aelodaeth ac yn sicrhau bod Newydd yn parhau i fod yn sefydliad sy'n canolbwyntio ar denantiaid.


Christopher Dawson-Morris

Christoper yw Arweinydd Cynllunio Strategol Corfforaethol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, un o sefydliadau NHS fwyaf yn y DU. Mae ef yn gyfrifol am Gynllun Tymor Canolig Integredig y Bwrdd, sy'n cyfuno holl ddigwyddiadau'r Bwrdd i fewn i un broses cydlynol.

Treuliodd Christoper deng mlynedd yn Llywodraeth Cymru, yn gweithio'n uniongyrchol â weinidogion iechyd yn datblygu fframwaith polisi ac atebolrwydd. Tra gyda Llywodraeth Cymru, gweithiodd Chris ar ddeddfwriaeth i ddatblygu pwerau dros tai. Roedd yn aelod o Fwrdd Llywodraeth Cymru a Bwrdd cysgodol y gwasanaeth sifil, gan gynorthwyo datblygiad y wasanaeth sifil ar ledled Cymru a'r DU. Yn ei safle ddieddaraf fel cyfarwyddwr cyswllt cynllunio a cherfformiad ymddiriedolaeth GIG y Felindre, arweiniodd fenter i wella eu hymagwedd at fonitro perfformiad.

Mae Chris wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017 ac mae hefyd yn bencampwr Bwrdd ymddygiad gwrthgymdeithasol.


Claire Marshall

Daeth CLaire yn gyfrifydd siartredig yn 2003 tra yn KPMG a chwblhaodd ei MBA yn Ysgol Fusnes Warwick yn 2012. Mae ganddi dros deng mlynedd o brofiad yn gweithio ar draws archwiliad, cyllid, cyllid corfforaethol a rolau risg.

Mae Claire wedi bod yn aelod ers 2016.


Shani Payter

Mae gan Shani radd mewn polisi ac arferion tai ac wedi gweithio yn sector tai Cymru am bum mlynedd. Mae hi ar hyn o bryd yn gweithio dros awdurdod leol o fewn tîm rheoli tai mewn buddsoddiad cymunedol, sy'n cynnwys helpu pobl dod o hyd i waith, prosiectau iechyd a lles, cynhwysiad digidol, bancio amser a phrosiectau gwagleodd awyr agored.

Mae Shani hefyd yn cynnig gwaith rhyddhad mewn llety i'r digartref, rhywbeth mae Shani yn ei angerddu amdano ac yn credu bod pawb yn haeddu rhywle o safon i fyw.

Mae Shani yn denant gyda Newydd a wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017. Mae Shani hefyd yn bencampwr gwerth am arian y Bwrdd.                                                         


Martin Rolph

Mae gan Martin brofiad helaeth o ddatblygu a gweithredu polisiau, rheoli pobl a chyllid, yn ogystal â llywodraethu corfforaethol yn y llywodraeth ganolog. Mae hefyd wedi gweithio ar draws ymgynghoriaeth llywodraethu polisi a chorfforaethol sy'n gysylltiedig â'r cyhoedd a'r trydydd sector. Ar hyn o bryd, mae Martin yn cymryd rhan mewn llyodraethu ymchwil a datblygiad trwy fod yn aelod lleyg o Grŵp Strategaeth Ymchwil a Datblygu Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae Martin wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2018. Mae'n credu bod cartrefi da a diogel, wedi eu datblygu a'u rheoli gan sefydliadau effeithiol yn holl-bwysig i iechyd a lles pbol o bob oedran sy'n byw yng Nghymru.


Helen Walbey

Mae gan Helen arbenigedd mewn polisi menter a busnesau bach, mae hi'n entrepreneur wedi ei lleoli yn Rhondda Cynon Taf ac yn cadeirio Grwp Ymgynghorol Llywodraeth Cymru ar gyfer Menter Menywod ac yn aelod o Banel Cynghori Comisiwn Cynghorau'r Dyfodol, yn cynrychioli busnesau yng Nghymru.

Yn ystod 2018, bu Helen yn aelod o'r tanc meddwl byd-eang ar Ecwiti Economaidd Rhywiol T20, lle mae hi'n datblygu awgrymiadau polisi ar gyfer gwledydd G20 ac wedi cyd-ysgrifennu dau briff polisi. Mae hi'n astudio am radd feistr Ymchwil Gwyddoniaeth Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2016.