Aelodau'r Bwrdd

Rhys Thomas, Is-Gadeirydd

Mae Rhys yn rheolwr adeiladwaith siartredig yn gweithio fel rheolwr dylunio ar gyfer cwmni adeiladu a datblygu yn ne Cymru a de orllewin Lloegr. Mae'n gyfrifol am sicrhau bod prosiectau newydd yn symud ymlaen trwy'r camau datblygu ac yn mynd ar y safle.

Mae Rhys wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2016 ac yn mwynhau bob agwedd o'i aelodaeth ac yn sicrhau bod Newydd yn parhau i fod yn sefydliad sy'n canolbwyntio ar denantiaid.

Mae Rhys hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Llywodraethu ac yn eistedd ar fwrdd Living Quarters Wales.

Christopher Dawson-Morris

Mae Chris yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cynllunio i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. 

Treuliodd Chris deng mlynedd yn Llywodraeth Cymru, yn gweithio'n uniongyrchol â gweinidogion iechyd yn datblygu fframwaith polisi ac atebolrwydd. Tra gyda Llywodraeth Cymru, gweithiodd Chris ar ddeddfwriaeth i ddatblygu pwerau dros dai. Roedd yn aelod o Fwrdd Llywodraeth Cymru a Bwrdd cysgodol y gwasanaeth sifil, gan gynorthwyo datblygiad y gwasanaeth sifil ar ledled Cymru a'r DU. 

Mae Chris wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017 ac mae hefyd yn bencampwr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ogystal â phencampwr Gwerth am Arian.

Claire Marshall, Cadeirydd

Daeth Claire yn gyfrifydd siartredig yn 2003 tra yn KPMG a chwblhaodd ei MBA yn Ysgol Fusnes Warwick yn 2012. Mae ganddi dros ddeng mlynedd o brofiad yn gweithio ar draws archwiliad, cyllid, cyllid corfforaethol a rolau risg.

Mae Claire wedi bod yn aelod ers 2015 a hefyd yn eistedd ar y Pwyllgor Llywodraethu.

Shani Payter

Mae gan Shani radd mewn polisi ac arferion tai ac wedi gweithio yn sector tai Cymru am bum mlynedd. Mae hi ar hyn o bryd yn gweithio dros awdurdod lleol o fewn tîm rheoli tai mewn buddsoddiad cymunedol, sy'n cynnwys helpu pobl i ddod o hyd i waith, prosiectau iechyd a lles, cynhwysiad digidol, bancio amser a phrosiectau gwagleoedd awyr agored.

Mae Shani hefyd yn cynnig gwaith rhyddhad mewn llety i'r digartref, rhywbeth mae Shani yn ei angerddu amdano ac yn credu bod pawb yn haeddu rhywle o safon i fyw.

Mae Shani yn denant gyda Newydd ac wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017. Mae Shani hefyd yn bencampwr rheoli asedau.        

Rachel Jones

Daw Rachel a dros 20 mlynedd o brofiad gweithio yn y maes gwasanaeth cyhoeddus ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol ar draws amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol integredig; datblygiad economaidd; polisi a chynllunio corfforaethol; ymyrraeth cynnar; diogelwch cymunedau; datblygiad cymunedau; ac ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned.

Ar hyn o bryd, Rachel yw Cyfarwyddwr Cyswllt Marie Curie Wales sydd â chyfrifoldeb am ddarparu gofal diwedd oes ledled Cymru a chefnogi pawb i gael y profiad diwedd oes gorau posibl, gan adlewyrchu'r hyn sydd bwysicaf iddynt. Yn flaenorol mae Rachel wedi dal nifer o rolau arweiniol yn Llywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Chyngor Caerdydd.

Ymunodd Rachel â'r Bwrdd ym mis Chwefror 2019 a hi yw'r Hyrwyddwr Adfywio Cymunedol.

Deb Austin

Mae Deb yn athrawes gymwysedig ond mae bellach yn gweithio Iechyd Cyhoeddus Cymru ym maes iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc. Mae Deb wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2016 a hefyd yn Gadeirydd o'r Pwyllgor Llywodraethu. 

Kris Ablett

Mae Kris wedi gweithio mewn rolau uwch weithredol a rheoli adnoddau dynol yn y sector manwerthu ac hefyd wedi gweithio o fewn Cymdeithas Tai, mae Kris bellach yn gwiethio fel Rheolwr Profiad Cwsmer i gwmni ynni cynaliadwy. Mae Kris wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017 ac hefyd yn Aelod o fwrdd 'Newydd Maintenance Limited'.

Kris yw'r Pencampwr gofal cwsmeriaid a chydraddoldeb.

Iorwen Brooks-Jones

Mae Iorwen yn gyfreithiwr sydd wedi ymddeol ac yn arbenigo mewn eiddo masnachol a chyfraith tenantiaid. Mae hi wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2017 ac hefyd yn eistedd ar y Pwyllgor Archwilio a risk y grwp.

Matthew Dicks

Matthew yw Cyfarwyddwr Sefydliad Tai Siartredig Cymru. Mae wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2013. Mae'n Gadeirydd o'r Pwyllgor Archwilio a risg y grŵp, ac yn Gadeirydd Bwrdd Living Quarters Wales, ac hefyd yn eistedd ar y Pwyllgor Llywodraethu.

Nick Lawley

Cyfarwyddwr i Cooke & Arkwright yw Nick, wedi ei leoli yn Nghaerdydd. Daw Nick a 18 mlynedd o brofiod gweithio yn y maes Syrewyr Siartredig. Mae Nick wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers fis Medi 2020.

Nigel Irvine

Mae Nigel yn gynghorydd bwrdd annibynnol, ymgynghorydd busnes a Banciwr Siartredig. Mae'n dod a dros 24 mlynedd o brofiad ym maes arweinyddiaeth, cyllid corfforaethol a strategaeth a gafwyd mewn rolau uwch yn Santander, RBS a Banc yr Alban. Ymunodd Nigel â'r Bwrdd ym mis Chwefror 2020 ac mae hfyd yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Risg Grŵp.

Matt Brooks

Mae Matt yn gynghorydd bwrdd strategol profiadol sy'n gweithio gyda busnesau technoleg a chronfeydd cyfalaf menter yng Nghymru, y DU a Gogledd America. Mae'n dod a dros 23 mlynedd o strategaeth, arweinyddiaeth ac eiriolaeth cwsmeriaid mewn busnesau twf uchel a thechnoleg fyd-eang i Newydd, ar ôl dal rolau gweithredol yn OpenText a ResonateKT yn ogystal â rolau uwch mewn cwmni cyfreithiol mawr, corff cyhoeddus rheoleiddio an-adrannol a gwasanaethau ariannol. Ymunodd Matt â bwrdd y grŵp ym mis Chwefror 2020.